Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.6 Naturtyper- og arter samt grund- og overfladevand

Der henvises til afsnittet generelle bemærkninger for beskrivelse af natur- og vandhensyn der er gennemgående for alle områder.

Naturbeskyttelseslovens §3

Lavningerne i landskabet rummer områdets §3 beskyttede arealer, som udgøres af overdrev, enge og moser. Ingen af områdets §3 arealer indgår i en biologisk spredningskorridor. Ved anlæg af vindmølleområdet med adgangsveje og arbejspladser er der en potentiel risiko for at det vil medføre ændringer i naturtilstanden. Dette skal der redegøres nærmere for i en efterfølgende VVM redegørelse. Levesteder for dyr og planter vurderes dog stadig at kunne bevares indtakte på trods af vindmølleetablering i området.

Det skal i forbindelse med et konkret projektforslag vurderes om den nuværende græsning i områderne kan fortsætte.

De udpegede lavbundsarealer følger naturligt lavningerne og påvirkes dermed heller ikke af den ønskede vindmølleetablering.

Natura2000

Nærmeste Natura-2000 område, habitatområde nr. 216 Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder ligger omkring 1.700 m nord for vindmølleområdet. I og omkring Natura-2000 området må der ikke ske en påvirkning, som forhindrer gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. I delområde Tamholt vurderes kommende vindmøller ikke at medføre nogen ændring i naturtilstanden af nærliggende naturarealer. Grundet afstanden vurderes desuden, at kommende vindmøller i området ikke medfører væsentlige påvirkninger fra refleksioner eller støj, ind i habitatområdet.

Projektområdet ligger ikke i nær nogen fuglebeskyttelsesområder, hvorfor disse ingen relevans i forhold til en eventuel opstilling af vindmøller i projektområdet har.

Bilag IV arter

Der skal i forbindelse med et konkret vindmølleprojekt for området gennemføres en undersøgelse af bilag IV arters forekomst i området. Den ønskede planlægning kan ikke gennemføres, hvis vindmøllerne kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i dyrenes naturlige udbredelsesområde eller ødelægge plantearter i anlægsfasen eller efterfølgende. Der er ikke konkrete fund af bilag IV arter i området på nuværende tidspunkt men det vurderes at følgende arter kan have føde og yngle område på de pågældende arealer: Spidssnudet frø, markfirben, løgfrø, odder, dværgflagermus, troldflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, brunflagermus og vandflagermus. Forudgående lytninger efter flagermus skal hjælpe til en konkret vurdering af områdets værdí i forhold til disse arter. Se afsnittet generelle bemærkninger om hensynet til flagermus. For de øvrige bilag IV arter vurderes det at have en neutral effekt for de nævnte arter hvis der opstilles vindmøller i området. Dette tilskrives, at etablering af vindmøller i området kan ske uden negativ påvirkning af områdets §3 arealer og ekstensive lavbundsarealer.

Ynglefugle og rastende fugle

Der er kun meget få observationer på DOFbasen inden for eller i projektområdets umiddelbare nærhed. Området vurderes ikke at have biotoper, der gør projektområdet til et areal af nævneværdig ornitologisk interesse.

Ca. 5-6 km nord for projektområdet er der to ynglepar af rød glente. Rød glente har en dansk bestand på ca. 90 par og er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Grundet afstanden mellem projektområdet og redestedet er risikoen for kollisioner mellem glenterne og møllevingerne sandsynligvis ret lille, men uden nærmere kendskab til fuglenes fourageringsområde- og mønster er denne vurdering selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed. Rød glente er netop kendt for at fouragere nær motorvejen, som projektområdet ligger klods op ad, således er der også enkelte observationer af rød glente fra projektområdets umiddelbare nærhed.

I Sæbygård Skov (ca. 2 km mod sydøst) samt ved Gærum (5 km mod nord) er der et ynglepar af ravn, som er en fåtallig ynglefugl i Danmark med ca. 600 par. I lighed med rød glente fouragerer ravn jævnligt på ådsler langs motorveje. Uden nærmere kendskab til ravnenes fourageringsadfærd er det ikke muligt at give et kvalificeret bud på en risikovurdering for kollisioner mellem lokale ravne og møllevinger.

Generelt om fugletræk

Der foregår hvert forår et omfattende fugletræk henover Nordjylland. Især trækket af de dagstrækkende arter, såsom rovfugle, svaler, pibere og finker, opkoncentreres langs enten vest- eller østkysten afhængig af vindretningen.

Der er ikke registreret større antal af trækkende småfugle ved projektområdet. Dette kan både skyldes dårlig dækning, men er sandsynligvis reelt, da trækket af dagstrækkende småfugle i højere grad end rovfugletrækket er et fænomen, der primært er knyttet til lokaliteter, der ligger tæt (<1 km) på kysten, hvor projektområdet ligger ca. 4 km fra kysten.

Der er heller ikke registreret større antal af trækkende rovfugle på lokaliteterne i projektområdets umiddelbare nærhed. Ud fra den nuværende viden om rovfugletrækket gennem Vendsyssel kan det forventes, at der under visse vejrforhold foregår et betydeligt træk af rovfugle henover projektområdet. Særligt på forårsdage (marts-pri. juni) med frisk vestlig vind efter en forudgående periode med højtryk og østlig vind kan der tænkes at trække en del rovfugle henover området. Fuglene kan for så vidt trække både nord og syd, idet mange rovfugle vender ved Skagen for så derefter at følge Vendsyssels østkyst mod syd igen. Her vil de oftest følge bestemte pejlemærker i landskabet, hvilket oftest vil være forhøjninger i landskabet. Der er høje bakker både nord og øst for projektområdets fx den 85 m høje bakke Gedebjerg, som ligger ca. 1500 m øst for projektområdet. Selve projektområdet ligger derimod i en lavning, som ligger <25 m over havets overflade. Dette mindsker risikoen for kollisioner mellem trækkende rovfugle og møllevinger.

Søer, vandløb

Vejlbæk løber gennem området. Med mindre vindmøllerne placeres direkte i eller ved bækken vil der ikke være nogen væsentlig forureningsrisiko.

Grundvand

Området ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD 7 – Sæby).  Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet. Se afsnittet om grundvand i generelle bemærkninger.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000