Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.5 Landskab, herunder kulturmiljø

Landskabskarakteristik

Området ligger på grænsen mellem det mere kuperede morænelandskab omkring Tolne og det flade Litorinaforland – grænsen mellem den gamle stenalderkyst og Skagens Odde. Hele arealet er dyrket landbrugsjord og afgrænses mod nord af jernbanen. Umiddelbart syd for området findes allerede i dag mindre vindmøller samt højspændingsledninger og master.

Landskabet kan generelt beskrives som åbent, landbrugspræget, storbakket landskab med mange kulturspor. Det varierede landskab er sammensat af gammel hævet havbund fra Yoldiahavet, yngre marine aflejringer, der er starten på Skagen Odde, samt syd øst for Ravnshøj arealer med smeltevandsler. Landskabet er af væsentlig betydning for oplevelsen af det åbne land. Det er et landbrugsdomineret område, hvor der kun er få småbiotoper af biologisk betydning. Åsted å er økologisk forbindelse via Elling å til Kattegat. Kulturgeografisk er området af væsentlig betydning, idet det rummer det gamle kulturland med fortidsmindekoncentrationer og stationsbyen Kvissel, der er kulturgeografisk beskyttelsesområde..

Generelt fremstår karakterområdet enkelt, fladt og åbent, Området har en særlig visuel sammenhæng med området mod sydvest, som er det markante bakkelandskab der rejser sig fra det flade landskab og markerer hvor kystlinien gik i stenalderen.

Planlægningen skal primært sikre de landskabelige og kulturgeografiske interesser. Ved råstofudnyttelse, bebyggelse, tilplantning og etablering af tekniske anlæg skal der tages særligt hensyn til områdets dominerende fremtræden i forhold til omgivelserne og til de markante fortidsminders beliggenhed. Et varieret dyre- og planteliv skal søges opretholdt gennem forbedring og genskabelse af småbiotoper.

Landskabelige interesseområder

Området nord for jernbanen er udpeget som særligt værdifuldt landskab, jf. retningslinje 5.7.2 i Kommuneplan 2009-2020. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Terrænforskelle

Fladt område i ca. kote 10 m som mod syd rejser sig fra stenalderhavets bund op mod kystskrænten (kote 30-40 m)

Øvrige landskabelige interesser

Området ligger lige syd for åbeskyttelseslinien omkring Elling Å. Området er ikke omfattet af geologiske interesser og er beliggende udenfor kystnærhedszone. Der er ingen fredsskov i området.

Vindmølleområdet er ikke omfattet af beskyttelseslinjer og rummer ikke fortidsminder eller  øvrige kulturhistoriske værdier. Området er ikke udpeget som kulturmiljøområde eller fredet område. Nærmeste kirke berøres ikke af en opstilling af vindmøller i området.

Landskabelig vurdering

Rent skala-mæssigt kan landskabet rumme opstilling af vindmøller og det vurderes at disse kan opstilles i harmoni med de landskabelige interesser i området. Landskabet har i forvejen teknisk præg af de eksisterende møller samt højspændingsledninger og master.

Arkitektur/fredede og bevaringsværdige bygninger

Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger indenfor vindmølleområdet.

Friluftsliv/rekreative interesser

Det vurderes at området kan have en rekreativ værdi for beboere i området. Området rummer ikke særligt værdifuldt naturområder og vurderes ikke at være attraktiv som rekreativt område for udefra kommende personer. Rideruten i Nordvendsyssel forløber lige øst for området. Overordnet set vurderes det at vindmøllerne ikke vil påvirke den potentielle rekreative udnyttelse af området væsentligt.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000