Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.3 Overordnet arealanvendelse

Overordnet arealanvendelse

Området er udpeget som jordbrugsområde ifølge retningslinje 5.2.3 i Kommuneplan 2009-2020. Da vindmøllerne ikke forhindrer en fortsat udnyttelse af arealerne til markdrift vurderes fastlæggelsen af dette vindmølleområde ikke at være i strid med retningslinjen i kommuneplanen.

Området omkring Vang Løgten Bæk indgår i et udpeget naturområde ifølge retningslinje 5.5.3 i Kommuneplan 2009-2020. Det vurderes, at opstilling af vindmøller i dette område kan ske under hensyntagen til områdets natur- og landskabsinteresser.

Råstofindvinding og skovrejsning

Området rummer ikke udpegede arealer til råstofindvinding eller skovrejsning.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt forurenet jord i området, jf. Lov om forurenet jord, og der forventes ikke at være forurenet jord i området. Etablering af vindmøller udgør ikke speciel risiko for jordforurening. 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000