Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Mål for vindmølleplanlægning

Statslige mål for vindmøller

Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler og det forventes, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. Det er derfor et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands, så der fortsat er mulighed for udbygning med vindmøller. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne med til at sikre opfyldelsen af disse mål.

Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Samtidig skal Danmark være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020. Målsætningerne frem mod 2020 er dog kun et skridt på vejen mod målet om uafhængighed af fossile brændsler. Den fremadrettede proces vil indebære en langsigtet omstilling på en række områder:

Både den centrale og den decentrale energiproduktion vil skulle omstilles til VE (vind, biomasse og andre effektive energikilder) i et tæt, internationalt samarbejde.

Det danske samfund vil i langt højere grad end hidtil skulle baseres på elektricitet frem for andre typer energi.

Danmark har forpligtet sig til et mål om 30 % vedvarende energi i år 2020.

Det er regeringens mål, at Danmark i 2050 er uafhængigt af olie, gas og kul. Dette skal nås ved bl.a. at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, mere biomasse og flere elbiler.

Med strategien fremlægger regeringen en række tiltag, der allerede på kort sigt vil mindske afhængigheden af fossile brændsler markant. Alene frem til 2020 vil strategien reducere anvendelsen af fossile brændsler i energisektoren med 33 pct. i forhold til 2009. Derudover vil strategien øge andelen af vedvarende energi til 33 pct. i 2020 og sænke bruttoenergiforbruget i 2020 med 6 pct. i forhold til 2006 som følge af et markant fokus på energieffektivisering.

Det er et statsligt mål, at der fortsat etableres vindkraftkapacitet på land og til havs af hensyn til miljøet og forsyningssikkerheden. Kommunerne skal finde områder til opstilling af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret, men skal friholde områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Nye vindmølleområder skal ses i sammenhæng med allerede udpegede, men uudnyttede vindmølleområder eller sammenholdes med en nærmere præcisering af opstillingsmulighederne inden for et større område.

Mål for vindmøller i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Byråd har et mål om at øge andelen af vedvarende energi og vil derfor give mulighed for at øge produktionen fra vindmøller på land under hensyntagen til naboer, natur, kulturhistorie og landskab.

I 2007 besluttede et enigt byråd, at Frederikshavn, Strandby og Elling inden 2015 skal være 100 % forsynet af vedvarende energi på el-, varme- og transportområdet. Med beslutningen blev Energibyen Frederikshavn stiftet i 2007.

Frederikshavn Byråd har som et led i at nå målet med Energibyen Frederikshavn vedtaget temaplan for vindmøller i Frederikshavn Kommune. I temaplanen udlægges areal til større vindmøller på min. 125 m og op til 150 m, og der gives mulighed for at opstille husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller i land- og byzonen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000