Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

7. Overordnede miljøbeskyttelsesmål samlet for alle vindmølleområder

Indenfor de forskellige sektorer findes der en del miljøbeskyttelsesmål, både på internationalt og nationalt plan. I denne miljøvurdering vurderes det, at naturbeskyttelsesmål har den største relevans.

Gennem EU har Danmark forpligtiget sig til at følge habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet, der skal sikre bevarelse og fremgang for medlemslandenes truede og sjældne dyr og planter - såkaldt gunstig bevaringsstatus. I Danmark udmøntes direktiverne gennem miljømålsloven og de deraf afledte Natura2000 vand- og naturplaner samt efterfølgende kommunale handleplaner. Opstilling af vindmøller skal derfor ske under skarp hensyntagen til disse, hvilket bl.a. medfører at opstilling af vindmøller indenfor de udpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder ikke er tilladt.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000