Kommuneplan 2015

10. Jernbane

10.1 Udbygning af hovedbanestrækningen

For at sikre, at Frederikshavn kommune fortsat er internationalt forbundet med Europa mod syd via jernbane, bør jernbanen fra Hobro til Frederikshavn klassificeres som hovedbane og udbygges til en standard i overensstemmelse hermed.

Der skal sikres mulighed for elektrificering af et ekstra jernbanespor fra Aalborg til Frederikshavn (dobbeltspor) og mulighed for indsættelse af højhastighedstog. Ved nyanlæg og omlægning af eksisterende veje, der krydser banelinjen, skal der sikres plads til to spor.

Redegørelse

Banedanmark opererer med en inddeling af jernbanenettet i baneklasser, hvor de enkelte strækninger indplaceres efter det transportbehov, der dækkes af strækningen. Baneklasserne benyttes blandt andet ved prioritering af aktiviteter til vedligeholdelse og udvikling af banen.

For at kunne opfylde ambitionen for den skinnebårne trafik skal jernbanen udbygges til en kapacitet, der giver mulighed for samtidig at udbygge fjerntogsbetjeningen og at muliggøre godstogsbetjening i form af ”freeways” (strækninger, der kan indgå i EU´s prioriterede net af banestrækninger med fri adgang for godsoperatører).

Der er et klart behov for at få nedbragt rejsetiden for persontransporten imellem Aalborg og Frederikshavn både af hensyn til mobiliteten af arbejdskraften imellem de to byer og for at skabe et reelt alternativ til personbiltrafikken og dermed bidrage til nedbringelse af CO2-udledningen.

 10.2 Jernbanestationer og standsningssteder

For at styrke benyttelsen af den kollektive trafik skal der ved jernbanestationer og centrale busholdepladser skabes tilstrækkelige parkeringsmuligheder og dermed bedre muligheder for kombinationsrejser - det vil sige skift fra individuel til kollektiv trafik.

Redegørelse

Komfortable, trygge og overskuelige terminaler er med til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og fremmer mulighederne for at udvikle et sammenhængende trafiknet, hvor både bus-, tog-, bil- og cykeltrafik integreres. Terminalerne skal i videst muligt omfang integreres i det omgivende byområde med gode og trafiksikre gang- og cykelforbindelser mellem terminalen og næroplandet, herunder sikring af arealer til parkeringsformål.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000