Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

10. Opsamling på miljøvurdering

Sideløbende med planens udarbejdelse er der foretaget miljømæssig vurdering af de parametre, der er nævnt i lov om miljøvurdering af planer og programmer i forhold til de enkelte områder. Dette har betydet at nogle områder er vurderet problematiske og valgt fra i processen. De i temaplanen udlagte områder vurderes at kunne anvendes til opstilling af vindmøller på 125 m og op til 150 m, hvis der tages hensyn til nærmere specificerede forhold i de enkelte områder.

Det vurderes i en tværgående miljøvurdering, at planen samlet giver større positiv miljøpåvirkning i forbindelse med produktionen af vedvarende energi, end de negative påvirkninger der nogle steder fremkommer i temaplanens udlagte områder.

Processen er i overensstemmelse med lovens formål, nemlig at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det vurderes, at det i temaplanens udlagte områder er muligt at sikre overholdelse af de overordnede miljøbeskyttelsesmål gennem vilkår i de efterfølgende VVM-tilladelser, der skal udarbejdes, når der foreligger et konkret projekt.

Opsamling af miljøforholdene i de tilbageværende områder ses her:

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000