Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.5 Landskab, herunder kulturmiljø

Landskabskarakteristik

Vindmølleområdet ligger i en "lomme" mellem skov og vandløb. Området ligger i et overvejende bølget, varieret landbrugsland. Området udgør den ikke særligt markante overgangszone mellem bølgede Yoldia-flader, sletteområder og den mere storbakkede moræne. Området er præget af landbrugsdrift men med mange småbiotoper, især småskove. Småbiotoper bør bevares.

Landskabelige interesseområder

Særligt værdifuldt landskab er beliggende vest for området. Det vurderes at opstilling af møller indenfor vindmølleområdet ikke påvirker denne landskabsudpegning væsentligt.

Terrænforskelle

Det østlige område ligger i et lettere kuperet terræn som falder fra kote ca. 42 m i den østlige del til kote 20 m mod vest. Vindmøllerne vil således blive placeret med en vis terrænforskel.

Øvrige landskabelige interesser

Der er et større fredskovsområde beliggende syd og vest for området. Skovbyggelinjen på denne skov dækker en del af område. Påvirkningen af skoven skal vurderes i en efterfølgende VVM redegørelse, men den umiddelbare vurdering er, at opstilling af vindmøller i området ikke vil påvirke principperne bag udpegningen af skovbyggelinjerne væsentligt.

Landskabelig vudering

Området kan karakteriseres som et storskala-landskab med landbrugsudnyttelse. Området kan landskabsmæssigt rumme vindmøller. Motorvejen og højspændingsnettet gennemskærer de omkringliggende arealer mod nord og vest og medfører en allerede markant påvirkning fra tekniske anlæg.

Arkitektur/fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger indenfor vindmølleområdet.

Friluftsliv/rekreative interesser

Det vurderes at området kan have en rekreativ værdi for beboere i området. Området rummer ikke særligt værdifuldt naturområder og vurderes ikke at være attraktiv som rekreativt område for udefra kommende personer. Overordnet set vurderes det at vindmøllerne ikke vil påvirke den potentielle rekreative udnyttelse af området væsentligt.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000