Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.6 Naturtyper- og arter samt grund- og overfladevand

Der henvises til afsnittet generelle bemærkninger for beskrivelse af natur- og vandhensyn der er gennemgående for alle områder.

Naturbeskyttelsesloven §3

Lavningerne i landskabet rummer områdets lavbundsarealer og §3 beskyttede arealer, som udgøres af overdrev, enge og moser. Områdets enge og moser indgår i en biologisk spredningskorridor. Ved anlæg af vindmølleområdet med adgangsveje og arbejspladser er der en potentiel risiko for at det vil medføre ændringer i naturtilstanden. Dette skal der redegøres nærmere for i en efterfølgende VVM redegørelse. Levesteder for dyr og planter og områdets funktion som biologisk forbindelse vurderes dog at kunne bevares på trods af vindmølleetablering i området. Møllernes indbyrdes afstand vil muliggøre passage mellem dem, så møllerækken ikke kommer til at udgøre en barriere.

Natura2000

Nærmeste Natura2000 område, habitatområde nr. 216 Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder ligger omkring 6 km øst for vindmølleområdet. I og omkring Natura-2000 området må der ikke ske en påvirkning, som forhindrer gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. I delområde Højstrup vurderes kommende vindmøller ikke at medføre nogen ændring i naturtilstanden af nærliggende habitatnatur arealer. Grundet afstanden vurderes desuden, at kommende vindmøller i området ikke medfører væsentlige påvirkninger fra refleksioner eller støj, ind i habitatområdet.

Projektområdet ligger ikke nær nogen fuglebeskyttelsesområder, hvorfor disse ingen relevans har i forhold til en eventuel opstilling af vindmøller i projektområdet.

Bilag IV arter 

Der skal i forbindelse med et konkret vindmølleprojekt for området gennemføres en undersøgelse af bilag IV arters forekomst i området. Den ønskede planlægning kan ikke gennemføres, hvis vindmøllerne kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i dyrenes naturlige udbredelsesområde eller ødelægge plantearter i anlægsfasen eller efterfølgende. Der er ikke konkrete fund af bilag IV arter i området på nuværende tidspunkt men det vurderes at følgende arter kan have føde og yngle område på de pågældende arealer: Spidssnudet Frø, Markfirben, Løgfrø, Odder, Dværgflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Langøret Flagermus, Brunflagermus og Vandflagermus. Forudgående lytninger efter flagermus skal hjælpe til en konkret vurdering af områdets værdí i forhold til disse arter. Se afsnittet generelle bemærkninger om hensynet til flagermus. For de øvrige bilag IV arter vurderes det at etablering af vindmøller i området potentielt kan påvirke de nævnte arter, idet områdets §3 arealer og ekstensive lavbundsarealer kan påvirkes negativt. En efterfølgende VVM redegørelse skal gøre rede for disse forhold. Det vurderes dog umiddelbart at påvirkningen ikke er så væsentlig at området skal udgå af temaplanen.

Ynglefugle og rastende fugle

Der er kun få observationer på DOFbasen fra lokaliteter inden for projektområdet. Dette må formodes til dels at skyldes manglende dækning. Ud fra luftfotos vurderes området ikke at have biotoper, der gør projektområdet til et areal af nævneværdig ornitologisk interesse.

Inden for en radius af 10 km fra projektområdet er der 3 ynglepar af rød glente. Redestederne ligger hhv. 7 km nordøst, 9 km mod nordøst og 8 km mod nord. Rød glente har en dansk bestand på ca. 90 par og er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Derudover tyder observationer fra lokaliteter 1-3 km nord og nordøst for projektområdet på, at disse områder hyppigt frekventeres af røde glenter især i efteråret og i visse vintre. Således er der ved Stenhøj, som ligger ca. 2,5 km mod nordøst registreret op til 8 røde glenter på kollektiv overnatningsplads i vinteren 2006.

Med så mange røde glenter i nærområdet kan der potentielt være en risiko for kollisioner mellem de røde glenter og opstillede vindmøller. Omfanget af denne risiko er for nuværende ikke mulig at vurdere nærmere.

Generelt om fugletræk

Der foregår hvert forår et omfattende fugletræk henover Nordjylland. Især trækket af de dagstrækkende arter, såsom rovfugle, svaler, pibere og finker, opkoncentreres langs enten vest- eller østkysten afhængig af vindretningen.

Idet projektområdet ligger over 10 km fra kysten, vurderes der ikke at være større antal af dagstrækkende fugle, der passerer gennem området.

Arter der i høj grad trækker om natten, såsom flere arter af vadefugle og ænder samt insektædende småfugle (fx sangere, drosler og fluesnappere) trækker over en relativ bred front og opkoncentreres således ikke i samme grad som dagtrækkende arter langs kysten. Projektområdet bliver som de fleste steder i Danmark sandsynligvis overfløjet af relativt store mængder af nattrækkende fugle. Imidlertid vil disse nattrækkende arter oftest trække i større højder end rotorhøjde. På baggrund af det foreliggende datamateriale vurderes der derfor ikke at være grund til at antage, at der er risiko for kollisioner mellem fugle og vindmøller i et omfang, der vil kunne påvirke de enkelte arter på bestandsniveau.

Søer, vandløb

Vang Løgten bæk løber gennem området. Med mindre vindmøllerne placeres direkte i eller ved bækken vil der ikke være nogen væsentlig forureningsrisiko.

Grundvand

Området ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD 5).  Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet. Se afsnittet om grundvand i generelle bemærkninger.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000