Kommuneplan 2015

Hvad er et rammeområde

Kommuneplanens rammebestemmelser udstikker rammer for kommunens lokalplanlægning og fungerer også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling.

Kommunens rammer for lokalplanlægningen fastsætter de overordnede byggemuligheder og hvad bygninger og arealer må bruges til. Rammerne udgør således grundlaget ved udarbejdelse af lokalplaner, idet nye lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne for lokalplanområdet. I de tilfælde, hvor der for en ejendom er udarbejdet en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, er disse fortsat gældende, indtil de eventuelt ændres af ny planlægning.

I områder hvor der ikke er lokalplaner eller andre bebyggelsesregulerende bestemmelser, udgør rammerne grundlaget for kommunens sagsbehandling. Kommunen kan med hjemmel i planlovens § 12 modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, som er i strid med rammebestemmelserne.

 
 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000