Om planen

På forsiden ser du øverst en vandret menubjælke og til venstre på skærmen en lodret menubjælke.

I den vandrette menubjælke øverst på siden finder du:

  • "Sådan bruger du planen", der en lille film om kommuneplanen, og hvordan den læses
  • "Forudsætninger”, der rummer en række forudsætninger, som ligger til grund for kommuneplanen og dens virkeliggørelse
  • "Miljøvurdering”, som er en vurdering af de konsekvenser, planen kan have for miljøet. Under miljøvurderingen finder du desuden den "sammenfattende redegørelse".
  • "Klimatilpasning", som indeholder Klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune

Den venstre menubjælke illustrerer de indholdsniveauer, som kommuneplanen er bygget op om. Øverst ”Hvordan bevæger kommunen sig?” og ”de 4 vækstspor samt by- og boligudvikling”, som udgør den overordnede ramme for kommuneplanens ”Temaer”, der rummer den politiske stillingtagen til den ønskede udvikling i kommunens lokalsamfund. Endelig følger ”Retningslinjer” og ”Rammer for lokalområder”, som er de operationelle redskaber til realisering af de enkelte temaområder.

Nederst i venstre menubjælke følger ”Kort” og ”Hvad gælder for mig?”, hvor du kan orientere dig om, hvilke planer og andre fysiske forhold, der gælder for din ejendom. Det kan eksempelvis være, hvilken lokalplan ejendommen er omfattet af, byggelinjer, fredninger, beskyttet natur osv.

God fornøjelse!