Kommuneplan 2015

21. Veje og stier

21.1 Kategorisering af veje

På baggrund af de eksisterende veje og stiers funktion og betydning i det samlede vejnet samt trafikbelastningen af dem, er de klassificerede i følgende trafikklasser:

Vejnettet uden for byerne:

 • Trafikveje, statsveje - National og international trafik
 • Trafikveje, gennemfartsveje - Trafik mellem landsdelscenteret (Aalborg) og hovedbyerne (Frederikshavn, Skagen, Sæby)
 • Trafikveje, fordelingsveje - Trafik mellem hovedbyerne (Frederikshavn, Skagen, Sæby) samt trafik til andre regionale trafikmål
 • Lokalveje - Anden trafik
 • Stier - Vandrestier, cykelstier, ridestier

 Vejnettet i byerne:

 • Trafikveje, statsveje – Trafik mellem de enkelte kvarterer i en større by
 • Lokalveje – Trafik mellem lokalområder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker
 • Boligveje – Trafik af helt lokal betydning
 • Stier – Vandrestier, cykelstier, ridestier

Trafikvejene skal fastholdes og løbende udbygges med høj fremkommelighed og stor trafiksikkerhed.

Kommunens veje og stier indgår desuden som en del af Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrund (FOT), som er vist i kommuneplanens korttema.

 


 

21.2 Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser

For at aflaste eksisterende vejstrækninger eller forbedre fremkommeligheden eller adgangsforholdene er der reserveret arealer til nye veje.

Retningslinjen skal sikre mulighed for at realisere nye vejanlæg i forbindelse med:

 • Etablering af omfartsvej syd om Ravnshøj (landevej 452).
 • Forlængelse af Vendsysselvej (kommunevej) mod vest, nord om Ravnshøj.
 • Færdiggørelse af den påbegyndte udbygning af landevej 438, der forbinder Frederikshavn og Skagen.
 • Udvidelse af Holger Paghs Vej i Sæby på strækningen mellem Otto Banners Vej og Aalborgvej.
 • Udvidelse af Niels Juels Vej på i Sæby på strækningen mellem Otto Banners Vej  og Aalborgvej.
 • Udvidelse af Sæby Havn mod syd øst.
   

  

21.3 Rekreative cykel- og vandreruter

For at understøtte mulighederne for motion og rekreative oplevelser i det åbne land skal der tages hensyn til de nationale cykelstier samt de regionale og kommunale rekreative cykel- og vandreruter. Planlægning og administration skal sikre, at disse stier kan etableres og opretholdes. Offentligt tilgængelige veje og stier, der indgår i stinettet, kan i sjældne tilfælde nedlægges, når det sikres, at stinettet kan opretholdes.

Redegørelse

På korttemaet er vist eksisterende samt planlagte stier, herunder "Den grønne tur", som er en 60 km lang cykelrute.

Den kulturhistoriske vandrerute, Nordsøstien, er formidlet via northseatrail, og den regionale riderute i Nordvendyssel er formidlet via www.riderute.dk.

 


 

21.4 Trafiksikkerhed

For at forbedre trafiksikkerheden skal nye veje og større byudviklingsområder udformes således, at der opnås optimal trafiksikkerhed. Vejnettet skal planlægges således, at antallet af vejtilslutninger og vejkryds begrænses mest muligt. Nye vejtilslutninger bør så vidt muligt ikke etableres på trafikveje.

I nye bolig- og skoleområder bør veje, stier og parkeringspladser indrettes, så gående og cyklende trafik separeres fra bilisterne. I skoleområder bør der indføres hastighedsdifferentiering, så hastigheden nedsættes i perioder, hvor der færdes mange børn.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000