Kommuneplan 2015

By- og boligmiljøer

Byerne i Frederikshavn kommune har særlige kvaliteter. Inde i eller nær ved byen er der kyst, strand eller skov. Byerne spiller tæt sammen med naturen og landskaberne omkring dem. Når byer og boligområder skal udvikles eller omdannes, skal disse særlige kvaliteter udnyttes og bringes i spil, så der skabes by- og boligmiljøer, som har noget særligt over sig.

Ændringer i byer - omdannelse og udvidelse

By- og boligudvikling sker ved at omdanne eksisterende bymiljøer eller ved at udvikle byen, hvor nye områder bliver inddraget i byen. Frederikshavn Kommune søger at skabe indbydende og attraktive by- og boligmiljøer, hvor mennesker har lyst til at bo og være.

Når Frederikshavn Kommune omdanner og udvikler en by, skal den blive mere nutidig og attraktiv, så der bliver mere liv og aktivitet i byen. Det kan for eksempel ske ved fortætning af byen. Nye projekter med by- og boligudvikling kan blive aktuelle, når Frederikshavn Kommune ser nye muligheder, eller når der sker ændringer i byen. Det kan være, når en skole lukkes, eller en virksomhed flytter. Det skal være nemt og muligt for borgere og erhvervsliv at være kreative og prøve initiativer af. Nogle aktiviteter kan være midlertidige og for eksempel skabe liv i områder, der er under forandring og derfor ellers ikke ville blive benyttet i en periode.

I disse år arbejder Frederikshavn Kommune især med byomdannelser i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Der skal findes nye muligheder for Hedeboskolen og rådhuset i Skagen. I Frederikshavn skal der arbejdes med Værkergrunden, som med sin placering midt i byen har stort potentiale for nye og anderledes aktiviteter og funktioner. Havnen i Frederikshavn står foran store forandringer. Det er anledning til at overveje, om der kan skabes bedre sammenhæng mellem byen og vandet. Omdannelsen af Sæby havn fortsætter med fokus på at udvikle de rekreative kvaliteter og nye muligheder for at bo på havnen. Og generelt arbejdes der med at udvikle bymidterne, så de bliver mere attraktive for indbyggere og gæster.

En særlig problemstilling omhandler Skagen. Livsgrundlaget i Skagen er nemlig særligt afhængigt af, at der hele året er andre grupper af mennesker end de faste indbyggere, som er engagerede i Skagens liv, og som er med til at skabe et marked for handels- og kulturlivet. I overensstemmelse med visionerne i Masterplan Skagen skal anvendelsen af boligerne i Skagen understøtte byens attraktivitet både overfor dem, der bor i byen hele året men også overfor dem, der kun periodevis gør brug af deres bolig i byen, eller de gæster, der bor i huse, som lejes ud. Der skal derfor skabes en afbalanceret vægtning mellem de forskellige anvendelser af boligerne. Det sker ved at tydeliggøre, at nogle boligområder fortsat skal fastholdes til helårsboligområder, mens andre områder skal kunne anvendes til boligformål uden krav om helårsanvendelse.

Når en by vokser, skal dens beliggenhed og de landskabelige kvaliteter udnyttes. I de nye dele af byen skal der være attraktive boligområder tæt ved naturen og kysten, og der skal være balance mellem ønsket om bebyggelse og hensynet til natur og landskab. Byudvikling sker primært i Skagen, Frederikshavn og Sæby, der alle ligger ved kysten. En udvikling af disse byer vil derfor altid ske indenfor kystnærhedszonen. På den ene side skal kysten og vandet udnyttes som et særligt element i at skabe attraktive by- og boligmiljøer. På den anden side skal kysten og vandet bevares som et værdifuldt kystlandskab omkring byerne.

Andre byer ligger i kommunens landområder. Også her kan beliggenheden udnyttes i udviklingen af byen. Det kan være nærheden til natur og landskabelige kvaliteter, og det kan være nærheden til motorvejen eller andre større veje, der giver særlige muligheder. Byer, der ligger i byzone, kan udvides, når der er konkrete behov og ønsker. Omdannelse og udvikling af mindre byer sker i samarbejde mellem byernes borgere og Frederikshavn Kommune.

Ved planlægning i byerne vil Frederikshavn Kommune fremme mulighederne for at bygge og renovere boliger med høj standard, god arkitektur og komfort kombineret med lavt energiforbrug og bæredygtige materialer. Der skal også være mulighed for at etablere solceller og mindre solvarmeanlæg. Samtidig skal byudviklingen naturligvis ske på en måde, så grundvandet beskyttes.

Trafik og IT

Byer kræver infrastruktur. Frederikshavn Kommune lægger vægt på, at der skal være gode veje og stier, så man nemt kan komme til og fra byen og rundt i den. Der skal tænkes på parkeringsforhold, trafiksikkerhed og kollektiv trafik, så det passer godt til byens liv.

Parkeringsforholdene skal understøtte byens funktioner, så der med korttids- og langtidsparkering tages hensyn til detailhandel og mennesker, der bor og arbejder i byen. I Skagen skal der arbejdes med at mindske trængselen i sommerperioden. Forskellige modeller kan komme i spil – måske med en kombination af bil og andre transportmidler.

Infrastruktur handler også om, at der skal være gode muligheder for at være i kontakt med hele verden, for eksempel i kraft af gode IT- og bredbåndsforhold.

Virksomheder i byen

I Skagen, Frederikshavn og Sæby skal der være større erhvervsområder både på havnene og ved de store indfaldsveje. Områderne skal ligge, hvor virksomhederne kan være synlige, og hvor det er nemt at komme til og fra. Det nye erhvervsområde i det sydlige Sæby er eksempel på et område, der ligger godt. Tæt på byen. Tæt ved motorvejsfrakørslen. Tæt ved veje, hvor der færdes mange mennesker hver dag. Området er både synligt og nemt at komme til og fra.

Også i de mindre byer giver virksomhederne karakter og dynamik. Derfor skal der findes plads til mindre virksomheder indenfor produktion og håndværk.

Oplevelser i byen

Detailhandlen byder sammen med kulturlivet på oplevelser for byens borgere og gæster året rundt. Frederikshavn Kommune understøtter den enkelte bys potentiale for at udvikle og fastholde en attraktiv bykerne, som giver mulighed for et robust butiksliv. De fleste specialbutikker skal derfor ligge i bymidten, mens der i bydelscentre og lokalcentre primært skal være dagligvarebutikker, så indbyggerne i boligområder har let adgang til dagligvarer.

I nogle byer ligger der værdifulde kulturmiljøer, der har potentiale til at bidrage til byens liv. Det kan være en bygning, et gadeforløb eller en hel bydel. Frederikshavn Kommune vil fremme, at potentialerne udnyttes. Det sker ved at give mulighed for at benytte områderne til særlige aktiviteter og oplevelser, der fornyer brugen af stederne og ligger ud over traditionerne. Skagen er i den sammenhæng i en klasse for sig. Her er der mange små og store, kendte og ukendte steder, hvor der kan skabes nye oplevelser i byen. Men også andre steder i kommunen, for eksempel på Sæbygaard Slot, kan der være nye muligheder, som kan udnyttes.

Frederikshavn Kommune stiler efter, at byerne byder på mange forskellige oplevelser. Den mangfoldighed kan øges med et ferie- og oplevelsescenter tæt ved eller inde i byen, som for eksempel Scandic The Reef, der ligger midt i Frederikshavn.

Havne og kystbyer

Havnene er et særligt element i alle kommunens kystbyer. I nogle havne er hovedvægten på de maritime erhverv. I Frederikshavn er det havnens og den maritime branches udvikling og muligheder, der sætter rammerne. Når der i de kommende år sker store forandringer på havnen, bliver det muligt at åbne området ved Paradiskajen, så der skabes bedre forbindelse mellem havnen og byens centrum.

I Skagen og Strandby er fiskeri og de maritime erhverv også højt prioriterede på havnen, men der skal være et samspil med bosætning og det rekreative liv på havnen. I  Sæby og Strandby kan man bo på havnen, mens kommunens øvrige havne alene er rekreative havne. Der skal være plads til mindre butikker og spisesteder på havnene. Der skal være gode forhold og faciliteter for gæster uanset, om de kommer fra vand- eller landsiden. Og der skal udvikles oplevelser, som udnytter havnemiljøernes potentiale.

Kystbyerne kan blive berørt af klimaforandringer og stigende vandstand. Derfor skal der ske en tilpasning til de nye forhold. Det kan være med tekniske anlæg og tiltag, der beskytter mod oversvømmelser, og det kan være med nye måder at bruge byen på, når naturens vilkår ændrer sig.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000