Kommuneplan 2015

15. Landskaber

15.1 Særligt værdifulde landskaber

15.2 Større, uforstyrrede landskaber

15.3 Geologiske beskyttelsesområder

15.4 Rimmer og dobber

15.5 Lys i landskabet

 


 

15.1 Særligt værdifulde landskaber

De særligt værdifulde landskaber er udpegede for at bevare særegne og egnskarakteristiske landskabstræk og skal bidrage til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser.De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske anlæg. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Der bør vises tilbageholdenhed med at udviske egnskarakteristiske træk i landskaberne.

For at give mulighed for at opleve landskaberne må der etableres stier, primitive overnatningsanlæg og lignende mindre anlæg til brug for friluftsliv og turisme i det omfang, det ikke forringer landskabsværdierne væsentligt.

Redegørelse

Ved udpegningen er der lagt vægt på oplevelsen af landskabet samt, at området har et væsentligt geologisk, kulturhistorisk eller biologisk indhold.

Ud over at beskytte disse landskaber mod større byggeri, anlæg og lignende er det vigtigt, at deres karakteristiske træk bevares, f.eks. ved ikke at anlægge søer i ådale, ikke at rejse skov i større, sammenhængende landskabsrum, ikke at udjævne slugter ved jordopfyldning m.v.

 


 

15.2 Større, uforstyrrede landskaber

De større, uforstyrrede landskaber er udpeget for at bevare muligheden for at opleve et landskab, hvor der kun i begrænset omfang er større tekniske anlæg og større byer. De større, uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for anlæg og støjkilder, der påvirker omgivelserne væsentligt. Hvis et teknisk anlæg er nødvendigt for lokalsamfundets udvikling, kan retningslinjen fraviges, når anlægget placeres og udformes, så det forstyrrer landskabet mindst muligt.

Redegørelse

De større, uforstyrrede landskaber er generelt "almindelige" områder, præget af land- og skovbrug, landsbyer, småveje osv. Udpegningen afhænger ikke af særlig landskabelig skønhed. Det kendetegnende er fraværet af dominerende anlæg, der tjener regionale eller nationale formål. Størrelsen på de udpegede landskaber er minimum 100 km².

De uforstyrrede landskaber er blandt andet en rekreativ ressource. Her kan man bevæge sig over store afstande uden at blive bremset af barrierer som motorveje eller få blikket over landskabet domineret af anlæg, som tager opmærksomheden fra helheden i naturen og kulturlandskabet. Spredningsmulighederne for en række dyrearter kan også være bedre her, fordi der ikke er barrierer som store vejanlæg og tætte bebyggelser i områderne.

 


 

15.3 Geologiske beskyttelsesområder

De geologiske beskyttelsesområder er udpeget for at bevare og give mulighed for at opleve de særlige geologiske landskabstræk og kystprofiler. De geologiske beskyttelsesområder skal så vidt muligt friholdes for større byggeri og tekniske anlæg, medmindre de kan indpasses i landskabet uden at sløre de geologiske dannelser, der er grundlag for udpegningen.

De geologiske beskyttelsesområder skal friholdes for skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring eller andet, der slører eller ødelægger mulighederne for at opleve den geologiske dannelse.

Kystbeskyttelsesanlæg kan etableres, hvis en grundejer opnår tilladelse fra Kystdirektoratet til kystbeskyttelse.

Redegørelse

Frederikshavn kommune er rig på geologisk interessante landskaber, f.eks. Skagens Odde, Råbjerg Mile, rimme-dobbe-landskaberne, kystskrænterne syd for Frederikshavn eller tilvækst af land ved Stensnæs ved Voerså.

Værdifulde geologiske landskabstræk og kystprofiler samt deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal sikres, da de ikke kan gendannes. Landskabstrækkene giver mulighed for særlige natur- og landskabsoplevelser samt forskning og undervisning.

 


 

15.4 Rimmer og dobber

Områder med rimmer og dobber er udpeget for at bevare og give mulighed for at opleve den særlige landskabskarakter, som områderne har. Derfor skal det så vidt muligt undgås, at der foregår en overpløjning, tilgroning og tilplantning inden for områderne.

Kortet med udpegning af områder med rimmer og dobber i Frederikshavn Kommune er vejledende. Rimmer og dobber skal forsøges bevaret, der hvor de endnu kan ses i landskabet, uanset om de er med på det vejledende kort.

Redegørelse

Rimmer er gamle strandvolde (revler) fra dengang, havet dækkede en del af landet. Dobberne er lavningerne imellem rimmerne. Områderne har en enestående geologisk, biologisk og kulturhistorisk værdi.

Landets og måske verdens største rimme-dobbesystem findes i Frederikshavn kommune. Mange steder er rimmerne og dobberne beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at det ikke er tilladt at ændre i områdets naturlige tilstand.

 


 

15.5 Lys i landskabet

For at kunne opleve en naturlig og upåvirket nattehimmel udenfor byerne skal det undgås, at lys fra kraftige lyskilder som for eksempel dominerende lysreklamer, lysende vartegn og projektører etableres i det åbne land. Der kan dog tillades midlertidige lyskilder i forbindelse med særlige arrangementer, ligesom diskret belysning af kirker og andre kulturelementer kan ske som led i synliggørelsen af kulturarven.

Vindmøller, master og lignende må kun forsynes med lys i form af afmærkning, der er nødvendig af hensyn til fly- og sejladssikkerheden.

Hverken i by eller i det åbne land må der over længere perioder opstilles lyskanoner med laserstråler.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000