Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Lovgivning

Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af tekniske anlæg, herunder vindmøller, i overensstemmelse med Planlovens § 11a, stk.1, nr. 5.

Vindmøllecirkulæret

Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller - også kaldet Vindmøllecirkulæret - har til formål at sikre, at udpegningen af vindmølleområder sker i den overordnede planlægning, og at planlægningen indeholder en række bestemmelser, der bl.a. skal sikre varetagelse af hensynet til naboer i forhold til visuelle gener (f.eks. glimt og skyggekast) samt landskabelige hensyn. Vindmøllecirkulæret skal ses i sammenhæng med Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land fra foråret 2007.

Vejledning til vindmøllecirkulæret

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller uddyber baggrunden for vindmøllecirkulæret og præciserer de hensyn til omgivelserne, som skal varetages gennem planlægningen og landzoneadministrationen for vindmøller.

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller

Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen skelner mellem nabobeboelse i det åbne land og støjfølsom arealanvendelse. Grænseværdierne er lavest i forhold til støjfølsom anvendelse. Se definition på støjfølsom anvendelse.

Lavfrekvent støj

Der er p.t. ikke særskilte regler for lavfrekvent støj fra vindmøller, fordi bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er udtømmende for så vidt angår støj fra vindmøller, og her er alene grænser for ”den almindelige” støj. Miljøstyrelsen vurderer, at vindmøller, der overholder grænserne for den almindelige støj, ikke giver anledning til mere lavfrekvent støj i boliger end den anbefalede grænse for lavfrekvent støj, der generelt anbefales, når man skal vurdere gener fra lavfrekvent støj. De anbefalede grænseværdier i boliger er 25 dB om dagen og 20 dB om aftenen og natten.

Mange borgere har udtrykt bekymring for den lavfrekvente støj, og miljøminister Karen Ellemann har derfor igangsat et arbejde med at revidere vindmøllebekendtgørelsen, så der kommer grænseværdier for den lavfrekvente støj fra vindmøller.

De nye regler forventes at være klar i efteråret 2011.

Anmeldelse af vindmøller til Trafikstyrelsen

Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, § 67a . Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes, før sagen er behandlet, og der af Trafikstyrelsen er udstedt en attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed.

Afmærkning i forhold til indflyvningsplaner for godkendte flyvepladser

Vindmøller må ikke placeres således, at de er i konflikt med de højdebegrænsninger, der fremgår af indflyvningsplanerne for de godkendte flyvepladser, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, §§ 61, 63, 67 og 68. Trafikstyrelsen kan nedlægge forbud eller stille krav om afmærkning af høje genstande. De højdebegrænsende servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, og der kan ikke anbringes indretninger i nærheden af disse anlæg, som kan udsætte luftfartens sikkerhed for fare, uden at sådanne projekter har været forelagt Trafikstyrelsen.

Høring i forhold til Forsvarets flyvestationer og øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner

Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvestationer og nærmere 5 km fra Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, §§ 67, 67a og 68.

VE-loven

For at fremme arbejdet med vedvarende energi trådte lov om fremme af vedvarende energi i kraft januar 2009. Loven omfatter fire initiativer på vindmølleområdet:

  • Garantifond til støtte af finansiering af forundersøgelser m.v.
  • Værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller
  • Køberet til vindmølleandele for lokale borgere
  • Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier

Loven administreres af Energinet.dk. Kommunerne er ikke involveret som myndigheder med undtagelse af den grønne ordning, hvor kommunen er ansøger på de projekter, som er omfattet af ordningen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000