Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.5 Landskab, herunder kulturmiljø

Landskabskarakteristik

Den nordligste del af området tilhører et mindre landskabsområde omkring Understed: Åbent, landbrugspræget, storbakket landskab med mange kulturspor. Det storbakkede morænelandskab er af væsentlig landskabelig betydning. Understed kirke ligger i udkanten af området og er omfattet af aftaleplan. I det landbrugsdominerede landskab er der mange, men mindre biotoper, af biologisk betydning. Især rummes mange småsøer og levende hegn.

Planlægningen skal primært sikre de landskabelige og kulturgeografiske interesser. Der skal af hensyn til opretholdelse af et varieret dyre- og planteliv sikrer og forbedres forhold for områdets småbiotoper, herunder vådområder og vandløb.

Planlægningen skal mevirke til, at der ved bebyggelse, råstofudnyttelse, tilplantning og etablering af tekniske anlæg tages særligt hensyn til de markante fortidsminders landskabelige fremtræden. Understed kirkes omgivelser skal sikres.

Den resterende del af området hører til et større landskabsområde, der strækker sig fra Understed og sydpå til skovområderne vest for Lyngså: Åbne landbrugsprægede landskabet omkring vandløb på yoldiaaflejringer. Den geologiske interesse er knyttet til vandløberosionen i den hævede yoldiahavbund. Landskabet er i øvrigt et bølget, ret tæt bebygget, helkulturlandskab omkring de kun sjældent markante ådale. Flere større plateauer fremstår som åbent landbrugsland uden bebyggelse.

Biologiske interesser er knyttet til vandløbene og de få tilstødende mindre moseområder.

Området gennemskæres i dag af motorvej E45 der løber i nord/syd gående retning og flere vandløbssænkninger gennemskæres i dag af denne. Indtrykket af plateauer gennemskåret af vandløb udviskes herved. Vest for motorvejen hvor det udpegede vindmølleområde er beliggende er dette indtryk stadig indtakt.

Planlægningen skal sikre at vandløbene og moserne kan fungere som biologiske "oaser" i det monotone helkulturlandskab. Områdets bevaringsværdige landsbymiljøer og kirkeomgivelser skal sikres gennem nøjere registrering og udarbejdelse af bevarende lokalplaner.

Landskabelige interesseområder

Ingen udpegning indenfor området. Ca. 500-600 m nordøst tilgrænsende større geologisk beskyttelsesområde. Det vurderes at den ønskede vindmølleopstilling ikke virker generende for oplevelsen af området.

Terrænforskelle

Området gernemskæres af flere højereliggende flade plateauer og udgøres ellers af  landbrugsflader. Det sydligst plateau ligger i kote 20-25 moh, mens det nordligst plateau ligger i kote 25-30 moh. Der vurderes at være en ikke væsentlig koteforskel gennem området.

Øvrige landskabelige interesser

Området er ikke omfattet af beskyttelseslinjer og rummer ikke fortidsminder eller øvrige kulturhistoriske værdier. Området er ikke udpeget som kulturmiljøområde eller fredet område. Nærmeste aftalekirke, Understed Kirke, berøres ikke af  en opstilling af vindmøller i området. Kystnærhedszone A forløber ca. 500-600 m nordøst for området. Det vurderes at den ønskede vindmølleopstilling ikke er i modstrid med retningslinjerne i Kommuneplan 2009-2020.

Landskabelig vurdering

Ved realisering af vindmølleområdet skal møllerne placeres på plateauerne. De naturlige sænkninger i landskabet vil dermed blive bevaret og fremstå tydeligere. Skala mæssigt kan området derfor rumme vindmøller og vindmøllerne kan placeres i harmoni med de landskabelige interesser.

Arkitektur/fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger indenfor vindmølleområdet.

Friluftsliv/rekreative interesser

Det vurderes at området kan have en rekreativ værdi for beboere i området. Området rummer ikke særligt værdifuldt naturområder og vurderes ikke at være attraktiv som rekreativt område for udefra kommende personer. Overordnet set vurderes det at vindmøllerne ikke vil påvirke den potentielle rekreative udnyttelse af området væsentligt.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000