Kommuneplan 2015

Energiproduktion

Frederikshavn Kommune har et ønske om at være 100 % forsynet med vedvarende energi i 2030. For at nå det mål er det nødvendigt at omlægge en del af energiproduktionen, da en stor andel af kommunens el og varme i dag produceres med naturgas i kraftvarmeværker. Samtidig arbejder Energibyen på at skabe et ”demonstratorium” med udgangspunkt i Knivholt Hovedgaard. Her kan bæredygtige klima- og energiteknologier blive testet og afprøvet i skala 1:1.

Frederikshavn Kommune satser primært på produktion af energi ved hjælp af tre kilder: vind, sol og biogas.

Når kommunen finder områder til nye anlæg til energiproduktion, vejes hensynet til nærliggende bebyggelser, landskaber og naturbeskyttelse op mod behovet for at producere energi.

Vindmølleområder skal udnyttes optimalt

Der er gode vindforhold og forholdsvis god plads til vindmøller i Frederikshavn kommune, og med vindmølleplanen er der allerede udpeget områder, hvor nye store vindmøller kan placeres. Her skal mulighederne udnyttes optimalt, så der kan blive produceret så meget strøm som muligt i hvert område.

Når alle de udpegede områder er udnyttet fuldt ud, bliver det aktuelt at overveje nye områder til store vindmøller. Nye vindmølleområder skal ligge der, hvor der kan opnås den størst mulige koncentration af møller og den størst mulige produktion af strøm. Samtidig skal der tages hensyn til den støj og skygge, som vindmøller giver. Udpegning af nye områder kræver grundige overvejelser og tæt dialog med naboer og interessenter.

Mindre vindmøller kan placeres både i og udenfor byerne. I byerne kan det være i erhvervsområder eller på havnen. Udenfor byerne kan det være tæt ved eksisterende bygninger. De mindre vindmøller kan være husstandsvindmøller, mini- eller mikrovindmøller.

Vindmøller kan også placeres til havs. Frederikshavn Kommune arbejder for, at staten tillader opstilling af havvindmøller ud for kommunens kyster.

Små og store solenergianlæg

Solens energi kan udnyttes i solceller og solvarmeanlæg i små og store anlæg i terrænet og på bygninger. I de små anlæg producerer man el eller varme, som primært dækker husstandens eget forbrug. I de store anlæg produceres der el eller varme til mange boliger eller til salg. Placering af anlæg skal ske, så der tages hensyn til naboer og til det omgivende landskab eller bymiljø. Frederikshavn Kommune støtter, at der opføres både små og store anlæg.

Biogasanlæg tæt på husdyrbrug

Biogas er vedvarende energi, der passer godt ind i Frederikshavn Kommunes strategier. Dels bidrager det til Energibyens mål. Dels giver det kommunens mange husdyrproducenter mulighed for at afsætte gylle året rundt på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det giver landbruget nye muligheder for at bidrage til grøn energi, og det giver mulighed for synergi mellem to vækstspor: energi og fødevarer.

Frederikshavn Kommune prioriterer etablering af biogasanlæg højt og har udpeget områder til placering af anlæg ved Stenhøj og Østervrå.

Øvrige energiproduktionsformer

Selvom Frederikshavn Kommune satser mest på vind, sol og biogas, skal det også være muligt at afprøve andre former for vedvarende energi. Med kommunens maritime vækstspor og de muligheder, som de mange havne giver, kan det for eksempel være interessant at afsøge mulighederne for at udnytte bølgeenergi eller andre nye energiformer. I Frederikshavn kommune kan de blive prøvet af i ”demonstratoriet” for at undersøge deres potentiale.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000