Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.5 Landskab, herunder kulturmiljø

Landskabskarakteristik

Landskabet kan karakteriseres som åbent og storbakket. Det er præget at landbrugsmæssig udnyttelse og indeholder mange kulturspor. Området gennemskæres af en ikke markant ådal. Beplantning ses rundt om den spredte bebyggelse. Der er fire eksisterende vindmøller ved vindmølleområdet samt flere grupper af vindmøller omkring.

Vindmølleområdet strækker sig over et storbakket morænelandskab samt et lavereliggende dalstrøg omkring Vang Løgten Bæk. Bækken er ikke markant i landskabet, men opleves som en bræmme på 30-100 m af udyrket land i nord-syd-gående retning i et ellers opdyrket landbrugsland. Bækken løber mod syd ud i Hørby Å, der senere bliver til Sæby Å og udmunder i Kattegat. Området er landbrugsdomineret, hvor biotoperne er knyttet til vandløbserosionsdale. Der er udpeget en økologisk forbindelse langs Vang Løgten Bæk og omkring hele åsystemet til Sæby.

Kulturgeografisk er området af særlig væsentlig betydning, idet den rummer det gamle kulturland med store fortidsmindekoncentrationer og væsentlige dele af hovedgårds-/landsbystrukturen, samt en del enkeltgårde.

Ved Højstrup Mose lå før udskiftningen et bysamfund, der i dag er opløst. De nærmeste byer er Stenhøj ca. 2 km nord for vindmølleområdet og Thorshøj ca. 3 km syd for vindmølleområdet. Stenhøj er en nyere vejby, men der findes ikke længere skole eller butikker. Thorshøj by rummer bevaringsinteresser, og er en nyere stations- og landevejsby. Jernbanen, der nu er nedlagt, forløb øst/vest gennem området. Torslev kirke er ensomt beliggende mellem vindmølleområdet og Thorshøj by. Der findes mange registrerede kulturspor fra forhistorisk tid i hele området. Østervrå er nu den nærmeste aktive handelsby ca. 6 km sydvest for vindmølleområdet.

Planlægningen skal primært sikre de landskabelige og kulturgeografiske interesser. Ved etablering af tekniske anlæg og byggeri samt tilplantning skal der tages landskabelige hensyn, særligt i forhold til områdets dominerende fremtræden i forhold til omgivelserne og de markante fortidsminders beliggenhed.

Landskabelige interesseområder

Området langs Vang Løgten Bæk og mod syd langs Hørby Å er udpeget som særligt værdifuldt landskab jf. Kommuneplan 2009-2020. De eksisterende vindmøller ligger udenfor udpegningen. Udpegningen bygger på den gamle fredningsplanlægning fra 1985, men kriterierne for udpegningen er stadig gældende.

Terrænforskelle

Området er et forholdsvist fladt morænelandskab med terrænkoter omkring 35-45 moh. Landskabet bøjer sig svagt ned mod dalstrøgene.

Øvrige landskabelige interesser

Området er ikke omfattet af geologiske interesser. Der er ca. 11 km til østkysten og området ligger dermed udenfor kystnærhedszone. Der er ingen fredsskov i området.

Der er en del gravhøje samt sten- og jorddiger i området, men selve vindmølleområdet er ikke omfattet af fortidmindebeskyttelseslinier.

Vindmølleområdet er ikke omfattet af øvrige beskyttelseslinjer og rummer ikke fortidsminder eller  øvrige kulturhistoriske værdier. Området er ikke udpeget som kulturmiljøområde eller fredet område. Nærmeste kirke, Thorshøj Kirke, berøres ikke af en opstilling af vindmøller i området.

Landskabelig vurdering

Det vurderes at landskabet skala mæssigt kan rumme vindmøller. Vindmølleområdet placeres skråt på de eksisterende linjer i landskabet, men det vurderes at det ikke får væsentlig betydning i det den gennemskærende ådal ikke fremstår markant i landskabet.

Arkitektur/fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger indenfor vindmølleområdet.

Friluftsliv/rekreative interesser

Det vurderes at området kan have en rekreativ værdi for beboere i området. Området rummer ikke særligt værdifuldt naturområder og vurderes ikke at være attraktiv som rekreativt område for udefra kommende personer. Overordnet set vurderes det at vindmøllerne ikke vil påvirke den potentielle rekreative udnyttelse af området væsentligt.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000