Kommuneplan 2015

Tilllæg nr. 15.02 - Erhvervspark Sæby Syd

Status Forslag 
Plannavn Tilllæg nr. 15.02 - Erhvervspark Sæby Syd 
Dato for offentliggørelse af forslag 28. oktober 2015 
Høringen starter 28. oktober 2015 
Høringen slutter 5. januar 2016 
Baggrund

Frederikshavn Kommune har siden vedtagelse af Kommuneplan 2009-2020 været i dialog med Naturstyrelsen med henblik på at udlægge rammeområde SAE.E.04.48 og SAE.04.49 til erhvervsområde for bl.a. transporttunge virksomheder.

Områderne ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsoplandet til Ørnedalsværket.

Med udgangspunkt i den statslige udmelding i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, har udfordringen derfor været at redegøre for de planlægningsmæssige overvejelser om byudvikling samt afvejning af byudviklingsinteressen set i forhold til de samlede drikkevandsinteresser i kommunen.

Dette kommuneplantillæg indeholder ud over nye rammebestemmelser for rammeområde SAE.E.04.49 også bilag, der ligger til grund for anvendelse af områderne til erhvervsformål indenfor den ønskede virksomhedstype.

Se pdf redegoerelse.pdf (750.9 KB) for byudvikling i område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde.

 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000