Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

8. Afværgeforanstaltninger

Påvirkning af naturtyper og arter

I de efterfølgende VVM-tilladelser kan der stilles vilkår om afbødende foranstaltninger, hvis de udarbejdede VVM redegørelser viser, at de ønskede projekter kan påvirke eksempelvis arter optaget på habitatdirektivets bilag IV eller naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven §3 væsentligt.

Eksempelvis kan nævnes, at der er forbindelse med opstilling af vindmøller i områder med flagermus, tidligere er stillet vilkår om at vindmøllerne skal standses ved vindhastigheder under 5-6 m/sek i perioden sidst i juli til september for at fjerne risikoen for drab af insektsøgende flagermus. Se afsnittet generelle bemærkninger om hensynet til flagermus.

Frederikshavn Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation til påvirkning af natur beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven §3 hvis der er særlige forhold der taler her for. I sådanne dispensationer kan der stilles vilkår, som sikrer, at den påvirkning der kommer på naturarealerne ikke er væsentlig og som medfører at arealerne henføres til naturtilstand igen efter endt påvirkning, eksempelvis i en anlægsfase. En egentlig dispensation vil først kunne gives, når der foreligger en konkret ansøgning.

Støj

Hvis støjgrænseværdierne ikke kan overholdes, kan møllerne støjdæmpes.

Skyggekast

Hvis nabobeboelser bliver ramt af skyggekast fra møllevinger i mere end 10 timer i løbet af et år, kan man standse møllerne.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000