Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.10 Opsamling

De nærmeste nabobeboelser er boligerne beliggende Hyttenvej 18, Siversletvej 1 og Donstedvej 60, som alle ligger ca. 500 m fra en mulig placering af vindmøller. Der findes ingen støjfølsomme arealanvendelser i nærheden af området.

Med disse afstande og placeringer vurderes det, at der sandsynligvis kan placeres vindmøller i området, uden at det vil give anledning til overskridelse af støj- og skyggegrænseværdierne i omgivelserne.

Opstilling af 4 møller med en totalhøjde på 125 m kan ske udenfor beskyttet natur og generelt vil opstilling af møller i området kunne ske uden væsentlig påvirkning af natur- og landskabsværdier.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000