Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4.5 Landskab, herunder kulturmiljø

Landskabskarakteristik

Åbne, landbrugsprægede landskaber omkring vandløb på Yoldia-aflejringer. Landskabet er bølget, ret tæt bebygget helkulturlandskab omkring ikke-markante ådale (Grønheden å) og beliggende umiddelbart sydvest fo Sæby. Biologiske interesser er knyttet til vandløbene. Landskabet rummer i forvejen grupper af 6 og 2 ældre vindmøller.

Landskabelige interesseområder

Der er ingen geologiske interesseområder eller øvrige landskabelige udpegninger indenfor området.  Ca. 1.000 m mod nord ligger et udpeget særligt værdifuldt landskab. Da vindmølleområdet ligger i direkte tilknytning til eksisterende vindmølleområder og et område præget af de større indfaldsveje til Sæby vurderes det, at det nye vindmølleområde ikke vil påvirke det særligt værdifulde landskab væsentligt.

Øvrige landskabelige interesser

Ingen udpegning indenfor området. Kystnærhedszonen forløber dog umiddelbart øst for området og nærmeste kystnærhedsområde er udpeget som kystzone område C, kystlandskab ifølge retningslinje 5.9.3 i Kommuneplan 2009-2020. Vindmølleområdet ligger i tilknytning til eksisterende vindmøller og der sker dermed ikke en væsentlig ændring af anvendelsen i området. Terrænets stigning fra kysten og op til vindmølleområdet samt beliggenheden af byen Sæby og skoven i området gør desuden, at vindmøllerne ikke påvirker kysten og den visuelle oplevelse derfra væsentligt. Det vurderes derfor at der ikke sker en væsentlig påvirkning af kystnærhedszonen. 

Terrænforskelle

Terrænet bevæger sig omkring kote 20 - lettere kuperet og med et lille fald mod Grønheden å (kote <15). Området gernemskæres af flere højereliggende flade plateauer og udgøres ellers af landbrugsflader.

Landskabelig vurdering

Landskabet kan skala mæssigt rumme vindmøller og kan opstilles i harmoni med landskabsinteresserne i området. Dog skal en VVM redegørelse belyse forholdet til de eksisterende vindmøller i området og definere hvilke møller der evt. skal nedtages.

Arkitektur/fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger indenfor vindmølleområdet.

Friluftsliv/rekreative interesser

Det vurderes at området kan have en rekreativ værdi for beboere i området. Området rummer ikke særligt værdifuldt naturområder og vurderes ikke at være attraktiv som rekreativt område for udefra kommende personer. Overordnet set vurderes det at vindmøllerne ikke vil påvirke den potentielle rekreative udnyttelse af området væsentligt.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000