Kommuneplan 2015

13. Kystnærhedszonen

13.1 Anvendelse af kystnærhedszonen

For at bevare mulighederne for at opleve kysternes landskabelige og rekreative værdier skal de kystnære og ubebyggede områder i kystnærhedszonen som udgangspunkt friholdes for bebyggelse. Områderne skal primært anvendes til natur-, landbrugs- eller rekreative formål.

Der kan dog i områder i tilknytning til byer eller eksisterende ferie- og oplevelsescentre planlægges for byudvikling eller aktiviteter, når der ved placering og udformning af byggeriet tages særlige hensyn til landskabet og den kystnære beliggenhed.

I forhold til anvendelsen af kystnærhedszonen til rekreative friluftsaktiviteter henvises til retningslinjerne for friluftsliv.

Redegørelse

Kommunens kystnære beliggenhed udgør et stort potentiale for bosætning og udvikling af vækstsporet om oplevelser, og området har derfor stor betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. Skagen, Frederikshavn og Sæby samt en del mindre byer ligger i kystnærhedszonen, og udviklingen af disse byer vil berøre kystnære og ubebyggede dele af kystnærhedszonen.

Idet byerne er opstået ved havet og historisk set har fundamentale funktioner knyttet dertil, vurderes byernes oprindelige placering i sig selv at bidrage til en væsentlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for udvikling af byerne i kystnærhedszonen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000