Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.9 Befolkning og sundhed, herunder støj

Der henvises til afsnittet generelle bemærkninger for beskrivelse af forhold vedrørende befolkning og sundhed der er gennemgående for alle områder.

Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger.

Se afsnittet vedrørende 0-alternativet - Klima og luftforurening.

Støjpåvirkning

Den lyd som kommer fra større vindmøller, er hovedsageligt suset fra vingerne som opstår når de passerer vindmølletårnet og luften trykkes sammen mellem tårnet og vingen. Miljøstyrelsen har i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastsat et maksimalt støjniveau for vindmøller på 44 dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. I områder med støjfølsom arealanvendelse er grænseværdierne 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Nærmeste nabobeboelser er boligerne beliggende Karupvej 31, 35 og 36, Sæbygårdvej 83 og 87, Bouetvej 25, Øksenhedevej 12 og Skølstrupvej 12, som alle ligger ca. 500-600 m fra en mulig placering af vindmøller.

Nærmeste støjfølsomme arealanvendelser er lokalplanområdet "Sæbygaard Slotsgolf" (Lokalplan SAE.4.58.O) og lokalplanomådet "Fritidsområde vest for Sæby" (Lokalplan SAE.4.29.O), som begge er placeret ca. 1.100 m syd for en mulig placering af vindmøller. Området "Fritidsområde vest for Sæby" er dog ikke udnyttet som fritidsområde, men ligger hen som dyrkede arealer.

Med disse afstande og placeringer vurderes det, at der sandsynligvis kan placeres vindmøller i området, uden at det vil give anledning til overskridelse af støjgrænseværdierne i omgivelserne.

I forbindelse med en obligatorisk VVM-vurdering af et konkret vindmølleprojekt i området, skal der foretages egentlige støjberegninger som kan vise hvilke muligheder der er for at udnytte området til vindmøller, herunder fastsætte nærmere vilkår for støjpåvirkningen. For at begrænse støjpåvirkningen fra vindmøllerne er der mulighed for at nedsætte vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker, hvor støjen er kritisk.

Skyggekast

Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står på himlen, af vindstyrke og vindretning, af antallet af vindmøller i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerne, samt af de topografiske forhold og møllernes højde og rotordiameter. Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage eller forværre sygdomme. I Miljøministeriets vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, anbefales det, at naboer ikke bør udsættes for mere end 10 timers skyggekast årligt.

Miljøministeriets cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller fastsætter, at der ved planlægning for vindmøller skal overholdes en minimumsafstand mellem møller og nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde, i dette tilfælde 500 m. Bestemmelsen skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af visuelle gener som glimt og skyggekast mv.

Nærmeste nabobeboelser er boligerne beliggende Karupvej 31, 35 og 36, Sæbygårdvej 83 og 87, Bouetvej 25, Øksenhedevej 12 og Skølstrupvej 12, som alle ligger ca. 500-600 m fra en mulig placering af vindmøller. Med disse afstande og placeringer vurderes det, at placering af vindmøller i området ikke vil give væsentlige visuelle gener som glimt og skyggekast ved nabobeboelser.

I forbindelse med en obligatorisk VVM-vurdering af et konkret vindmølleprojekt i området, fastsættes nærmere vilkår for skyggekast. For at begrænse skyggekast, kan vindmøllerne stoppes i det tidsrum hvor skyggekastningen foregår.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000