Kommuneplan 2015

14. Landbrug

14.1 Særligt værdifulde jordbrugsområder

Kommunens særligt værdifulde jordbrugsområder er udpeget for at sikre, at de bedste dyrkningsjorder forbeholdes landbrugsformål. Områderne skal derfor friholdes for anlæg, der begrænser mulighederne for landbrugsdrift væsentligt.   

Tekniske anlæg, der optager og påvirker et meget lille areal, kan placeres inden for de særligt værdifulde jordbrugsområder, hvis der tages hensyn til den fortsatte landbrugsdrift. Vandværker og boringer til vandindvinding er eksempler på anlæg, der kan etableres inden for de særligt værdifulde jordbrugsområder.

Redegørelse

Udpegningen er ikke forandret i forhold til udpegningen i Kommuneplan 2009-2020. Ved denne udpegning blev der lagt vægt på, at områder med de bedste jordtyper skulle fastholdes til landbrugsformål, da det er en blivende produktionsfaktor. De særligt værdifulde jordbrugsområder ligger delvist inden for områder, der er præget af en høj husdyrtæthed, og som dermed er væsentlige for landbrugets fremtidige udviklingsmuligheder.

De særligt værdifulde jordbrugsområder skal prioriteres til landbrugsformål, men områderne giver ikke i sig selv lempede produktionsvilkår for landbruget. Landbruget har dermed samme udviklingsmuligheder uden for de særligt værdifulde jordbrugsområder afhængig af bl.a. de konkrete natur- og miljøinteresser i området.

 14.2 Områder til store husdyrbrug

Områder til store husdyrbrug er udpegede for at understøtte særlige udviklingsmuligheder for husdyrbrug, herunder jordløse husdyrproduktioner. Inden for områderne skal husdyrbrugenes udvikling prioriteres særligt højt i forhold til andre interesser. Det skal bl.a. være muligt at opføre særligt store produktionsanlæg. Ved konkret planlægning skal der samtidig tages hensyn til naboer samt til landskabs-, natur- og miljøinteresser i området.

Redegørelse

Ved store husdyrbrug forstås brug med over 500 dyreenheder (DE).

Der er udpeget tre områder til store husdyrbrug. Områderne er udpegede som "positivområder", hvor det er hensigten, at store husdyrbrug kan opnå særlige udviklingsmuligheder.   

To områder (et område syd for Stenhøj og et område øst for Østervrå) er samtidig udpegede til etablering af fælles biogasanlæg. Områderne kan rumme begge anvendelser, og biogasanlægs behov for nem adgang til husdyrgødning understøttes af, at fremtidige store husdyrbrug kan placeres i nabolaget. 

Der er ikke krav om, at store husdyrbrug skal placeres i disse områder. Husdyrbrug uden for positivområderne kan fortsat udvikes og udvides, når der tages hensyn til de gældende natur- og miljøinteresser.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000