Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3. Forhold til anden planlægning

Det vurderes, at der overensstemmelse mellem vindmølletemaplanen og anden planlægning. Nedenstående er redegjort for anden planlægning med relation til vindmølleplanlægning.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013 skal gøre det lettere for kommunerne at få overblik over gældende nationale mål og krav til kommuneplanlægningen. På en række områder har regeringen spillet ud med initiativer, som kommunerne skal følge op i deres planlægning. Det gælder bla. plads til flere vindmøller   oversigt_over_statslige_interesser_2013.pdf (1.3 MB)

Staten har en række mål med vindmølleplanlægningen i Danmark, som kan ses i statslige mål for vindmøller.

Som opfølgning på de statslige mål er der opstillet en række krav til planlæging for vindmøller, der er kortfattet referet i lovgivning.

International naturbeskyttelse, Natura 2000

De internationale naturbeskyttelsesområder omfatter Ramsarområder, der er en beskyttelse af vådområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder. I disse områder kan kommunerne ikke planlægge for vindmøller ligesom de i en randzone på 500-800 m til områderne, særligt skal redegøres for påvirkningen af de beskyttede arter i områderne. For vindmøller gælder det primært påvirkningen af fuglelivet. Nogle arter - de såkaldt bilag IV arter - er strengt beskyttede. Ved planlægning for de enkelte vindmølleområder skal det sikres, at yngle- og levesteder for disse arter ikke forringes.

Råstofplan

I Råstofplan 2008 for Region Nordjylland er der udlagt råstofgraveområder og råstofinteresseområder.

Vandmiljø

Ved kommunalreformen fik Nordjyllands Amtskommunes Regionplan 2005 status af landsplandirektiv, og retningslinierne for grundvand, vandløb, søer og kystvande gælder fortsat, indtil Miljøministeriets vandplander træder i kraft.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000