Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.10 Opsamling

Hensynene til støjfølsomme områder, natur og landskab vurderes at være opfyldt i dette område. Dog skal der ved et konkret projekt være opmærksomhed på hensynet til trækkende fugle.

Fra det nærmeste større beboelsesområde vil vindmøllerne, i det de står bag ved hinanden, blive opfattet mindre synlige, end hvis de havde et opstillingsmønster vinkelret på jernbanen.

Vindmøllerne opstilles i en afstand af 125 m fra jernbanen, hvilket svarer til vindmøllernes totalhøjde.

I vejledning til vindmøllecirkulæret anføres det, at "... det bør overvejes, om der ud fra sikkerhedsmæssige hensyn også bør fastsættes mindsteafstande i forhold til overordnede veje og jernbaner, således at utilsigtede gener og unødige risici kan undgås for trafikken".

I en udmelding fra Transportministeren fra maj 2010 præciseres det, at nye vindmøller ikke må placeres nærmere statslige jernbaner end 1,7 gange møllens totalhøjde af hensyn til risikoen for nedfald af is. Herudover skal vindmøller, der ønskes placeret nær jernbanestrækninger, vurderes konkret således, at gener fra skyggekast undgås, og roterende møllevinger ikke optræder som baggrund for banesignaler. Senest er det dog meldt ud, at afstandskravet ikke skal opfattes som en forbudszone, men som en planlægningszone, der kræver banedanmarks accept, hvis det skal overskrides. Der forventes offentliggjort nye retningslinjer for afstand til jernbaner ultimo 2011.

Det vurderes, at vindmøllerne ved Kvissel Brænding ikke vil fjerne opmærksomheden markant fra jernbanens forløb, idet vindmøllerne opstilles parallelt med jernbanen og har en rolig bevægelse.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000