Kommuneplan 2015

2. Biogas

2.1 Fælles biogasanlæg

2.2 Udpegning af områder til etablering af fælles biogasanlæg

2.3 Visualisering

2.4 Infrastruktur

2.5 Udformning af anlægget

2.6 Andre hensyn

2.7 Udpegningsområde 1 - Østervrå

2.8 Udpegningsområde 2 - Hørbylundvej

 


 

2.1 Fælles biogasanlæg

Der udlægges to områder til etablering af fælles biogasanlæg. Disse anlæg kan medvirke til at øge produktionen af grøn energi ved at udnytte husdyrgødning og anden organisk overskudsproduktion (særligt affald fra slagterier og fiskeindustri). Fælles biogasanlæg kan samtidig hjælpe til at udvikle slagtesvineproduktionen ved at sikre afsætning og formidling af overskydende husdyrgødning.

De udlagte områder til fælles biogasanlæg er placeret, hvor der er let adgang til husdyrgødning og anden biomasse, og hvor afstanden til eksisterende gasledninger er kort. Der er desuden taget hensyn til:

  • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
  • Vejanlæg og tilkørselsforhold
  • Afstand til naboer

 


 

2.2 Udpegning af områder til etablering af fælles biogasanlæg

Etablering af fælles biogasanlæg skal ske indenfor de udpegede områder øst for Østervrå og ved Hørbylundvej syd for Stenhøj. I en konkret planlægning skal det vurderes, hvordan anlæggene kan indpasses i forhold til landskabet, naturinteresser og hensynet til naboer.
Redegørelse

En endelig placering af et fælles biogasanlæg kræver en lokalplanlægning af et ansøgt projekt. I et udlagt område forventes det, at et anlæg har et arealbehov på ca. 5 ha.

 


 

2.3 Visualisering

Etablering af fælles biogasanlæg kræver visualiseringer i forbindelse med fastlæggelse af den endelige placering. Visualiseringerne skal indeholde vurderinger i forhold til den visuelle påvirkning af landskabet. Visualiseringerne skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til naboer, naturområder, landskaber, kulturmiljøer og infrastruktur.

 


 

2.4 Infrastruktur

Ved lokalisering af fælles biogasanlæg inden for de udpegede områder skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling med hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed og støj. Anlæg skal som udgangspunkt placeres med tilkørsel til en trafikvej.

Redegørelse

Transporter med husdyrgødning og anden biomasse til og fra et biogasanlæg foregår som hovedregel med store, lukkede tankbiler. Det forventes, at driften af et fælles biogasanlæg udløser et transportbehov på 50-70 læs per døgn.

 


 

2.5 Udformning af anlægget

Ved udformning af det enkelte anlæg skal der tages hensyn til det omkringliggende landskab i forhold til placering, dimensioner, arkitektonisk fremtoning, materialer og farver.

 


 

2.6 Andre hensyn

Arealet ved Hørbylundvej er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Inden der placeres et biogasanlæg her, skal der redegøres for, hvordan drikkevandsinteresserne kan sikres. For at sikre en maksimal beskyttelse af grundvandet bør der laves en konkret vurdering af grundvandsressourcerne for eksempel med baggrund i den statslige grundvandskortlægning.

 


 

2.7 Udpegningsområde 1 - Østervrå

Eksisterende forhold

Det udlagte område øst for Østervrå er på 14,58 ha. Området var i den tidligere kommuneplan delvist udlagt til erhvervsformål, herunder produktionserhverv. Området er tillige omfattet af lokalplan SAE.1.05.0 Erhvervsområde v. Bjeldal, Østervrå, der udlægger området til erhvervsformål i form af lettere industri og håndværk. Området fremstår i dag for hovedpartens vedkommende som dyrkede marker adskilt af levende hegn og træbevoksning. I den østlige ende af arealet er der etableret et midlertidigt depot med byggeaffald, der mest fremstår grusgravlignende. I områdets vestlige del ligger en kommunal genbrugsplads. Der vil være mulighed for adgang til området direkte fra Hjørringvej eller via Hyllestedvej og/eller Mølbakvej.

Arealudpegninger

I det udlagte område er der små udpegninger med beskyttede natur- og lavbundsarealer. Placeringen af et fremtidigt fælles biogasanlæg skal indpasses med hensyntagen til disse udpegninger.

Landskab

Det udlagte område er beliggende i et landbrugspræget morænelandskab med bløde bakker. Terrænet har mod øst form som et lille plateau, der skråner ned mod genbrugspladsen i den nordvestlige del. Én kilometer mod vest ligger byen Østervrå noget lavere i landskabet, og anlægget vil derfor ikke være synligt fra byen. Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg og vurderes derfor at kunne rumme et eventuelt biogasanlæg.

 


 

2.8 Udpegningsområde 2 - Hørbylundvej

Eksisterende forhold

Det udlagte område ligger ved Hørbylundvej syd for Stenhøj og er på 12,09 ha. Området er delvis lokalplanlagt og var i den tidligere kommuneplan beliggende dels i byzone og dels i landzone. I det lokalplanlagte område findes et korn- og foderstofanlæg, der nu udelukkende anvendes til lagerformål. Korn- og foderstofanlægget er etableret i 1979. Der har således i området været en del lastbiltransporter til og fra dette anlæg.I øvrigt består det udlagte område hovedsageligt af landbrugsarealer. Der er adgang til området fra Hørbylundvej, og afstanden til den større Brønderslevvej er kort. Hørbylundvej vil umiddelbart kunne bære den tunge lastbiltrafik til anlægget.

Arealudpegninger

Området er beliggende i et OSD-område (særlige drikkevandsinteresser). I det udlagte område er der tillige små udpegninger med beskyttede natur- og lavbundsarealer. Placeringen af et fremtidigt fælles biogasanlæg skal indpasses med hensyntagen til disse udpegninger. 

Landskab

Det udlagte område er beliggende i et landbrugspræget morænelandskab med bløde bakker. Syd for området ligger en juletræsplantage med omgivende læhegn. Landsbyen Stenhøj ligger mod nord og ca. 5 meter højere i terrænet end det udlagte område. Begge forhold kan medvirke til at mindske det visuelle indtryk af et biogasanlæg.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000