Kommuneplan 2015
Biogastemaplan

Retningslinjer for biogas

Redegørelse

Biogastemaplanens baggrund og formål

Formålet med denne temaplan i kommuneplanen er, at udpege potentielle lokaliseringsområder
for et fælles biogasanlæg og at fastlægge retningslinjer for
disse områder. Biogastemaplanen udspringer direkte af kommuneplantillæg 09.48 og erstatter dette. En temaplan er ikke til hinder for, at der på et senere tidspunkt udarbejdes nye kommuneplantillæg, hvor andre placeringsmuligheder
bringes i spil.

Hvorfor etablere biogasanlæg

Danmark er som bekendt et landbrugsland med en meget stor husdyrproduktion
i forhold til sin størrelse. Det betyder, at der produceres store
mængder husdyrgødning, som skal håndteres og anvendes forsvarligt. Det
sker i dag hovedsagelig ved, at gødningen i form af gylle opsamles og udspredes
på markerne.

Etablering af biogasanlæg kan medvirke til at minimere risikoen for tab af
næringsstoffer fra gødningen, som kan være en væsentlig forureningskilde
for grundvand og vandløbssystemer. Der er derudover mange andre gode
grunde til at etablere biogasanlæg. På positivsiden tæller:

 • Gødning og gylle udgør en stor uudnyttet biomasseressource, der kan bidrage væsentlig til fremtidens energiforbrug.
 • Biogasproduktion er en billig metode til at mindske drivhuseffekten.
 • Biogasproduktion muliggør udnyttelse af organisk affald.
 • Biogasproduktion øger tilgængeligheden af kvælstof for afgrøderne, der resulterer i en bedre kvælstofudnyttelse.
 • Anvendelse af afgasset gylle som gødning mindsker produktionen af lattergas i jorden og dermed en reduceret klimabelastning.
 • Biogasproduktion fortrænger fossile brændsler.


Der kan dog også være negative effekter ved biogasanlæg som:

 • Øget trafik. Transport af gødning og biomasse til og fra anlægget giver naturligvis anledning til øget trafik på vejene. Placeres anlægget i tilknytning til det overordnede vejnet bliver den øgede trafik ofte beskeden i forhold til den allerede eksisterende.
 • Risiko for lugtgener fra anlægget er nok det lokalbefolkningen frygter mest. Ældre anlæg var ikke fra starten udstyret med luftrenseanlæg, og der har været uheldige tilfælde med lugtgener. I dag vil det være muligt at mindske denne risiko betragtelig, hvis anlægget fra starten planlægges og etableres med et effektivt luftrenseanlæg.
 • Visuelle gener. Et biogasanlæg er ofte et stort anlæg, der ligger i det åbne land og derfor sjældent kan gemmes af vejen. Hvorvidt dette opfattes som en gene afhænger naturligvis af øjnene der ser det. Har man gavn af anlægget og kan se de positive effekter, kan meget accepteres. Gør det modsatte sig gældende vil anlægget opfattes som en gene. Det er derfor vigtigt, at der foretages en god planlægning med hensyn til anlæggets arkitektur og indpasning i landskabet.

Statslige mål til planlægning af biogasanlæg

Det er et mål, at op til 50% af husdyrgødningen i landet kan anvendes til
grøn energi i 2020 i form af biogas. For at opnå målet forudsættes det, at
der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af biogasanlæg.
I vurderingen af den bedste placering af disse anlæg skal der indgå hensynet til landbrugsejendomme som gødningsleverandør, omgivelserne og tracéer til veje og gasledninger.

De statslige krav til den kommunale planlægning af biogasanlæg
er:

Kommunerne skal igennem planlægningen sikre sammenhæng
imellem husdyrgødningens tilstedeværelse og biogasanlæggenes
lokalisering.

Ved planlægning for lokalisering af fælles biogasanlæg skal der
tages følgende hovedhensyn:

 • Primært beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag.

Hertil kommer:

 • Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttede landskaber.
 • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder.
 • Vej- og tilkørselsforhold.
 • Nabohensyn

Energibyen Frederikshavn

Byrådet har i projekt Energibyen Frederikshavn en ambition om en 100% omstilling af energiproduktionen til vedvarende energikilder
inden 2015 for et nærmere afgrænset område omkring Frederikshavn By. Hovedvægten, på de vedvarende energikilder der satses på, er affaldsforbrænding, vind og biogas. Herudover søges energireduktioner gennem energibesparelser og energirenoveringer.

Biogas spiller således en vigtig rolle både i forhold til at fortrænge
fossile brændstoffer og for at reucere udledningen af
drivhusgasser fra husdyrgødning og dermed CO2 udledningerne.
Der er faktisk tale om en dobbelt gevinst ved at anvende gylle
til biogasproduktion.

Planlægningsforløb

De biogasanlæg kommunerne skal planlægge for, er fælles biogasanlæg
og altså ikke enkeltstående gårdanlæg. Et fælles biogasanlæg
er anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale,
primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter,
ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er
selvstændig matrikuleret. Dette kommuneplantillæg omfatter
således kun forhold omkring lokalisering af fælles biogasanlæg
og som udgangspunkt påregnes der kun opført ét fælles anlæg
i Frederikshavn Kommune, idet økonomiske beregninger for et
fælles anlæg har vist, at des større anlæg des bedre økonomi.

Kortlægning af arealinteresser

Frederikshavn Kommune har i et samarbejde med Miljøministeriets
Biogassekretariat kortlagt arealinteresserne i kommunen,
der inddeler kommunen i 3 zoner.

 • Rød for restriktiv zone med ringe mulighed for placering af
 • biogasanlæg.
 • Gul for mulighed for en en kommunal eller anden myndighedsvurdering
 • for placering af biogasanlæg.
 • Grøn for potentiel mulighed for placering af biogasanlæg

Kortlægningen gør det muligt at få et overblik over, hvor det
giver mening at undersøge mulighederne nærmere og en række
områder har på den baggrund været genstand for en nærmere
undersøgelse. I den nærmere undersøgelse har tillige indgået
afstand til beboelse, infrastruktur, landskabsvurdering og en
interesseforespørgsel hos lodsejerinteresse. De områder, der har
været genstand for en nærmere undersøgelse, er områder ved
Mølholt, Badskær, Hørbylund, Hørbylundvej og Østervrå.
Undersøgelsen har resulteret i en udpegning af to potentielle
områder til placering af et fælles biogasanlæg. Et omåde øst for
Østervrå og et område ved Hørbylundevej syd for Stenhøj. Området
ved Østervrå er et lokalplanlagt erhvervsområde, der delvist
er udlagt erhvervsområde i kommuneplanen, mens området
ved Hørbylundevej er et areal, hvor der på en del af området er
etableret et korn- og foderstoflager, der i dag er nedgraderet og
udelukkende anvendes til lager. Dette areal er ligeledes lokalplanlagt
og beliggende i byzone, mens resten af området er beliggende
i det åbne land.

Forudgående offentlighed

Der har forud for vedtagelse af det kommuneplantillæg, som nu er en biogastemaplan, været afholdt en foroffentlighedsfase
fra den 25. maj til den 22. juni 2011.

I debatperioden modtog Frederikshavn Kommune 2 bemærkninger, der
begge opfordrede kommunen til at arbejde for, at et biogasanlæg skulle
placeres ved Flauenskjold i Brønderslev Kommune.


Denne anbefaling har Frederikshavn Kommune valgt ikke at følge.

Forhold til anden planlægning

Planloven

Denne plan er udarbejdet som et tillæg til Frederikshavn Kommunes kommuneplan
2009 - 2020. Det vil ikke være muligt at opføre et biogasanlæg
med baggrund i tillægget. I tilknytning til et konkret projekt skal der udarbejdes
endnu et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer lokalplanlægningen
og der skal udarbejdes en lokalplan.


Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført
en screening af kommuneplantillægget. Frederikshavn Kommune
har i screeningen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering
af planen. Det påregnes, at der i forbindelse med kommuneplantillæg der
fastlægger rammer for lokalplanlægningen og udarbejdelse af lokalplan for
et konkret projekt skal udarbejdes en miljøvurdering, der indeholder en
beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige virkning på miljøet samt en
vurdering af et 0-alternativs virkning på miljøet. Screeningen er vedhæftet
som bilag til kommuneplantillægget.


VVM
Et biogasanlæg er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, og der skal
derfor foretages en VVM-screening, som skal afklare om anlægget giver anledning
til en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis projektet er VVM-pligtigt
skal der udarbejdes en VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.


Miljøbeskyttelsesloven
Et biogasanlæg er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler og skal derfor
godkendes, før anlægget kan tages i brug. Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed herunder biogasanlæg fastsætter standardvilkår til sikring af miljø og naboer mod gener fra anlægget.

Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven sikrer blandt andet beskyttelse af sårbare naturtyper
som moser, heder, ferske enge og overdrev. Der vil ofte være mindre
områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven indenfor områder af interesse
for placering af biogasanlæg. I forbindelse med produktion af biogas
vil der være en udledning af næringsstoffer, som kan påvirke nærliggende
naturområder, der derfor må vurderes nærmere i forbindelse med et konkret
projekt.


Bygge- og beskyttelseslinjer administreret af kommunen eller Naturstyrelsen
kan også blive berørt. Der skal tages stilling til eventuelle bygge- og
beskyttelselinjer i fobindelse med en konkret planlægning.

 

Museumsloven

Museumsloven regulerer dels forhold til arkæologiske fund, der kan blive gjort ved bygge- og anlægsprojekter, dels beskyttelse af mark- og stendiger. Lovens bestemmelser kommer i anvendelse ved anlæggelse af det enkelte projekt.

Lov om varmeforsyning

I henhold til varmeforsyningsloven skal anlæg til produktion af varme godkendes
af byrådet. Der skal derfor laves en beskrivelse af det planlagte projekts
fordele og ulemper i forhold til områdets nuværende varmeproduktion.

Byrådets mål

Det er byrådets mål:- at medvirke til at energiforbruget i Frederikshavn Kommune i så vid udstrækning
som muligt baseres på vedvarende energikilder,

 • at medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udnyttelsen af husdyrgødningen til grøn energi ved at udnytte tilgængeligt biogaspontentiale fra husdyrbrug,
 • at understøtte udbygningen af biogasproduktion ved udlæg af områder til biogasanlæg,
 • at der i planlægningen for placering af biogasanlæg tages hensyn til landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser og naboer.

3.6 Retningslinjer for fælles biogasanlæg

Retningslinjerne skal sikre, at anlægget/anlæggene placeres med hensyntagentil landskabet, natur, kulturmiljø, hensigtsmæsig i forhold til den trafikal
betjening og med størst mulig hensyn til naboer

3.6.1 Planlægning af biogasanlæg

Ved planlægning for lokalisering af biogasanlæg skal der tages følgende hovedhensyn:

 • Primært beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag.

Hertil kommer:

 • Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttede
 • landskab.
 • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder.
 • Vej- og tilkørselsforhold.
 • Nabohensyn

Placering af et fælles biogasanlæg i det åbne land kan kun ske på baggrund
af en planlægningsmæssig begrundelse, såsom miljøhensyn og funktionelle
hensyn.
I vurderingen af placeringen af et fælles biogasanlæg skal hensynet til landbrugsejendomme
som gødningsleverandør, omgivelser, vejanlæg og gasledninger
indgå. Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser
samt landskabelige og kulturhistoriske værdier søges friholdt ved
udpegningen.
Som udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anden bebyggelse end
den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Men i
forbindelse med placering af biogasanlæg er der flere forhold, der planlægningsmæssigt
kan begrunde en placering i det åbne land, for eksempel
mindre transport af biomasse og hensyn til naboer.

3.6.2 Udpegning af områder til etablering af fælles biogasanlæg

Etablering af fælles biogasanlæg skal ske indenfor de udpegede områder.


Der udpeges to potentielle områder til placering af fælles biogasanlæg, hvor
der efterfølgende skal foretages konkrete vurderinger af, hvordan anlæggene
kan indpasses i landskabet og i forhold til natur og naboer efterfulgt
af en konkret planlægning. De to områder ligger henholdsvis øst for Østervrå
og ved Hørbylundvej syd for Stenhøj.
Udpegningen af områderne er at betragte som en bruttoudpegning. Den
endelige placering indenfor området vil afhænge af lokalplanlægning i for-
bindelse med det konkrete projekt. Det anlæg der planlægges for forventes
at have et arelbehov på ca. 5 ha.

3.6.3 Visualisering

Ved planlægning for etablering af biogasanlæg skal der laves visualiseringer
i forbindelse med fastlæggelse af den endelige placering. Visualiseringerne
skal indeholde vurderinger i forhold til den visuelle påvirkning
af landskabet.
Visualiseringerne skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag for
at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til naboer, naturområder,
landskaber, kulturmiljøer og infrastruktur.

3.6.4 Infrastruktur

Ved lokalisering af biogasanlæg inden for de udpegede områder, skal der
sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling med hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed
og støj. Anlæg skal som udgangspunkt placeres med tilkørsel til
en trafikvej eller en klasse derover.
Transporten af gylle og afgasset biomasse foregår normalt med store
tankbiler. Det anlæg der planlægges for forventes et have et transportbehov
mellem 50 - 70 læs pr. døgn.

3.6.5 Udformning af anlægget

Det enkelte anlæg skal udformes under hensyntagen til det omkringliggende
landskab med hensyn til placering, dimensioner, arkitektoniske
fremtoning, materialer og farver.
Et fælles biogasanlæg består af forskellige tanke, haller, administrationsbygning,
oplagspladser, høje skorstene med videre. Det er derfor vigtigt
at anlæggets placering og arkitektur nøjes overvejes.

3.6.6 Andre hensyn

Arealet ved Hørbylundvej er beliggende i et OSD område (særlig drikkevandsinteresse).
For en eventuel placering af et biogasanlæg her gælder,
at der skal redegøres for hvordan drikkevandsinteresserne er sikret. For at
sikre en maksimal beskyttelse af grundvandet, bør der laves en konkret
vurdering af grundvandsressourcerne for eksempel med baggrund i denstatslige grundvandskortlægning.

Udpegningsområde 1 Østervrå

Eksisterende forhold
Området er beliggende øst for Østervrå og er på 14,58 ha. Området er i den
gældende kommuneplan delvist udlagt til erhvervsformål herunder produktionserhverv.
Området er tillige omfattet af lokalplan SAE.1.05.0 Erhvervsområde
v. Bjeldal, Østervrå, der udlægger området til erhvervsformål
i form af lettere industri og håndværk.
Området fremstår i dag for hovedpartens vedkommende som dyrkede marker
adskilt med levende hegn og træbevokning. I den østlige ende af arealet
er etableret et midlertidigt depot med byggeaffald, der mest fremstår
grusgravlignende. I områdets vestlige del er etableret en genbrugsplads.
Der vil være mulighed for af vejbetjene området direkte fra Hjørringvej eller
via Hyllestedvej eller Mølbakvej. Hyllestedvej og Møjbakvej er forholdsvis
smalle veje, der vil fordrer en vejudbygning.

Arealinteresser
Der er registreret arealinteresser indenfor området i form af beskyttet natur
og lavbund okker inden for mindre lokaliteter.

Landskab
Området er beliggende i et landbrugspræget morænelandskab med bløde
bakker. Terrænet har form som et lille plateau mod øst, der skråner ned
mod genbrugspladsen i den nordvestlige del. Landskabet er i forvejen præget
af tekniske anlæg og vurderes derfor at kunne rumme et eventuelt biogasanlæg.


Området er vist på kortbilag 1

 

Udpegningsområde 2 Hørbylundvej

Eksisterende forhold
Området er beliggende ved Hørbylundvej syd for Stenhøj og er på 12,09 ha.
Området er delvis lokalplanlagt og i den gældende kommuneplan beliggende
dels i byzone og dels i det åbne land. I det lokalplanlagte område er
der etableret et korn- og foderstoflager, der er nedgraderet og udelukkende
anvendes til lagerformål. Korn- og foderstoflageret er etableret i 1979. Der
har således i området været en del trafik, herunder tung trafik frem og tilbage
til foderstoflageret.


Området fremstår i dag for hovedpartens vedkommende som landbrugsarealer.
I den østlige del af arealet er der beliggende et korn- og foderstoflager.
Bygningsmassen i tilknytning til dette anlæg fremstår indtakt.
Der vil være mulighed for at vejbetjene området fra Hørbylundvej i en relativ
kort afstand til Brønderslevvej. Hørbylundvej vil umiddelbart kunne
bære tung trafik til anlægget.


Arealinteresser
Der er registreret arealinteresser indenfor området i form af beskyttet natur
og lavbund okker inden for mindre lokaliteter. Området er tillige berørt
af bufferzone til beskyttet natur og drikkevandsboringer. Området er beliggende
i et OSD område (særlig drikkevandsinteresse).


Landskab

Området er beliggende i et landbrugspræget morænelandskab med bløde

bakker. Syd for området ligger en juletræsmark med omgivende læhegn,der vil mindske den visuelle påvirkning af et eventuelt biogasanlæg, nårman kommer ad Hørbylundvej fra syd. Når man kommer fra Stenhøj er deråbent indblik til det eventuelle biogasanlæg. Stenhøj ligger dog ca. 5 meterhøjere i terrænet end det eventuelle biogasanlæg, hvilket kan mindske detvisuelle indtryk lidt.

Området er vist på kortbilag 2. 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000