Kommuneplan 2015

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge loven skal et forslag til kommuneplan som udgangspunkt miljøvurderes, idet en kommuneplan omhandler fysisk planlægning og derfor typisk fastlægger rammer for kommende fysiske anlægsarbejder, som f.eks. nye bolig- og erhvervsbyggerier.

Miljøvurderingen skal ifølge loven omfatte planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som beskrevet ved følgende miljøparametre:

 • Den biologiske mangfoldighed,
 • Befolkningen,
 • Menneskers sundhed,
 • Fauna,
 • Flora,
 • Jordbund,
 • Vand,
 • Luft,
 • Klimatiske faktorer,
 • Materielle goder,
 • Landskab,
 • Kulturarv samt
 • Arkitektonisk og arkæologisk arv

Efter et forslag til plan har været i offentlig høring, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Desuden redegøres for overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Herunder følger miljøvurdering af Kommuneplan 2015 og den sammenfattende redegørelse.

 


 

Miljøvurdering

Ikke teknisk resumé

Metode og afgrænsning

Miljøvurdering af de fire vækstspor samt by- og boligudvikling

Miljøvurdering af kommuneplanretningslinjer

Nye arealer til byudvikling

Nye arealer til strandparker

Ændringer i anvendelse af rammemråder

Områder til byomdannelse

Miljøvurdering af Klimatilpasningsplan

Sammenfatning og konklusion

Overvågning af væsentlige miljøparametre

 


 

Ikke teknisk resumé

Forslag til Kommuneplan beskriver ønsker og hensigter for udviklingen i kommunen på en mere overordnet måde end den gældende Kommuneplan 2009-2020. Planforslaget tager udgangspunkt i de fire vækstspor oplevelser, fødevarer, det maritime område og energi. Endvidere er der ønsker og hensigter for by- og boligudvikling.

Der lægges op til en mere målrettet benyttelse af kommunens ressourcer for lokalbefolkningen og turister, under hensyntagen til at kommunens kultur- og naturværdier ikke forringes.

Sammenfattende viser miljøvurderingen, at planforslaget vil medføre påvirkninger af miljø og natur i begrænset omfang, og at konsekvenserne kan forebygges i forbindelse med efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag.

Den mest radikale ændring der er sket i forhold til eksisterende Kommuneplan 2009-2020 er retningslinjen for vindmøller, hvor der i forhold til gældende planlægning er fjernet tre områder til opstilling af store vindmøller. Det vurderes at der ved opstilling af møller i områderne kunne være produceret vedvarende energi af en størrelsesorden på ca. 70.000 MWh/år, svarende til elforbruget hos ca. 17.000 husstande, og dermed sparet miljøet for udledning af ca. 45.000 tons CO2/år i forhold til energiproduktion med fossilt brændsel.

 


 

Metode og afgrænsning

Miljøvurderingen er opdelt i følgende fire dele:

 • Miljøvurdering af kommunens fire vækstspor samt kommunens overordnede erklæringer vedr. by- og boligudvikling.
 • Miljøvurdering af kommuneplanens retningslinjer
 • Miljøvurdering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
 • Miljøvurdering af kommunens klimatilpasningsplan

Miljøvurderingen omfatter de ændringer som planforslaget indeholder i forhold til eksisterende Kommuneplan 2009-2020. Der er således ikke miljøvurderet på videreførelse af gældende planlægning. Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af det detaljerings- og vidensniveau som kommuneplanforslaget har, og der er derfor hovedsageligt foretaget mere overordnede vurderinger.

I forbindelse med efterfølgende lokalplanlægning og anden myndighedsbehandling, vil der blive gennemført mere dybdegående vurderinger af påvirkningen af natur og miljø.

Alternativet til planforslaget er eksisterende Kommuneplan 2009-2020, da der ikke er fremlagt andre alternativer til planforslaget.

 


 

Miljøvurdering af de fire vækstspor samt by- og boligudvikling

Dette forslag til kommuneplan for Frederikshavn Kommune adskiller sig på flere måder fra Kommuneplan 2009-2020. Den gældende plan indeholder en del konkrete anvisninger, mens forslaget til Kommuneplan 2014 mere beskriver ønsker og hensigter for kommunens udvikling på et mere overordnet niveau.

Overordnet beskrives kommunens fire vækstspor suppleret med ønsker og hensigter for by- og boligudvikling, se herunder.

Der søges opnået en balance mellem sikring af beskæftigelse og skattegrundlag i kommunen, samtidigt med at kommunens naturværdier benyttes, uden at de forringes. Balancen søger at tilgodese alle miljøparametre.

Det vurderes, at formuleringerne omkring vækstspor samt by- og boligudvikling er så rummelige, at der efterfølgende i konkrete projekter er mulighed for at tage nødvendige hensyn til såvel benyttelse som beskyttelse.

Oplevelser

Vækstsporet handler om at udvikle turismeerhvervet ved at tage udgangspunkt i de muligheder, som kommunens geografi, historie, natur og kultur giver, og ved at udnytte de særlige muligheder, der ligger i de lokale traditioner for at kombinere natur og kultur.

Fødevarer

Vækstsporet handler om at fastholde og udvikle produktionen af fødevarer, herunder produktion af råvarer samt forarbejdningen heraf. Dette sikrer arbejdspladser i kommunen. Produktionen af råvarer sker i landområderne, som derfor skal kunne rumme denne produktion i balance med hensynet til naturen.

Det maritime område

Der er stærke maritime traditioner i Frederikshavn Kommune. Den maritime branche er tæt knyttet til havnene og kysten, hvor anvendelsen af arealer skal afvejes i en balance mellem hensynet til erhvervets udviklingspotentiale og hensynet til områdets andre værdier. Der skal også tages nødvendigt hensyn til boliger og sikres fritidsaktiviteter. Byernes og havnenes rekreative muligheder skal udnyttes, men på nogle havnearealer vejer hensynet til den maritime branches udviklingspotentiale tungere.

Energi

Målet er, at kommunen skal være 100 % forsynet med vedvarende energi indenfor en overskuelig fremtid.

Her er det især miljøparameteren klima som tilgodeses. Energiproduktion kræver plads til forskellige typer anlæg både tæt på byen, i landskabet og i forbindelse med kysten. Der skal være mulighed for balance mellem hensynet til lokaliteternes øvrige virksomheder, samt natur og landskaber.

By- og boligudvikling

Kommunen ønsker at tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer. Dette kræver indbydende og attraktive by- og boligmiljøer. Kysten, naturen og landskaberne har betydning for byernes udvikling med deres rekreative kvaliteter.

 


 

Miljøvurdering af kommuneplanretningslinjer

Generelt er der sket en betydelig revision af alle kommuneplanens retningslinjer, der hovedsagelig er videreført fra Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt ved kommuneplanrevisionen i 2009. Antallet af retningslinjer er blevet væsentligt reduceret, og de enkelte retningslinjer er forenklet. Desuden er indholdet ændret, så det stemmer overens med de politiske målsætninger og vækstspor i Frederikshavn Kommune. I Kommuneplan 2014 er der opstillet 23 retningslinjegrupper, se herunder.

Antenner og master

Ifølge retningslinjerne skal antenne og sendeanlæg så vidt muligt placeres på eksisterende master og bygningsanlæg.

Inden placering kan ske efter nærmere afvejning af natur-, landskabs- og nabointeresser. Der er ikke nævnt konkrete områder, hvor opsætning skal undgås.

I de gældende retningslinjer er der ikke mulighed for at opsætte antenner og master i særlige naturområder og kystnærhedszonens område A.

Opstilling af antenner og master påvirker det visuelle indtryk, herunder landskab, kulturarv, samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Det vurderes, at der i Kommuneplan 2014 er mere lempelige krav til opstilling af antenner og master, hvilket er i overensstemmelse med mulighederne i Planloven, hvor det er blevet lettere at opsætte mobilantenner i landzonen. Hensigten er at give kommunens borgere og virksomheder bedst mulig mobil- og bredbåndsdækning overalt i kommunen. Dette er positivt for miljøparametrene befolkningen og materielle goder, men kan være mindre positiv for især landskabsinteresser.

Biogas

Der er sket en videreførelse af gældende temaplan for biogas. Der miljøvurderes ikke på videreførelse af gældende planlægning.

Byomdannelse

I Kommuneplan 2014 er der større fokus på at byudvikle gennem omdannelse og fortætning af eksisterende byområder. Der er udpeget områder, hvor der kan ske en byomdannelse af en eller anden karakter. De udpegede områder skal primært omdannes til nye byfunktioner, nye boligområder eller nye center- og erhvervsområder.

Det er generelt meget positivt miljømæssigt at fortætte eksisterende byområder i stedet for at tage nye arealer i brug. Det giver kortere afstande mellem byfunktionerne, og der inddrages ikke nye land-/naturområder til bebyggelse.

Kommuneplanrammerne for de enkelte områder er miljøvurderet under miljøvurdering af rammeområder.

Byudvikling

Der er ikke foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer i retningslinjerne for byudvikling. Der er foreslået udlagt nye mindre områder til bolig- og fritidsformål.

Der er tale om udlægning af arealer for at tilgodese den løbende tilpasning og udvikling af bysamfundene og eksisterende byfunktioner.

Den foreslåede byudvikling er sket ved afvejning af arealinteresser. Inddragelse af landbrugsjord til byformål kan påvirke den biologiske mangfoldighed i både positiv og negativ retning. Der vil ske en landskabelig ændring i de pågældende områder. Der er lagt vægt på, at de foreslåede ændringer sker efter en landskabelig vurdering og under iagttagelse af de omkringliggende arealer, herunder i særdeleshed overgangen mellem by og land.

Kommuneplanrammerne for de enkelte områder er miljøvurderet under miljøvurdering af rammeområder.

Camping

Maksimalgrænsen på 500 enheder pr. campingplads forsvinder. Der tilføjes, at nye campingpladser etableres i forbindelse med eksisterende større byer, større sommerhusområder eller større ferie- og oplevelsescentre for at understøtte disse. Nye kystnære campingpladser skal etableres fra kysten og ind mod land, så der inddrages mindst muligt af den åbne kyststrækning. Ligeledes skal udvidelse af eksisterende kystnære campingpladser ske bag eksisterende campingpladser, medmindre de konkrete, lokale forhold ikke gør det muligt.

Retningslinjen giver mulighed for større campingpladser hvilket er positivt for befolkningens mulighed for friluftsliv, og giver ikke i sig selv anledning til påvirkning i negativ retning.

Detailhandel

Der er ikke foretaget ændringer eller nyudlæg, som vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Ferie og oplevelsescentre

Nye ferie- og oplevelsescentre skal placeres i tilknytning til større byer, sommerhusområder eller eksisterende større ferie- og oplevelsescentre. Herved indskrænkes mulige placeringer i forhold til Kommuneplan 2009-2020.

Inddragelse af nye arealer vil sandsynligvis ske på landbrugsjord, hvorved den biologiske mangfoldighed ikke påvirkes. Det må formodes, at sandsynligheden for at lave senere arealudlæg i f.eks. økologiske forbindelser er mindsket ved at kræve tilknytning til større byer.

Der vil formentlig kunne ses en mindre landskabelig påvirkning ved at placere store ferie- og oplevelsescentre i tilknytning til større byer, end hvis de som før alene skal være tilknyttet en by med dagligvareservice.

Placering af ferie- og oplevelsescentre ved større byer har positiv socioøkonomisk betydning fordi byernes eksisterende servicetilbud understøttes af feriecentrenes placering.

Friluftsliv

For at understøtte mulighederne for et alsidigt friluftsliv, skal områder uden for byerne kunne anvendes til friluftsaktiviteter og natur- og kulturarrangementer.

Aktiviteterne kan være midlertidige eller tilbagevendende, som særlige motionstilbud, rollespil og lignende.
Der kan etableres primitive overnatningsfaciliteter, motionsredskaber, mountainbikeruter, formidling, midlertidige scener o. lign.

For at tage hensyn til kvaliteterne i kystområder eller værdifulde natur- og landskabsområder skal aktiviteter og anlæg indpasses efter de konkrete forhold.

De søer og vandløb, der er egnede til sejlads eller fritidsfiskeri, skal kunne bruges hertil. Der må sejles med småfartøjer uden motor. Bådene skal sættes i og tages op af vandet på de anviste landingssteder.

Specifikke regler for de enkelte vandløb er fastsat i vandløbsregulativerne.

Et aktivt friluftsliv er positivt i forhold til miljøparametrene befolkning og menneskers sundhed. Det vurderes at anvendelse af områder udenfor byen til friluftsliv ikke påvirker miljøparametre væsentlig i negativ retning, set i forhold til nuværende muligheder for friluftsliv.

Havne

Frederikshavn Havn og Skagen Havn bibeholdes som erhvervshavne, hvor der skal sikres nødvendige udvidelsesmuligheder.

Som noget nyt er Strandby Havn og Sæby Havn udpeget som rekreative havne, med mulighed for lettere erhverv, butikker, boliger og rekreative funktioner.

I forbindelse med nærmere planlægning for havnene skal det sikres, at der ikke opstår miljømæssige konflikter mellem erhverv og anvendelse til boliger og rekreative formål.

Ved udvidelser af eksisterende havne vil der ske der en særskilt planlægning, som indeholder en miljøvurdering af det konkrete projekt.

Jernbane

Der er ikke foretaget ændringer eller nyudlæg, som vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Kolonihaver

Der foretages ingen nye arealudlæg. Ved nyudlæg skal de ligge i byzone, være mindst 400 m2 og maksimalt have en bebyggelse på 40 m2.

Daghaver skal mindst være 200 m2 og maksimalt have en bebyggelse på 8 m2.

Dette vurderes ikke at have indflydelse på miljøparametre.

Kysten

Der er ikke foretaget ændringer eller nyudlæg relateret til badevand, som vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Der udlægges bynære strandparker. Disse strandparker omtales særskilt under miljøvurdering af kommuneplanrammer.

Den offentlige adgang til kysten ønskes opretholdt og forbedret, særligt i sommerhusområder og det åbne land, samt ved de planlagte strandparker. Dette er positivt for befolkningen og menneskers sundhed.

Kystnærhedszonen

Den tidligere opdeling i A-, B- og C-zone er bortfaldet, da inddelingen har været utidssvarende og uhensigtsmæssig i forhold til udviklingen af kommunens større byer i kystnærhedszonen.

I Kommuneplan 2014 arbejdes i stedet med kystnærhedszonen som helhed. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse. Zonen skal primært anvendes til natur-, landbrugs- eller rekreative formål. Dog kan der i områder i tilknytning til byer eller eksisterende ferie- og oplevelsescentre planlæges for byudvikling eller aktiviteter, når der ved placering og udformning af byggeriet tages særlige hensyn til landskabet og den kystnære beliggenhed.

Der forventes en miljømæssig konsekvens for den biologiske mangfoldighed samt flora og fauna i den bynære kystnærhedszone, hvor kystbyerne får lidt bedre mulighed for at vokse i forhold til gældende planlægning.

Landbrug

Planen udpeger tre mindre områder i kommunens sydlige del, hvor husdyrbrug over 500 dyreenheder skal have særlige muligheder for at udvikle sig. Der er dog ikke ændret i øvrig lovgivning, så den fortrinsstilling der gives store husdyrbrug i de udpegede områder, vil stadig være afhængig af en konkret vurdering og planlægning i forhold til nabo-, landskabs-, natur- og miljøinteresser. Den nye retningslinje og de nye arealudlæg er en indikation af, at der skal være plads til, at store husdyrbrug opnår udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed i Frederikshavn Kommune og særligt i de udpegede områder.

Det bemærkes dog, at udpegningerne ikke forhindrer store husdyrbrug i at etablere sig andre steder.

Lokalt vil en større koncentration af husdyr give øget ammoniakfordampning, som kan påvirke flora og fauna.

Nærmeste naboer vil måske opleve negativ effekt i form af mere lugt og støj og et øget antal transporter. Udpegningen kan medvirke positivt til at landbrugs- og husdyrproduktion bevares lokalt, hvor beskæftigelse og bosætning sikres i landbrug og følgeerhverv.

Samlet set vil jordbunden ikke opleve nogen væsentlig effekt, idet belastningen af det dyrkede areal ikke øges. Ved udpegningen er der taget hensyn til grundvandsinteresser.

Lokalt kan der ske øget pres på vandløb, når der opføres store anlæg, der skal have afledt overfladevand.

Det har en positiv effekt, at to af de udpegede områder er sammenfaldende med udpegning af potentielle områder til biogasanlæg, hvorved transportbehovet af husdyrgødning mindskes.

Landskabet tæt på de store husdyrbrug kan påvirkes af driftsbygningerne tilknyttet de store husdyrbrug.

Der er i udpegningen taget hensyn til bl.a. værdifulde landskaber, kulturmiljøer og kulturarvsinteresser.

Lavbundsarealer

Formålet med retningslinjen er at sikre, at der ved byggeri og anlæg tages højde for en vandstandsstigning i områder, hvor en genopretning af vådområder kan blive aktuel.

Dette er positivt for miljøparameteren materielle goder.

Naturbeskyttelse

Der er sket en tilretning af det sproglige, og en opdatering til nutidige forhold.

Der er tilføjet en økologisk forbindelse af hensyn til spredningsmulighederne for sommerfuglen Hedepletvinge.

Dette kan have en positiv effekt for den biologiske mangfoldighed, samt flora og fauna.

I det åbne land er de områder der i Kommuneplan 2009-2020 er udpeget som naturområder og jordbrugsområder slået sammen til en kategori kaldet områder med flersidig anvendelse. Ændringen er en forenkling, der ikke vurderes at påvirke arealanvendelsen og dermed naturværdierne.

Skovrejsning

Der er sket en forøget arealudpegning til skovrejsning med begrundelse i grundvandsbeskyttelse, idet øget skovrejsning betyder mindre brug af gødning og pesticider. Der er udpeget ca. 1.300 ha nye områder for skovrejsning, hvorved den totale udpegning af skovrejsning nu er på ca. 25.100 ha. Der er udpeget nye skovrejsningsområder indenfor nitratfølsomme indvindingsoplande ved vandværkerne, hvor der er mulighed herfor. Hvis der er skov/skovrejsningsområder i periferien af indvindingsoplandene er der udpeget sammenhængende skovrejsningsområder med disse.

Der er ikke i Kommuneplan 2009-2020 konsekvent planlagt skovrejsning med baggrund i ønske om grundvandsbeskyttelse.

Udpegning af nye skovrejsningsområder betyder mulighed for større biodiversitet, idet der kan skabes nye spredningskorridorer for dyr og planter samt flere og større sammenhængende naturområder.

Arealudpegningen berører flere naturinteresser i form af § 3 områder, sø- og å-beskyttelseslinjer, randzoner langs vandløb samt økologiske forbindelser. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling skal det sikres, at skovrejsningen ikke påvirker tilstanden af disse beskyttede naturarealer.

Udpegningen er positiv for sundheden, idet skovene giver basis for rekreative værdier. Den er også positiv for jordbunden pga. reduceret brug af gødning og pesticider.

Øget skovrejsning er positivt i forhold til klimatiske faktorer. Arealudpegningerne giver mulighed for reduktion af CO2 til atmosfæren, idet træer absorberer og lagrer CO2.

Den ny udpegning er vurderet i forhold til bl.a. værdifulde landskaber og via landskabskarakterbeskrivelse for Frederikshavn Kommune. Der er lavet besigtigelse af udvalgte områder for ny udpegning.

Der er taget højde for eventuel påvirkning af kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Solenergi

Der er ikke tidligere udarbejdet retningslinjer for opstilling af anlæg for solenergi.

Anlæg for solenergi er en vedvarende energikilde, som er positiv for de klimatiske forhold. Der er opstillet retningslinjer for opstilling af anlæg for at tage hensyn til det visuelle indtryk, herunder landskab, kulturarv, samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Der kan opsættes solceller og solvarmeanlæg på bygninger i byzone og sommerhusområder. Der kan som udgangspunkt ikke opsættes anlæg på bevaringsværdige bygninger eller på tegltage i områder udpeget til værdifuldt kulturmiljø.

Der kan etableres større fælles solenergianlæg på terræn i byzone og sommerhusområder til forsyning af flere husstande eller boligforeninger.
I erhvervsområder kan der opsættes større anlæg på terræn som supplement til en virksomheds hovedaktivitet.

Det vurderes, at retningslinjerne sammen med gældende lovgivning og planlægning sikrer, at opstilling af solceller og solvarmeanlæg ikke påvirker miljøet væsentligt i negativ retning.

Sommerhusområder

Der er sket redaktionelle præciseringer, men ingen reel ændring af retningslinjerne for sommerhusområder.

Veje og stier

Der er ikke foretaget ændringer eller nyudlæg, som vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Vindmøller

I forhold til gældende temaplan for vindmøller er der udtaget/fjernet tre områder med mulighed for opstilling af mindst 3 vindmøller på 125-150 meter i hvert område.

Møllerne i de tre områder ville kunne have produceret ca. 70.000 MWh/år, svarende til elforbruget hos ca. 17.000 husstande, og miljøet kunne have været sparet for udledning af 45.000 tons CO2/år i forhold til energiproduktion med fossilt brændsel.

Ved udtagelse af områderne friholdes naboer for visuelle påvirkninger samt evt. støj fra møllerne. Denne støj er ved beregning dog vist at kunne overholde gældende grænseværdier for vindmøllestøj.

Resten af temaplanen er videreført med en enkelt tilføjelse, der giver mulighed for at opstille enkeltstående vindmøller i tilknytning til varmeværker.

Etablering af vindmøller er positivt for klimaet. Lovgivningens krav til støjudsendelse fra vindmøller vurderes at tilgodese omgivelserne. Tilstedeværelse af beskyttet natur, landskab og kulturarv vurderes i forbindelse med konkret sagsbehandling af det enkelte projekt.

Værdifulde kulturmiljøer

Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer. Der er ikke foretaget udpegning af nye kulturmiljøer. Der er lagt op til at man gerne må bruge kulturmiljøerne rekreativt til at skabe ekstraordinære oplevelser, til gavn for offentligheden.

Miljøvurdering af kommuneplanrammer

Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af udlæg til nye rammeområder og ændringer af eksisterende rammeområder i forhold til Kommuneplan 2009-2020.

Ændring i flere rammeområder i Skagen – Anvendelsen ændres fra helårsboliger til boligformål

En ændret anvendelse fra helårsbolig til boligformål, indenfor områder fastlagt via Masterplan Skagen, har til hovedformål at muliggøre at husene kan benyttes af andre mennesker end dem der er fast bosat i Skagen.

Dette kan betyde en positiv udvikling for Skagen by, idet der sker en øget omsætning og et øget aktivitetsniveau i byen. Det må forventes, at der også kan ske en bedre vedligeholdelse af ejendommene.

I forbindelse med en eventuel kortvarig udlejning af ejendommene i sommerperioden kan de fastboende dog blive udsat for en mere intensiv og støjende benyttelse af naboejendomme.

Forslaget til ændring af rammebestemmelsen vurderes ikke at ændre mulighederne for bebyggelse på de enkelte ejendomme.

Ændring af rammeområder i Frederikshavn, Skagen og Sæby

I flere eksisterende rammeområder i Frederikshavn, Sæby og Skagen sker der en tilføjelse, så der kan tillades bebyggelse i op til 2 etager, hvor områdets karakter berettiger til det. Bestemmelser om maksimale bygningshøjder fastholdes uændret.

Forslaget til ændring af rammebestemmelserne omfatter alene den enkelte bebyggelses udseende med en mulighed for bebyggelse i op til 2 etager og ændrer ikke bebyggelsens højdebestemmelser eller den samlede bebyggelses tæthed. Forslaget til ændring af rammebestemmelsen vurderes derfor kun i ringe omfang at kunne påvirke miljøparameteren landskab, rummelig oplevelse, afhængig af den øvrige bebyggelses sammensætning i de enkelte boligområder.

 


 

Nye arealer til byudvikling

Ved Gl. Landevej i Skagen udlægges et areal til parkering, rammeområde SKA.F.04.02

Hele arealet på ca. 6.000 m2 er hede beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Anvendelsen forudsætter derfor en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Heden har en god naturtilstand og det vil påvirke dyr og planter at etablere parkeringsplads på arealet. Parkeringsarealet tilgodeser det nærliggende hotels behov for parkering med en god standard tæt på hotellet. Det forventes, at parkeringspladsen vil forebygge alternative parkeringer langs veje og på andre ubenyttede arealer.

Ved Købstrupvej i Frederikshavn udlægges et areal til boligområde, rammeområde FRE.B.08.09

En del af rammeområdet er muligvis omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette skal vurderes nærmere i forbindelse med lokalplanlægning for området.

Ved Frederikshavnsvej i Sæby udvides et areal til rekreativt område til udvidelse af Svalereden Camping, rammeområde SAE.F.02.56

Området er berørt af strandbeskyttelseslinjen og beskyttet natur i form af strandeng. Aktiviteter og anlæg kan derfor forudsætte en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Arealet vil blive påvirket negativt ved omfattende teltslagning, etablering af opholds- og friarealer og ved etablering af parkering.

Kvalitet og omfang af levesteder for vilde planter og dyr vil blive negativt påvirket.

Arealet ligger indenfor en økologisk forbindelse, der går langs kysten i både nord- og sydgående retning. Omfattende anvendelse af arealet vil reducere spredningsmulighederne.

Endvidere vil anvendelse af arealet til campingplads ændre det visuelle indtryk for beboerne i de bagvedliggende sommerhuse, der i øjeblikket har havudsigt.

Det er positivt for befolkningen og sundheden at kunne campere og få gode naturoplevelser.

 


 

Nye arealer til strandparker

Der udlægges strandparker på Sønder Strand i Skagen, Palmestranden i Frederikshavn og på Sæby Nordstrand.

Udlægninger af strandparker vil tydeliggøre, at der kan forventes et øget aktivitetsniveau på de tre udpegede strande i modsætning til andre steder i kommunen. Det bidrager til en differentiering af strandene, hvorved både lokalbefolkning og turister opnår mere frihed til at vælge, om de vil besøge en strand med aktiviteter eller en mere stille strand. Endvidere bidrager udlægningen af strandparker til øget brug af strandene og de strandnære arealer, hvilket øger befolkningens sundhed og trivsel.

Ved Sønderstrand i Skagen udlægges et område til strandpark, rammeområde SKA.F.02.04

Området er berørt af strandbeskyttelseslinjen og fredningen af Skagen Sønderstrand og Fyrbakken og aktiviteter og anlæg kan derfor forudsætte en dispensation herfra.

Afhængig af den konkrete aktivitet er der risiko for at påvirke dyr og planter i klitterne negativt som følge af forstyrrelse og slid. Men området besøges i forvejen af mange gæster i sommerperioden og er dermed allerede påvirket af menneskelig aktivitet. Aktiviteterne vil være midlertidige og foregå i en kort, afgrænset periode om sommeren, hvilket vil begrænse sliddet på området. Det vurderes derfor, at den øgede påvirkning vil være begrænset i forhold til den eksisterende.

Den visuelle påvirkning af området vil være begrænset, idet der vil være tale om mindre anlæg, og da de skal placeres i den sydvestlige del af området, så de ligger op ad eksisterende bebyggelse.

I forbindelse med lokalplanlægning for området vil behovet for parkering blive vurderet.

Arealudlægget har positiv betydning for friluftslivet og for turismen i kommunen, idet det vil understøtte muligheden for at imødekomme en efterspørgsel efter denne form for aktiviteter.

Området grænser op til et egentligt erhvervsområde på Skagen Havn. Der er risiko for at gæster i den planlagte strandpark vil kunne føle sig generet af lugt og støj fra erhvervsområdet. Områdets udlægning i kommuneplanen vil som udgangspunkt ikke ændre virksomhedernes produktionsvilkår i forhold til miljøbeskyttelsesloven, men der kan komme større fokus på virksomhedernes miljøbelastning af nærområdet.

Ved Palmestranden i Frederikshavn ændres en del af rammeområde FRE.O.10.20 til rammeområde FRE.F.10.39 og udlægges til strandpark

Området er berørt af strandbeskyttelseslinjen og beskyttet natur, aktiviteter og anlæg kan derfor forudsætte en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Afhængig af den konkrete aktivitet er der risiko for at påvirke dyr og planter i klitterne negativt som følge af forstyrrelse og slid. Men området besøges i forvejen af mange gæster i sommerperioden og er dermed allerede påvirket af menneskelig aktivitet. Aktiviteterne vil være midlertidige og foregå i en kort, afgrænset periode om sommeren, hvilket vil begrænse sliddet på området. Det vurderes derfor, at den øgede påvirkning vil være begrænset i forhold til den eksisterende.

Den visuelle påvirkning af området vil være begrænset, idet der vil være tale om mindre anlæg, og da der i forvejen er mindre anlæg i området.
I forbindelse med lokalplanlægning for området vil behovet for parkering blive vurderet.

Arealudlægget har positiv betydning for friluftslivet og for turismen i kommunen, idet det vil understøtte muligheden for at imødekomme en efterspørgsel efter denne form for aktiviteter.

Ved Sæby Nordstrand ændres en del af rammeområde SAE.R.02.88 til rammeområde SAE.F.01.53 og udlægges til strandpark

Området rummer også et uplanlagt område længere mod syd.

Området er berørt af strandbeskyttelseslinjen, aktiviteter og anlæg kan derfor forudsætte en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
Afhængig af den konkrete aktivitet er der risiko for at påvirke dyr og planter negativt som følge af forstyrrelse og slid. Men området besøges i forvejen af mange gæster i sommerperioden og er dermed allerede påvirket af menneskelig aktivitet. Aktiviteterne vil være midlertidige og foregå i en kort, afgrænset periode om sommeren, hvilket vil begrænse sliddet på området. Det vurderes derfor, at den øgede påvirkning vil være begrænset i forhold til den eksisterende.

Den visuelle påvirkning af området vil være begrænset, idet der vil være tale om mindre anlæg.

I forbindelse med lokalplanlægning for området vil behovet for parkering blive vurderet.

Arealudlægget har positiv betydning for friluftslivet og for turismen i kommunen, idet det vil understøtte muligheden for at imødekomme en efterspørgsel efter denne form for aktiviteter.

 


 

Ændringer i anvendelse af rammemråder

Ved Buttervej i Skagen ændres en del af rammeområde SKA.T.05.02 fra område udlagt til tekniske anlæg til del af rammeområde SKA.E.05.02 til erhvervsformål

Det forventes ikke at selve benyttelsen af området ændrer karakter ved at udlægningen til tekniske anlæg ændres til erhvervsformål.

Ved Øster Dal Vej i Frederikshavn ændres rammeområde FRE.F.13.10 fra fritidsområde til boligområde og rekreativt område

En del af rammeområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket også er tilfældet for den eksisterende ramme. Anvendelsen forudsætter derfor en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. En ændret anvendelse fra ski- og aktivitetscenter til boligområde vurderes at påvirke den rummelige opfattelse af landskabet mindre.

Ved Carls Bruuns Vej i Frederikshavn ændres en del af rammeområde FRE.B.12.01 fra boligområde til del af rammeområde FRE.E.12.18 til erhvervsformål

Da området ændres fra boligområde til erhvervsområde med mulighed for bolig, vil støjkravene blive lempet i området. Det vurderes dog ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse, hverken internt i området eller i forhold til de omkringliggende arealer.

Ved Sæbyvej i Frederikshavn ændres en del af rammeområde FRE.E.12.19 fra erhvervsområde til rammeområde FRE.B.12.26 til boligområde

Området ændres fra erhvervsområde til boligområde. Der skal tages højde for støjpåvirkningen fra E45. Der gives mulighed for en forhøjelse af den mulige bebyggelse fra nuværende 8,5 meter til 11 meter, hvilket vil kunne påvirke den rummelige oplevelse af området.

Ved Gl. Aalborgvej i Sæby ændres en del af rammeområde SAE.B.01.01 fra boligområde til del af rammeområde SAE.C.01.20 til centerformål

Da området ændres fra boligområde til centerområde, vil støjkravene blive lempet i området. Det vurderes dog ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse, hverken internt i området eller i forhold til de omkringliggende arealer.

Ved Toldbodvej i Sæby ændres en del af rammeområde SAE.C.01.20 til nyt rammeområde SAE.C.01.24, Stationsområdet

Anvendelsesmulighederne indskrænkes således, at der ikke muliggøres en anvendelse til boliger fremover. Dette er positivt, da området ligger op til slagteriet.

 


 

Områder til byomdannelse

Ved Nordsøvej i Skagen

skal der ske en omdannelse indenfor rammeområde SKA.O.06.03, der er udlagt til offentligt område. Den fremtidige anvendelse er ikke afklaret.

Ved Vestre Strandvej

i Skagen skal der ske en omdannelse indenfor rammeområde SKA.C.03.02, der er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. Den fremtidige anvendelse er ikke afklaret.

Ved Ørnevej (værkergrunden) i Frederikshavn

skal der ske en omdannelse indenfor rammeområde FRE.B.15.01, der er udlagt til boligområde. Den fremtidige anvendelse er ikke afklaret.

Ved Sdr. Ringvej i Sæby

skal der ske en omdannelse indenfor rammeområde SAE.E.01.35, der er udlagt til erhvervsområde. Den fremtidige anvendelse er ikke afklaret.

Da områdernes fremtidige anvendelse ikke er afklaret, vil udarbejdelse af en eventuel ny ramme være omfattet af Lov om miljøvurdering.

 


 

Miljøvurdering af Klimatilpasningsplan

Forslag til klimatilpasningsplan indeholder en kortlægning af steder, hvor der er risiko for oversvømmelser, set i relation til ændrede klimatiske forhold. Med baggrund i sårbarhedskortlægningen er der gennemført en værdikortlægning, som beskriver den værdimæssige konsekvens af forventede oversvømmelser.

Derudover sammenholder risikokortlægningen sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier der går tabt.
Klimatilpasningsplanen indeholder overordnede mål, hvor man søger at sikre, at der foretages en robust planlægning fremover, der tager højde for konsekvenserne af forventede klimaforandringer.

Formålet med klimatilpasningsplanen er i første omgang af sikre værdier, som består af bygninger og infrastruktur og menneskers sundhed. Andre miljøparametre som biologisk mangfoldighed, flora, fauna samt landskab kan indgå i den videre prioritering af projekter for klimatilpasning.

Der er udarbejdet et kort, som viser en opmærksomhedszone for højvandshændelser der forventes at forekomme en gang hvert 50. år. Kortet kan benyttes i forbindelse med udarbejdelse af nye planer og projekter, hvor der skal tages højde for risikoen for oversvømmelse i forbindelse med stormflod.

Planen er således fortrinsvis en kortlægning, hvor data kan anvendes til at give en overordnet vurdering af risikoen for oversvømmelser. Der skal indhentes yderligere informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser.

 


 

Sammenfatning og konklusion

Forslag til Kommuneplan 2014 for Frederikshavn Kommune adskiller sig en del fra den eksisterende Kommuneplan 2009-2020.

Den gældende plan indeholder en del forholdsvis konkrete anvisninger, mens Kommuneplan 2014 beskriver ønsker og hensigter for kommunens udvikling på et mere overordnet niveau.

Der søges opnået en balance mellem sikring af beskæftigelse og skattegrundlag i kommunen, samtidig med at kommunens naturværdier benyttes, uden at de forringes.

Denne forskel i detaljeringsgrad kan være vanskelig at miljøvurdere. Der gives mulighed for bedre at kunne imødekomme kreativitet og nytænkning, men dette kræver fokus på natur og miljøhensyn i forbindelse med vurdering af konkrete projekter og aktiviteter.

Opmærksomheden skal rettes mod, at de miljøparametre, som er nævnt i Lov om miljøvurdering dækker både benyttelse og beskyttelse.

I forbindelse med konkrete projekter skal der i fornødent omfang indhentes tilladelser i henhold til relevant lovgivning, herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven m.v.

Dette skulle sikre, at der tages de nødvendige hensyn til omgivelserne.

Generelt er der sket en betydelig revision af alle gældende kommuneplanretningslinjer. Antallet af retningslinjer er blevet reduceret og de enkelte retningslinjer er blevet forenklet. Desuden er indholdet ændret, så det stemmer overens med de politiske målsætninger og beslutninger i Frederikshavn Kommune.

Den mest radikale ændring er sket i retningslinjen for vindmøller, hvor der i forhold til gældende planlægning er fjernet tre områder til opstilling af mindst tre vindmøller på 125-150 meter i hvert område.

Det vurderes at møllerne kunne have produceret ca. 70.000 MWh/år, og sparet miljøet for udledning af ca. 45.000 tons CO2/år i forhold til energiproduktion med fossilt brændsel.

Nogle retningslinjer giver som udgangspunkt større muligheder for benyttelse og påvirkning af naturen. Det gives videre rammer for opstilling af antenner og master, etablering af små ferie- og fritidsanlæg, samt benyttelse af den bynære kystnærhedszone.

Andre retningslinjer medvirker positivt til beskyttelse af natur og miljø. Byudvikling gennem omdannelse og fortætning belaster ikke den bynære natur. Muligheden for placering af nye ferie- og oplevelsescentre skal nu ske i tilknytning til større byer, sommerhusområder eller eksisterende feriecentre. Der er sket en tilføjelse af en økologiske forbindelse af hensyn til sommerfuglen Hedepletvinge. Forøget arealudpegning til skovrejsning for at beskytte grundvand giver mulighed for større biodiversitet, rekreativ benyttelse, samt mulighed for at lagre CO2 i vedmassen.

Der er kun udlagt ganske få nye rammeområder. Udfordringerne i disse områder er især i forhold til beskyttet natur og strandbeskyttelse. Den planlagte anvendelse vil i nogle tilfælde forudsætte en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Rammeområderne ønskes udlagt for at kunne tilgodese lokalbefolkningen og turisternes mulighed for at få gode naturoplevelser.

Ændringerne i eksisterende rammeområder vurderes at være af begrænset omfang i forhold til natur og miljø.

Klimatilpasningsplanens mål skal sikre, at der foretages en robust planlægning fremover, der tager højde for konsekvenserne af forventede klimaændringer.

I første omgang skal værdier som bygninger og infrastruktur, og menneskers sundhed sikres.

Andre miljøparametre som biologisk mangfoldighed, flora, fauna samt landskab kan indgå i den videre prioritering af projekter for klimatilpasning.

 


 

Overvågning af væsentlige miljøparametre

Miljøvurderingen viser sammenfattende, at planforslaget vil medføre påvirkninger af miljø og natur i begrænset omfang, og at konsekvenserne kan overvåges og forebygges i forbindelse med kommunens efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag. Der vil ikke blive iværksat yderligere overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 


 

Sammenfattende redegørelse

Miljøhensyn integreret i planen

Inddragelse af miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen

Valg af den plan, der er indstillet til vedtagelse

Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af planen

 


 

Miljøhensyn integreret i planen

Planforslaget beskriver ønsker og hensigter for udviklingen i kommunen på en overordnet måde, og tager udgangspunkt i de fire vækstspor:

 • Oplevelser,
 • Fødevarer,
 • Det maritime område og
 • Energi

Endvidere er der ønsker og hensigter for by- og boligudvikling i kommunen.

Klimatilpasningsplanen er overvejende en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, og egentlige tiltag til forebyggelse er ikke omfattet af klimatilpasningsplanen, men vil blive tilrettelagt efterfølgende, efter at der er foretaget yderligere undersøgelser på udvalgte lokaliteter.

Der lægges op til en mere målrettet benyttelse af kommunens ressourcer for lokalbefolkningen og turister, under hensyntagen til at kommunens kultur- og naturværdier ikke forringes.

Reduktionen i arealer til opstilling af store vindmøller påvirker ikke det lokale miljø i negativ retning, men har dog indflydelse på kommunens samlede CO2-regnskab i negativ retning.

Sammenfattende viser miljøvurderingen, at planforslaget vil medføre påvirkninger af miljø og natur i begrænset omfang, og at konsekvenserne kan forebygges i forbindelse med efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag.

 


 

Inddragelse af miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet indsigelser/bemærkninger fra andre myndigheder, organisationer, og enkeltpersoner til planforslaget. Bemærkningerne er samlet i et indsigelsesnotat, hvor administrationen har kommenteret bemærkningerne og fremsat forslag til ændringer i planforslaget ved nogle af indsigelserne. Andre indsigelser indstilles taget til efterretning uden, at planforslaget ændres.

Herunder nævnes og kommenteres de væsentligste indsigelser/bemærkninger, som relaterer sig til natur- og miljømæssige forhold, som er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er ikke medtaget indsigelser/bemærkninger, hvor Kommuneplan 2014 ikke er regulerende for de berørte emner.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen er der ikke foretaget ændringer/rettelser i plandokumentet, som har været i offentlig høring, men det fremgår af indsigelsesnotatet, hvilke ændringer administrationen indstiller indarbejdet i det endelige dokument.

Byudvikling i områder med drikkevandsinteresser

Efter opfordring fra Naturstyrelsen ændres retningslinjen for byudvikling i områder med særlige drikkeinteresser, således at byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til vandværker nu kun bør overvejes, hvis der ikke kan findes alternativer, og hvis risikoen for forurening af grundvandet minimeres.

Skagen Sønderstrand

Der er indkommet 25 indsigelser og godt 1.100 underskrifter i forbindelse med forslag om at udlægge en strandpark på Skagen Sønderstrand. En gennemgående holdning i indsigelserne er, at man ønsker at opretholde en historisk og autentisk oplevelse af Sønderstrand, og at man er imod hvad der bl.a. betegnes som en tivolisering af stedet.

Miljøvurderingen for Skagen Sønderstrand som strandpark påpeger, at de planlagte aktiviteter kan medføre en risiko for at påvirke dyr og planter negativt, men nævner, at området i forvejen besøges af mange gæster i sommerperioden og dermed allerede er påvirket af menneskelig aktivitet. Den øgede påvirkning vurderes at være begrænset i forhold til den eksisterende. Det vurderes endvidere, at arealudlægget kan have positiv betydning for friluftslivet og for turismen i kommunen.

Rammebestemmelserne for strandparken på Skagen Sønderstrand ændres, så det bl.a. tydeligt fremgår, at anvendelsen af området forudsætter dispensation fra fredningskendelsen, og at området skal friholdes for bebyggelse, ud over en iskiosk, hvis placering og udformning kan godkendes af Fredningsnævnet. Der må ikke parkeres på arealet.

Vindmøller

I miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2015 nævnes fjernelse af tre vindmølleområder til opstilling af store vindmøller, som den mest radikale ændring rent miljømæssigt i forhold til gældende planlægning.

Der er fra private investorer fremsat ønske om udlægning af to nye områder til opsætning af 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter i Kommuneplan 2015. Fra politisk side har man i marts 2014 aftalt, at man først ønsker at drøfte nye vindmølleområder, herunder udlæggelse af nye områder og hvordan projekterne skal prioriteres, efter at Kommuneplan 2015 er vedtaget endeligt.

Svalereden Camping

Danmarks Naturfredningsforening finder det uacceptabelt, at der inddrages et naturbeskyttet § 3-areal ved Svalereden Camping til campingformål, der desuden ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Miljøvurderingen påpeger, at vilde dyr og planter kan påvirkes negativt i forbindelse med omfattende teltslagning, etablering af opholds- og friarealer og ved etablering af parkering. Det vil dog være positivt for befolkningen og sundheden at kunne campere og få gode naturoplevelser. Aktiviteter og anlæg forudsætter en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Af hensyn til udvidelsesmulighederne for Svalereden Camping indstilles det, at området fortsat indgår i kommuneplanen, og at håndtering af spørgsmålet vedrørende beskyttet natur og strandbeskyttelse afventer en evt. lokalplan. I dialog med Naturstyrelsen vil det blive vurderet, om der kan dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens regler om beskyttet natur og strandbeskyttelseslinjen.

Gårdbo Sø

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser en politik for beskyttelse af særlige naturområder eller naturgenopretning. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at Frederikshavn Kommune udpeger den tidligere sø (Gårdbo Sø) som potentielt naturgenopretningsområde i lighed med Hjørring Kommune, hvor den anden halvdel af søen er beliggende.

Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgninger om opsætning af vindmøller og solceller i Gårdbo Sø. Frederikshavn Kommune ser ikke vindmøller som værende i konflikt med naturgenopretning. Området er i Kommuneplan 2015 udpeget som lavbundsområde, område til flersidig anvendelse, værdifuldt kulturmiljø og særligt værdifuldt jordbrugsområde. Området fastholdes som planlagt.

 


 

Valg af den plan, der er indstillet til vedtagelse

Med baggrund i miljøvurderingen og de indsigelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er der fremlagt et forslag til beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015. Dette er sket efter en vurdering i forhold til indsigernes ønsker, miljøvurderingen samt kommunens vækstspor og ønsker om fremtidig udvikling af kommunen.

 


 

 

Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af planen

Læs om overvågning af væsentlige miljøparametre, der allerede er beskrevet i miljøvurderingen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000