Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

9. Overvågning

Påvirkning af naturtyper og arter

I de efterfølgende VVM-tilladelser kan der stilles vilkår om overvågning, hvis de udarbejdede VVM redegørelser viser, at de ønskede projekter kan påvirke eksempelvis arter optaget på habitatdirektivets bilag IV eller naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven §3 væsentligt.

Eksempelvis vil det være relevant at overvåge om en afbødende foranstaltning i forhold til flagermus har en effekt. I så fald kan der i VVM-tilladelsen stilles vilkår om lytninger efter flagermus på givne tidspunkter.

Støj

I forbindelse med de efterfølgende VVM-tilladelser vil der blive stillet krav om, at støjgrænserne i vindmøllestøjbekendtgørelsen skal overholdes. Frederikshavn Kommune fører tilsyn med at vilkårene i VVM-tilladelsen overholdes, og kan i den forbindelse påbyde at ejeren af vindmøllerne, for egen regning udfører støjmålinger når vindmøllerne sættes i drift, i forbindelsemed almindeligt tilsyn efter loven - dog højst 1 gang årligt, eller i forbindelse med behandling af naboklager over støj. Hvis det er nødvendigt at støjdæmpe en eller flere af møllerne for at overholde støjgrænseværdierne, skal der til stadighed foreligge dokumentation for driften af møllerne - evt. ved logfiler, således at det kan kontrolleres at møllerne støjdæmpes og at støjgrænseværdierne kan overholdes.

Skyggekast

I forbindelse med de efterfølgende VVM-tilladelser vil der blive stillet krav om, at ingen nabobeboelse må blive ramt af skyggekast fra møllevinger i mere end 10 timer i løbet af et år, beregnet som reel skyggetid. Det kan evt. blive nødvendigt at standse en eller flere møller på bestemte tidspunkter for at nedsætte skyggebelastningen og dermed overholde kravet.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000