Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.10 Opsamling

Der skønnes at være mulighed for at opstille 3-6 vindmøller i vindmølleområdet med en totalhøjde på 125 m og op til 150 m. Antallet af vindmøller vil afhænge af totalhøjden.

I en konkret ansøgning skal det sikres at den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne er den samme, samt at der ikke placeres vindmøller i beskyttet natur og i en markant lavning i landskabet med 10 meters højdeforskel.

Vindmøllerne opstilles i en afstand af ca. 230 m fra motorvej E45.

I vejledning til vindmøllecirkulæret anføres det, at "... det bør overvejes, om der ud fra sikkerhedsmæssige hensyn også bør fastsættes mindsteafstande i forhold til overordnede veje og jernbaner, således at utilsigtede gener og unødige risici kan undgås for trafikken".

Ien udmelding fra Transportministeren fra maj 2010 præciseres det, at nye vindmøller ikke må placeres nærmere overordnet veje end 1,7 gange møllens totalhøjde af hensyn til risikoen for nedfald af is. Denne afstand er suppleret med en mindsteafstand på 250 m fra vejen af hensyn til risikoen for distraktion af føreren, synlighed af skilte mv. og pga. roterende møllevinger i trafikbilledet set over vejforløbet. Senest er det dog meldt ud, at afstandskravet ikke skal opfattes som en forbudszone, men som en planlægningszone, der kræver Vejdirektoratets accept, hvis det skal overskrides.

Det vurderes, at vindmøllerne ved Tamholt ikke vil fjerne opmærksomheden fra motorvej E45, idet vindmøllerne opstilles vest og nord for motorvejen i retning væk fra vejen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000