Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Materiale om vindmølleplanlægning

Godkendte vindmøller i Danmark

For at vindmøller kan opstilles i Danmark eller i danske farvande, skal de sammen med det anvendte fundament være godkendt i henhold til en teknisk godkendelsesordning. Dette er beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning om teknisk godkendelse af vindmøller i Danmark.

Hjemmesiden indeholder oplysninger om godkendelsesordningens struktur og indhold, og desuden findes en liste over vindmøller, der er godkendt efter de danske krav.

Stamdataregister for vindmøller

Stamdataregisteret er et landsdækkende database, som omfatter alle danske elproducerende vindkraftanlæg. Her kan man finde oplysninger om vindmøllernes placering, størrelse og produktion

Vindenergi

Vindenergi kommer af solens aktivitet. Solen leverer, hvad der svarer til 1.000.000.000.000.000 kWh energi til jorden i timen. Kun 1-2 % af denne enorme mængde energi fra solen, bliver omdannet til vindenergi. Det er mellem 50 og 100 gange mere end den energi, der omdannes til biomasse af alle jordens planter. Kilde: Vindmølleindustien.

Ruhed og ruhudsklasse

Fra omkring en kilometer over jordoverfladen og opefter bliver vinden ikke påvirket af Jordens overflade. I de lavere lag af atmosfæren bliver vindens hastighed derimod påvirket af friktionen mod jordoverfladen. Vindkraftbranchen sondrer mellem terrænets ruhed, påvirkningen fra lægivere i landskabet og påvirkningen fra landskabets konturer (også kaldet områdets orografi).

Som hovedregel vil kraftig ruhed i et område betyde, at vinden bremses meget ned. Skove og store byer vil bremse vinden meget, mens f.eks. betonlandingsbaner i lufthavne kun bremser vinden en smule. En vandoverflade er endda glattere end en landingsbane og vil derfor have en endnu ringere indflydelse på vinden, hvorimod langt græs, krat og buske vil bremse vinden en del.

I vindmølleindustrien bruges begreberne ruhedsklasse eller ruhedslængde, når man skal beskrive vindforholdene i et landskab. En høj ruhedsklasse på 3 til 4 beskriver landskaber med mange træer eller bygninger, mens en havoverflade har ruhedsklassen 0. Betonlandingsbaner i lufthavne har ruhedsklasse 0,5. Det samme gælder for et fladt åbent landskab, hvor f.eks. græssende får holder vegetationen nede. Ruhedslængden er den afstand fra jordoverfladen, hvor vindhastigheden teoretisk set er 0.

Den fremherskende vindretning

Danmarks klima er præget af landets beliggenhed i udkanten af det europæiske kontinent tæt ved større havområder og i vestenvindsbæltet. Det blæser hyppigt - kraftigst om vinteren og svagest om sommeren. De mest fremherskende vindretninger i vestenvindsbæltet og i Danmark er vest og sydvest.

Vindressourcen

I 1999 afsluttede Energi- og Miljødata og Forskningscenter Risø en detaljeret kortlægning af Danmarks vindressource. Der blev til analyserne benyttet et kvadratisk beregningsnet med en maskestørrelse på 200 m. Beregningerne blev verificeret med produktionsdata fra mere end 1.200 vindmøller fordelt over hele landet. Vindressourcekortet for hele Danmark er lagret i felter på 200 x 200 m.

Vindressourcen kan måles i forskellige højde og findes for alle arealer i Danmark. Se EMDs (Energi- og MiljøDatas) program til udregning af vindressourcen.

Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter

DELTA har for Sundhedsstyrelsen udført en rapport, der belyser direkte og sandsynlige indirekte helbredseffekter som følge af vindmøllestøj, vibrationer og skyggekast. Det vises bla. i rapporten, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvikrninger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000