Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4. Forslag til vindmølleområder

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2009-2020 modtog Frederikshavn Kommune flere henvendelser angående mulighed for opstilling af landbaserede vindmøller.

Frederikshavn Byråd besluttede derfor, at der umiddelbart efter vedtagelse af kommuneplanen i oktober 2009 blev igangsat en proces med henblik på at udarbejde en vindmølletemaplan, der udlagde områder til opstilling af landbaserede vindmøller. Planen skulle endvidere støtte op om målsætningen i Energibyen Frederikshavn om, at Frederikshavn, Strandby og Elling inden 2015 skal være 100 % forsynet af vedvarende energi på el-, varme- og transportområdet.

Første led i vindmølleplanlægningen var en screening af hele kommunen for egnede arealer ud fra en hensyntagen til bl.a. naboer, naturen, kulturmljøer og landskabet. Der blev metodemæssigt screenet for vindmøller med en totalhøjde på 100 m, 125 m og 150 m.

Frederikshavn Kommune er begunstiget med en rimelig høj vindenergi, men landskabet og naturen samt bebyggelsestrukturerne i det åbne land er en stærkt begrænsende faktor i afsøgningen af mulige arealer til vindmøller.

Med udgangspunkt i screeningsresultatet tog Plan- og Miljøudvalget på et tidlidt tidspunkt i processen beslutning om, at nye vindmølleområder skulle kunne indeholde min. 3 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og op til 150 m.

I foråret 2010 blev der holdt foroffentlighedsfase med borgermøde om den forestående vindmølleplanlægning. I debatperioden blev borgere og andre interessenter opfordret til at indsende forslag og kommentarer til vindmølleplanlægningen.

Screeningen, beslutningen i Plan- og Miljøvudvalget og foroffentlighedsfasen lagde grundlaget for udpegning af en række potentielle vindmølleområder og samtidig fravalg af andre.

De potentielle vindmølleområder blev besigtiget for at foretage en landskabsvurdering af det enkelte vindmølleområde. Landskabsvurderingen medførte endnu et fravalg af vindmølleområder, så Frederikshavn Kommune ved opstart på udarbejdelse af selve vindmølletemaplanen havde 7 potentielle vindmølleområder.

En del af plangrundlaget til vindmølletemaplanen er udarbejdelse af en miljøvurdering, hvor hvert enkelt vindmølleområde vurderes udfra en række faktorer.

Miljøvurderingen af hvert af de 7 vindmølleområder medførte en politisk beslutning om fravalg af yderlig 2 vindmølleområder, så vindmølletemaplanen består af samlet 5 vindmølleområder, som vurderes egnet til opstilling af vindmøller.

De 5 vindmølleområder er nærmere beskrevet i miljøvurderingen af hvert vindmølleområde samt i retningslinjerne og rammerne for områderne.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000