Kommuneplan 2015

18. Skovrejsning


18.1 Områder, hvor ny skov er ønsket

Der er udpeget områder, hvor kommunen ønsker at fremme plantning af ny skov. Formålet med udpegningen er bl.a. grundvandsbeskyttelse samt rekreative formål.

Af hensyn til trafiksikkerhed og eventuelle udvidelser af statsveje må der ikke foretages skovrejsning på arealer, der er pålagt vejbyggelinje langs det statslige vejnet.

Redegørelse

Udpegningen af områder til plantning af ny skov har betydning for tilskud til privat skovrejsning og for den statslige skovtilplantning.

Plantning af ny skov er frivillig for lodsejere, og plantning af ny skov går ikke forud for fortsat landbrugsdrift. 

Arealer til plantning af ny skov kan være omfattet af bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. Derfor vil den enkelte ansøgning om plantning af ny skov kræve en konkret vurdering i forhold til beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer mm.

Arealreservationer til veje, ledningsanlæg og andre formål, der ligger i områder til plantning af ny skov,  vil ikke blive ændret.

 18.2 Områder, hvor ny skov er uønsket

For at friholde arealer med særlige landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier samt råstofområder er der udpeget områder, hvor plantning af ny skov er uønsket.

Redegørelse

Udpegningen af områder, hvor plantning af ny skov er uønsket, betyder, at der i disse områder ikke kan plantes ny skov på landbrugsjord . Eksisterende skove og fredskovspligtige arealer berøres ikke af udpegningen. Inden for de udpegede områder kan der plantes læhegn.

Plantning af ny skov er uønsket i de regionale råstofområder, indtil råstofforekomsterne er udnyttede. Arealanvendelsen derefter er bestemt i hver enkelt råstoftilladelse. 
 18.3 Områder, hvor ny skov er ønsket efter endt råstofindvinding

Kommuneplanen har fastlagt områder, hvor skovrejsning er ønsket efter endt råstofindvinding.

Redegørelse

Områder i indvindingsoplande til vandværker, hvor vil være mulighed for skovrejsning efter endt råstofindvinding, er udpeget som områder, hvor skovrejsning er ønsket efter endt råstofindvinding.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000