Kommuneplan 2015

3. Byomdannelse

3.1 Fortætning af byer

3.2 Omdannelse af eksisterende arealer til nye formål

3.3 Kvalitetsløft af utidssvarende byområder

3.4 Midlertidige omdannelser

3.5 Byomdannelse i Skagen by

 


 

3.1 Fortætning af byer

For at udnytte og skabe større sammenhæng i eksisterende byområder skal der være fokus på at byudvikle gennem fortætning. For at skabe øget liv skal der i særlig grad være opmærksomhed på at tilføre bymidterne flere boliger.

Redegørelse

Inden for de næste 4 år forventes der ikke at være behov for at inddrage nye større arealer til byformål udover de arealer, der allerede er udlagt. Byudviklingen forventes derimod at ske gennem byfortætning, omdannelse af eksisterende arealer til nye formål og kvalitetsløft af utidssvarende byområder. Byomdannelser skal generelt ske med henblik på at understøtte mangfoldighed, at gøre byerne mere robuste og at skabe et mere oplevelsesrigt byliv med rum for bevægelse, der bringer mennesker sammen.

Fortætningen vil typisk finde sted i områder, hvor der er mulighed for at råde over og bearbejde dele af eksisterende byområder med henblik på en mere intensiv udnyttelse med et tættere og måske højere byggeri. Fortætning og byomdannelse skal forankres i stedets historie og kultur, og der skal skabes tidssvarende byrum, som er rare at opholde sig i. Fortætningen skal ikke ske på bekostning af byernes parker og grønne åndehuller.

 


 

3.2 Omdannelse af eksisterende arealer til nye formål

For at fremme en ønsket udvikling er der udpeget områder i kommuneplanen, hvor der kan forventes at ske en omdannelse til nye formål.

De udpegede områder skal primært omdannes til nye byfunktioner eller til nye boligområder. Omdannelserne kan være tilskyndet af såvel offentlige som private tiltag.

 


 

3.3 Kvalitetsløft af utidssvarende byområder

For at skabe tidssvarende og attraktive boligområder skal der ved renovering og ombygning af nedslidte boliger og boligkvarterer sigtes mod at løfte det samlede områdes kvalitet.

Redegørelse

Der findes rundt omkring i kommunens byer eksempler på utidssvarende by- og boligområder, herunder en række nedslidte parcelhus- og rækkehuskvarterer typisk fra 1960'erne og 1970'erne. Der skal fokuseres på en højnelse af den bymæssige kvalitet ved for eksempel at forbedre og omlægge vej-, sti- og fællesarealerne, en højnelse af den enkelte boligs arkitektoniske kvalitet og en energimæssig optimering af bygningsmassen.

 


 

3.4 Midlertidige omdannelser

For at skabe liv og aktiviteter i områder, der midlertidigt ligger ubenyttede hen, og hvor den fremtidige anvendelse ikke er endelig besluttet, skal der være mulighed for midlertidige eller alternative anvendelser af eksempelvis ældre, tiloversblevne erhvervsbygninger. Midlertidige omdannelser af byerne kan enten ske som et eksperiment eller som et led i en proces mod permanente omdannelser.

Redegørelse

De midlertidige aktiviteter kan være med til at igangsætte en omdannelse af et område ved, at der bliver skabt opmærksomhed og interesse for områdets muligheder. Aktiviteterne kan samtidig være med til at inspirere og tiltrække nye investorer.

 


 

3.5 Byomdannelse i Skagen by

For at understøtte, at der hele året er en tilstrækkelig stor gruppe mennesker i Skagen, som bidrager med liv og ressourcer til byen og dermed til at opretholde byen som et helårssamfund, er der udpeget boligområder, der kan anvendes til boligformål uden krav om helårsanvendelse.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000