Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

11. Ikke-teknisk resume

Denne miljørapport indeholder vurdering af i alt fem områder i Frederikshavn Kommune, hvor der planlægges for opstilling af vindmøller. Møllerne skal have en totalhøjde på min. 125 meter og op til 150 meter, og der skal planlægges for min. 3 vindmøller i hvert område.

Møllerne vil samlet i et gennemsnitsår kunne producere min. 91.000 MWh/år, svarende til det årlige elforbrug for min. 22.900 husstande.

I forbindelse med udarbejdelsen af vindmølletemaplanen og miljøvurderingen heraf, er der udtaget områder, hvor opstilling af vindmøller i den angivne størrelse er vurderet til at kunne påvirke omgivelserne væsentligt i negativ retning. De fem tilbageblevne områder er vurderet at kunne etableres under nødvendig hensyntagen til den overordnede planlægning i Frederikshavn Kommune, landskabelige- og kulturhistoriske værdier, naturmæssige forhold og miljømæssige forhold.

Alle områderne rummer mulighed for opstilling af vindmøller, således at såvel vindmøllecirkulæret som bekendtgørelsen for støj fra vindmøller er overholdt. Det vurderes, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid, hvis nogle af vindmøllerne stoppes i få timer af året i de mest kritiske perioder. Det vurderes ligeledes, at støjbelastningen fra vindmøllerne kan holdes under grænseværdierne for støj fra vindmøller hos nabobeboelser. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at støjdæmpe nogle af vindmøllerne, således at grænseværdierne kan overholdes.

I forbindelse med fremsendelse af et egentligt projekt for det enkelte område, skal der udarbejdes VVM-rapport og tilhørende kommuneplantillæg med miljøvurdering. Der skal endvidere udarbejdes en VVM-tilladelse til det konkrete projekt. I den forbindelse vil der bl.a. blive stillet krav til skygge- og støjpvirkning, og der vil efterfølgende blive ført tilsyn med at tilladelsen overholdes.

 

 

 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000