Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

22. Vindmøller

22.1 Planlægning for større vindmøller

22.2 Udseende

22.3 Skyggekast

22.4 Støjkonsekvensområde

22.5 Generelle afstandskrav til tekniske anlæg

22.6 Husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller

22.7 Retningslinjer for vindmøller ved Østkystvejen

 


 

22.1 Planlægning for større vindmøller

Som led i at realisere målsætningen om at omlægge kommunens energiforsyning til 100 % vedvarende energi er der udpeget områder til opstilling af nye, større vindmøller - se planlagte vindmølleområder. Der kan fortsat opstilles eller udskiftes vindmøller i de allerede lokalplanlagte eksisterende vindmølleområder, såfremt vindmøllerne opfylder bestemmelserne i den pågældende lokalplan.

Ud fra landskabelige og visuelle hensyn skal der i de udlagte vindmølleområder og i nye vindmølleområder kunne opstilles min. 3 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og op til 150 m. Dog kan der i vindmølleområdet ved Kragelund syd for Sæby opstilles vindmøller med en totalhøjde på 107 m. Ud fra en konkret vurdering kan der opstilles en enkeltstående vindmølle i tilknytning til varmeværker.

Når planlægning for udnyttelse af hvert vindmølleområde påbegyndes, skal der planlægges for opstilling af det samlede antal vindmøller med den givne totalhøjde, der er angivet i retningslinjerne for det pågældende vindmølleområde. 

Redegørelse

Ved udpegning af vindmølleområder er indsatsen koncentreret om de områder, der giver størst mulig effekt, og hvor vindressourcen udnyttes mest optimalt i forhold til at opnå den størst mulige samlede energiproduktion fra det enkelte vindmølleområde.

 


 

22.2 Udseende

Af landskabelige og visuelle hensyn skal alle vindmøller inden for det enkelte vindmølleområde være ensartede og have samme udseende med hensyn til:

 • Farve (lys grå med max. glanstal på 30 for at minimere refleksgener mest muligt),
 • Totalhøjde,
 • Rotordiameter,
 • Tårnkonstruktion (rørtårn),
 • Antal vinger (3 stk.)
 • Omløbsretning (med uret betragtet med vinden),
 • Omløbshastighed,
 • Harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter (mellem 1:1,1 og 1:1,35 således at rotordiameteren er mellem 10 og 35 % større end tårnhøjden).

Vindmøllerne i de udlagte vindmølleområder må ikke afmærkes eller belyses - undtaget herfra er afmærkning af hensyn til sø- og luftfart.

Vindmøllerne må ikke forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, tekster mv. Dog må vindmøllefabrikatets logo være synligt på vindmøllehuset, såfremt det ikke vurderes at fremtræde visuelt dominerende i forhold til omgivelserne.

 


 

22.3 Skyggekast

For at mindske gener hos naboer skal det ved driften af vindmøller sikres, at ingen nabo udsættes for mere end 10 timers skyggekast om året, som beregnet værdi af reel skyggetid.

Definition af skyggekast

 


 

22.4 Støjkonsekvensområde

For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller i de udlagte vindmølleområder og samtidig undgå konflikter mellem nabobeboelse og vindmøller, udlægges der et støjkonsekvensområde omkring hvert vindmølleområde i en afstand af 6 x totalhøjden af den højst mulige vindmølle i hvert vindmølleområde.

Støjkonsekvensområderne er ikke forbudsområder, men derimod en opmærksomhedszone, som skal sikre fokus på det nærliggende vindmølleområde. Inden for støjkonsekvensområderne skal planlægning for nye boliger i det åbne land eller anden støjfølsom arealanvendelse ske under hensyn til de udlagte vindmølleområder.

Ved vedtagelse af en detaljeret planlægning med VVM-redegørelse og konkret støjberegning for et vindmølleprojekt i de udlagte vindmølleområder, erstattes støjkonsekvensområdet af støjkonsekvenszoner fastlagt udfra den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Der fastlægges en:

 • Støjkonsekvenszone A inden for hvilken, der ikke må etableres ny støjfølsom anvendelse eller enkeltstående boliger i det åbne land.
 • Støjkonsekvenszone B inden for hvilken, der ikke må etableres ny støjfølsom anvendelse.

Definition af støjfølsom anvendelse

 

 


 

22.5 Generelle afstandskrav til tekniske anlæg

For at undgå kollision med Energinet.dk’s luftledningsanlæg skal vindmøller som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs en luftledning svarende til vindmøllens totalhøjde. Retningslinjen skal sikre mod risiko for brud på eltransmissionsnettet, hvis en vindmølle skulle vælte eller dele heraf skulle falde af. Retningslinjen er gældende for luftledningsanlæg på mere end 100 kV.

I forhold til el-kabelanlæg (jordkabler) må vindmøllen ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsarealet, idet et lynnedslag vil kunne påføre jordkabler skade.

Se Energinet.dk’s hjemmeside om eksisterende og fremtidige elanlæg på mere end 100 kV i ”Anlægsrapporten 2013/2014”, ”Netudviklingsplan 2013” og ”Kabelhandlingsplan 2013”.

Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinje, forringe signalet væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinje.

En liste med radiokædeoperatører, der skal tages i betragtning ved planlægning for vindmøller, er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor der desuden findes en vejledning i at undersøge, om der skulle være en radiokæde i et potentielt vindmølleområde.

 


 

22.6 Husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller

Det er muligt at opstille husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller ud fra nedenstående retningslinjer. Der er ikke udlagt specifikke områder til opstilling af disse møller.

Husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller er vindmøller, der opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse med det primære formål at levere energi til ejendommens eget forbrug.

Definition af husstandsmølle

Definition af minivindmølle

Definition af mikrovindmølle

Placering i landzone

I landzone kan husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller opstilles ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

I vurderingen lægges vægt på placering i tilknytning til eksisterende bebyggelse, indpasning i forhold til landskab, naturværdier og den visuelle oplevelse af møllen fra nabobebyggelser og veje.

Placering i byzone

I byzone kan  husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller opstilles i områder, der i kommuneplanen er udlagt til erhverv (E) eller havn (H).

I undervisningsøjemed kan der opstilles mindre vindmøllerI i kommuneplanens øvrige rammeområder i byzone. Opstilling efter denne undtagelse kan gennemføres uden afstandskrav, som beskrevet i "Placeringskriterier" herunder.

Placeringskriterier

Som udgangspunkt skal husstandsmøller placeres enkeltvis i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Mini- og mikrovindmøller må som udgangspunkt kun opstilles i direkte tilknytning til eller monteres på eksisterende bygninger, og såfremt de visuelt kan indgå som en naturlig del af ejendommens bygninger.

Husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller anbefales placeret i en afstand af min. 100 m fra nedenstående udlagte byzoneområder i kommuneplanen:

 • Boliger (B),
 • Center (C),
 • Center og Erhverv (CE),
 • Offentligt formål (O),
 • Blandet bolig og center (BC),
 • Blandet bolig og erhverv (BE),
 • Blandet bolig og offentligt formål (BO),
 • Sommerhusområder (S),
 • Rekreative områder (R),
 • Grønne områder (G),
 • Ferie- og fritidsområde (F) eller
 • Tekniske anlæg (T).

Af hensyn til fremtidige byudviklingsmuligheder kan der ikke opstilles husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller i landzone indenfor en afstand af 500 m fra landzonebyers og byzonebyers afgrænsning i kommuneplanen.

Udseende

Husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller skal som udgangspunkt have følgende udseende:

 • Farve (lys grå med max. glanstal på 30),
 • Tårnkonstruktion skal som udgangspunkt udføres som rørtårn men kan efter konkret vurdering opføres som gittertårn.
 • Møllevinger og tårn skal være refleksfrie.

Husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller må ikke afmærkes eller forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, tekster mv. Vindmøllerne må ikke belyses.

Krav

Ved driften af husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller må ingen naboer udsættes for mere end 10 timers skyggekast om året, som beregnet værdi af reel skyggetid. 

 


 

22.7 Retningslinjer for vindmøller ved Østkystvejen

I området skal der planlægges for opstilling af min. 4 og max. 5 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og max. 150 m.

Vindmøllerne skal placeres parallelt med vindmøllerne i det eksisterende vindmølleområde ved Kragelund (rammeområde SAE.T.04.16).

Udnyttelse af vindmølleområdet ved Østkystvejen forudsætter, at de eksisterede ældre mindre vindmøller ved Knæverheden nedtages (rammeområde SAE.T.04.11).

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000