Kommuneplan 2015

17. Naturbeskyttelse

17.1 Fredede områder og beskyttet natur

17.2 Særligt værdifulde naturområder

17.3 Natura 2000

17.4 Økologiske forbindelser

17.5 Områder til flersidig anvendelse

 


 

17.1 Fredede områder og beskyttet natur

De fredede områder er udpegede for at beskytte og bevare områder med for eksempel særlige landskabstræk eller en særlig natur. Områderne skal desuden bidrage til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. I de fredede områder skal fredningsbestemmelserne for det pågældende område respekteres.

Naturbeskyttelsesloven er med til at beskytte naturen med dens vilde dyr og planter samt landskabet og kulturhistorien og er med til at sikre adgang til naturen samt forbedre muligheder for friluftsliv. Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser om beskyttet natur og klitfredning skal ligeledes respekteres.

Redegørelse

De beskyttede naturtyper omfatter søer, vandløb, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev. Korttemaet viser en vejledende registrering af de beskyttede naturtyper. Fredede og beskyttede arealer udgør ca. 23 % af arealet i Frederikshavn kommune. Da naturen er foranderlig, kan arealer med tiden udvikle sig til at være natur omfattet af beskyttelsen. Omvendt  kan tidligere naturareal have mistet de kvaliteter, der førte til, at det tidligere var beskyttet natur. Beskyttelsen betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden på arealerne. Det kunne f.eks. være dræning, tilplantning, omlægning eller jordopfyldning.

Bygge- og beskyttelseslinjer findes langs strande, søer og åer og omkring skove, fortidsminder og kirker. Klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsen, mens de øvrige administreres af kommunen.

Hvor man én gang for alle ønsker at sikre et områdes anvendelse, er fredninger fortsat af central betydning. Det gælder især, hvor landskabelige, geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier skal sikres.

 


 

17.2 Særligt værdifulde naturområder

De særligt værdifulde naturområder er udpegede for at sikre og forbedre naturværdierne. Områderne skal desuden bidrage til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. De særligt værdifulde naturområder skal så vidt muligt friholdes fra at blive inddraget til formål som f.eks. byudvikling eller tekniske anlæg, der kan forringe naturværdierne. For at give mulighed for at opleve naturområderne må der etableres stier, primitive overnatningsanlæg og lignende mindre anlæg til brug for friluftsliv og turisme i det omfang, det ikke forringer naturværdierne væsentligt.

Redegørelse

De særligt værdifulde naturområder rummer nogle af kommunens vigtigste naturområder, og nogle af områderne har national og international betydning som levesteder for dyr og planter. Områderne er af stor betydning for naturoplevelser, friluftsliv, turisme, forskning og undervisning.

Ved udpegningen er der lagt vægt på at skabe større, sammenhængende områder for at opretholde et alsidigt dyre- og planteliv. I de særligt værdifulde naturområder ligger en stor del af kommunens Natura 2000-områder og de fredede områder. Desuden er en del af naturen beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

 


 

17.3 Natura 2000

Natura 2000-områder er udpegede for at beskytte og bevare vilde dyre- og plantearter, der er sjældne. Områderne bidrager desuden til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. For at beskytte og bevare de vilde dyre- og plantearter skal Natura 2000-områderne friholdes for aktiviteter, der ikke kan forenes med beskyttelsen af naturværdierne, og aktiviteter uden for områderne må ikke påvirke kvaliteten af naturværdierne negativt. Inden for Natura 2000-områderne må der derfor ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af tekniske anlæg som f.eks. lufthavne, havne, luftledninger eller vindmølleklynger. 

Der kan planlægges for anlæg og aktiviteter, hvis de er i overensstemmelse med de statslige naturplaner og de kommunale naturhandleplaner for de enkelte områder.

For at give mulighed for at opleve naturområderne må der etableres stier, primitive overnatningsanlæg og lignende mindre anlæg til brug for friluftsliv og turisme i det omfang, det ikke forringer naturværdierne. Se i øvrigt retningslinjerne for friluftsliv.

Redegørelse

Natura 2000-områderne er de internationale naturbeskyttelsesområder, som består af Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder. 

Den internationale Ramsarkonvention har til formål at beskytte vådområder, der har international betydning navnlig for vandfugle. I Frederikshavn kommune er der udpeget 1 område under konventionen, som rummer en international forpligtelse til at fremme beskyttelsen af de udpegede områder. Der er desuden udpeget 4 fuglebeskyttelsesområder samt 10 habitatområder, hvor vildtlevende dyr og planter samt en række naturtyper skal beskyttes. Disse områder udgør tilsammen 8 Natura 2000-områder, der dækker 17 % af arealet i Frederikshavn kommune.

De internationale naturbeskyttelsesområder skal sikres mod forurening, forringelser og forstyrrelser. Staten har for hvert Natura 2000-område udarbejdet en naturplan, der indeholder langsigtede målsætninger for sikring eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Naturplanen indeholder ligeledes en kortsigtet målsætning for, hvad der skal ske i første planperiode, der varer indtil 2015. Kommunen har udarbejdet naturhandleplaner på baggrund af statens naturplaner. Naturhandleplanerne indeholder en nærmere beskrivelse af, hvordan kommunen vil nå målsætningerne i første planperiode. Naturhandleplanerne revideres i 2015.

 


 

17.4 Økologiske forbindelser

De økologiske forbindelser er udpegede for at sikre, at plante- og dyrearter har mulighed for at sprede sig fra et naturområde til et andet naturområde, samt for at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Inden for områderne kan der opføres byggeri eller tekniske anlæg i det omfang, det ikke hindrer spredningen af dyr og planter. De økologiske forbindelser skal ikke i sig selv skærpe kravene til diffus forurening fra luften.

Redegørelse

Der er udpeget store overordnede forbindelser mellem de vigtigste naturområder, men der findes samtidig et net af små forbindelser og ledelinjer over alt i landskabet f.eks. langs markveje, læhegn og små vandløb, som også er vigtige landskabselementer. De udpegede forbindelser kan opdeles i tørre forbindelser, våde forbindelser og skovforbindelser. I forvaltningen af de økologiske forbindelser er det vigtigt at vurdere, om en påtænkt ændring i arealanvendelsen eller tilstanden er forenelig med de naturtyper og arter, forbindelsen skal sikre. En ændring i form af f.eks. tilplantning kan være gavnlig for en skovforbindelse, men uønsket i forbindelse med lysåbne naturarealer som enge, heder og overdrev.

Barrierer for planters og dyrs spredning kan være vidt forskellige. Mens planters udbredelse kan bremses af bebyggede eller dyrkede arealer, virker tekniske anlæg som veje, jernbaner og visse ledningsanlæg som barrierer for mange dyr.

Hvor nye, tekniske anlæg nødvendigvis må passere en økologisk forbindelse, skal barrierevirkningen mindskes ved f.eks. at etablere faunapassager. I visse tilfælde kan der også være behov for hegning af vejanlæg, så dyrene ledes til de egnede passagemuligheder, og trafikdrab undgås.

 


 

17.5 Områder til flersidig anvendelse

For at understøtte mulighederne for at tilgodese flere hensyn samtidigt er der udpeget områder til flersidig anvendelse. Inden for disse områder skal der søges mod at tage et samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv.

Redegørelse

Det åbne land i Frederikshavn kommune er inddelt i tre grundlæggende kategorier: særligt værdifulde naturområder, særligt værdifulde jordbrugsområder samt områder til flersidig anvendelse. Områder til flersidig anvendelse skal varetage hensyn til mange forskellige interesser, og prioriteringen imellem interesserne er ikke foretaget på forhånd. Hensynene kan eksempelvis udspringe af landskabelige værdier, rekreative interesser, byudvikling, kulturmiljø, arkæologiske værdier, jagtinteresser, naturværdier, landbrugsinteresser eller andet. Det er således både samfundsmæssige interesser, erhvervsinteresser, organiserede brugerinteresser, interesser i lokalsamfund og hos den enkelte lodsejer, der skal afvejes mod hinanden. Interesserne kan understøtte hinanden f.eks. i form af græssende dyr, der udfører naturpleje, giver rekreativ værdi og giver en indtægt til lodsejer. I de tilfælde, hvor der opstår modsatrettede interesser, skal der foretages en konkret vurdering, hvori interesserne afvejes mod hinanden.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000