Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4.10 Opsamling

Der er 2 eksisterende vindmøller i den nordøstlige del af området. Endvidere planlægges der pt. for 3 nye vindmøller i den nordøstlige del af området.

Der er 6 eksisterende vindmøller i den sydlige del af området.

Det vurderes, at det vil være en forudsætning forudnyttelse af området, at de eksisterende 8 møller fjernes, og at de nye møller i dette område tilpasses de tre møller der i øjeblikket planlægges for ved ejendommen Kragelund.

I forbindelse med en obligatorisk VVM-vurdering af et konkret vindmølleprojekt i området, skal der foretages egentlige støjberegninger som kan vise hvilke muligheder der er for at udnytte området til vindmøller, herunder fastsætte nærmere vilkår for støjpåvirkningen.

Opstilling af møller i området vurderes ikke at være i konflikt med natur - og landskabelige interesser samt beliggenheden på kanten af kystnærhedszonen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000