Kommuneplan 2015

Værdikortlægning

Med baggrund i sårbarhedskortlægningen, som viser steder i Frederikshavn Kommune hvor der forventes oversvømmelser relateret til klimaforandringer, er der gennemført en værdikortlægning. Værdikortlægningen beskriver således den værdimæssige konsekvens af forventede oversvømmelser.

Værdikortlægning kan udarbejdes med udgangspunkt i Miljøministeriets kortlægningsværktøj.

http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Kortet er baseret på Bygnings- og boligregistret og summerer ejendomsværdien indenfor arealer på 100 X 100 meter.

I denne værdikortlægning for Frederikshavn Kommune anvendes kortet som vejledende baggrundsinformation.

Den værdimæssige konsekvens er skønnet på baggrund af værdikortet og lokalt kendskab til lokaliteterne.  

Der er desuden taget hensyn til om hændelsen formodes at ske sjældent, eller er af permanent karakter.

Den værdimæssige konsekvens er forskellig, og der benyttes betegnelserne meget stor, stor, middel, og begrænset værdimæssig konsekvens.

Værdikortlægningen er opdelt i følgende fire områdetyper:

Bymæssig bebyggelse

Sommerhusområder

Havnearealer

Det åbne land

 


 

Bymæssig bebyggelse

Havvandsstigning

(Frem til 2050 forventes en stigning på 0,1 og 0,5 meter langs kysterne. I sårbarhedskortlægningen er der valgt en stigning på 0,5 meter)

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens

Få huse i Voerså berøres via Voer Å

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Enkelte bygninger i Sæby berøres via Sæby Å

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Højvandshændelser

(Hændelser som statistisk set vil forekomme hvert 50. år. I sårbarhedskortlægningen er der valgt 1,50 og 1,75 meters stigning).  

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Vandstandsstigninger ind langs Voer Å. Risiko for oversvømmelse af enkelte huse.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

 

Vandstandsstigninger ind langs Sæby Å. Paradisjordene samt et enkelt hus og udhuse bliver oversvømmet.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Huse ved Sæby Havn oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Enkelte boliger i Bangsbostrand oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Enkelte huse ned til Bangsbo Å, beliggende øst for Europavej oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Boligområdet bag Nordre Skanse oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Boliger ved Ålbæk Havn oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Enkelte boliger ved Fyrstuevej oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte huse.

Vandløbsstigning

(I sårbarhedskortlægningen er der valgt data for stigninger på 0,5 og 1,0 meter, når ekstremregn får vandløb til at gå over sine breder).

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Etageejendomme i den østlige del af Hånbækblokkene oversvømmes. Der er dog ingen åbne vandløb på lokaliteten.

Middel værdimæssig konsekvens.

Den vestlige del af erhvervsområdet ved Vendsysselvej oversvømmes. Utilstrækkelig kapacitet i Lerbæken.

Middel værdimæssig konsekvens.

Boliger omkring Digetsvej i Strandby. Utilstrækkelig kapacitet i Jordemodergrøften, Gods Ugerbæk og Rugholm Å.

Middel værdimæssig konsekvens.

Erhvervsområde ved Industrivej i Ålbæk, samt et større boligområde. Utilstrækkelig kapacitet i vandløb langs Hirtshalsvej og vandløb nord for Ålbæk.

Middel værdimæssig konsekvens.

Grundvandsstigning

(På grund af ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil der lokalt ske stigninger i grundvandsstanden. I sårbarhedskortlægningen er der valgt middel grundvandsstand).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens

Risiko for problemer med grundvand på eller lige under terræn i byerne nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn, og helt op til Skagens Gren.

Stor værdimæssig konsekvens.

Nedbør

(Sårbarhedskortlægningen viser lavninger i terræn større end 15 cm, hvor nedbør kan medføre oversvømmelser).

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Risiko for oversvømmelse i kvarteret ved Enghavevej og Kennedyparken i Frederikshavn.

Middel værdimæssig konsekvens.

Risiko for oversvømmelse i kvarteret ved Svanholmsvej i Frederikshavn.

Middel værdimæssig konsekvens.

Risiko for oversvømmelse ved Føtex på Rådhus Allé i Frederikshavn

Middel værdimæssig konsekvens.

Risiko for oversvømmelse ved Rådhuset i Frederikshavn. IT afdelingen er placeret i kælderetagen.

Meget stor værdimæssig konsekvens.

Risiko for oversvømmelse i boligområdet Fælledbo i Frederikshavn

Middel værdimæssig konsekvens.

Risiko for oversvømmelse i kvarteret ved Skarpæsvej og Eratosvej i Skagen.

Middel værdimæssig konsekvens.

Spildevandsnettet

(Oversvømmelseskortet er udarbejdet med baggrund i estimerede regnhændelser i 2050).

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Der forventes oversvømmelse på enkelte veje og ved enkelte ejendomme i Skagen.

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Der forventes oversvømmelse på enkelte veje og ved enkelte ejendomme i Ålbæk.

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Der forventes oversvømmelse på arealer ved kirken i midtbyen i Strandby.

Middel værdimæssig konsekvens.

Der forventes oversvømmelse i Frederikshavn på arealer ved søheltekvarteret og øst herfor. Der forventes oversvømmelse på enkelte veje i den sydlige del af byen.

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme

Der forventes mindre oversvømmelser i midtbyen i Sæby.

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme

Der forventes mindre oversvømmelser i den sydlige del af Hørby.

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme

Der forventes mindre oversvømmelser ved enkelte ejendomme i Øster Vrå.

Stor værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme

 Tabel 1. Værdimæssig konsekvens i bymæssig bebyggelse af klimaforandringer.

 


 

Sommerhusområder

Havvandsstigning

(Frem til 2050 forventes en stigning på mellem 0,1 og 0,5 meter langs kysterne. I sårbarhedskortlægningen er der valgt en stigning på 0,5 meter).

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Ingen sommerhuse eller anlæg i forbindelse hermed berøres direkte af havvandsstigning.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Højvandshændelser

(Hændelser som statistisk set vil forekomme hvert 50. år. I sårbarhedskortlægningen er der valgt 1,50 og 1,75 meters stigning).  

Område  

Skønnet værdimæssig konsekvens

Ca. 100 sommerhuse ved Sønderklit og Nørreklit oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

En del sommerhuse på Kæret oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Mange sommerhuse i Brattenområdet - mellem Rugholm Å og Engsig Bæk kanal - oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

En del sommerhuse ved Napstjært oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Syd for Knasborg Å oversvømmes et større areal med en del sommerhuse.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Mellem vandløb nord for Ålbæk og vandløb langs Hirtshalsvej sker der massive oversvømmelser hvor ca. 70 sommerhuse påvirkes.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Mellem vandløb langs Hirtshalsvej og Troldgrøften sker der massive oversvømmelser hvor en del sommerhuse påvirkes.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Oversvømmelse af en del sommerhuse nord for Troldgrøften.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Vandløbsstigning

(I sårbarhedskortlægningen er der valgt data for stigninger på 0,5 og 1,0 meter, når ekstremregn får vandløb til at gå over sine breder).

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Oversvømmelse af en del sommerhuse ved Nørreklit. Utilstrækkelig kapacitet i Havsig Bæk og Klitbækken.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

En del sommerhuse i sommerhusområdet Møjen oversvømmes. Utilstrækkelig kapacitet i Rugholm Å.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Dele af sommerhusområdet ved Napstjert og nogle sommerhuse i Bratten oversvømmes. Utilstrækkelig kapacitet i Engsig Bæk Kanal, Kragskov Å, Jerup Å, Solvangsgrøften, Hedegrøften, samt diverse små vandløb til Kattegat.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Nogle sommerhuse ved Rævehulevej oversvømmes.

Utilstrækkelig kapacitet i Stokrenden og i to vandløb syd for Flagbakkevej.

Middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Grundvandsstigning

(På grund af ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil der lokalt ske stigninger i grundvandsstanden. I sårbarhedskortlægningen er der valgt middel grundvandsstand).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens

Risiko for problemer med grundvand på eller lige under terræn i sommerhusområderne nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn, og helt op til Skagens Gren.

Stor værdimæssig konsekvens.

Nedbør

(Sårbarhedskortlægningen viser lavninger i terræn større end 15 cm, hvor nedbør kan medføre oversvømmelser).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens 

Ingen sommerhuse eller anlæg i forbindelse hermed berøres af oversvømmelse fra nedbør.

Ingen værdimæssig konsekvens.

Spildevandsnettet

(Oversvømmelseskortet er udarbejdet med baggrund i estimerede regnhændelser i 2050).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens 

Ingen sommerhuse eller anlæg i forbindelse hermed berøres af oversvømmelse fra spildevandsnettet.

Ingen værdimæssig konsekvens.

 Tabel 2. Værdimæssig konsekvens i sommerhusområder af klimaforandringer.

 


 

Havnearealer

Havvandsstigning

(Frem til 2050 forventes en stigning på mellem 0,1 og 0,5 meter langs kysterne. I sårbarhedskortlægningen er der valgt en stigning på 0,5 meter).

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Der sker havvandsstigning i forhold til kajanlæggene.

Dette berører havnene Voerså Havn, Sæby Havn, Neppens Havn, Søsportshavnen, Frederikshavn Havn, Rønnerhavnen, Strandby Havn, Ålbæk Havn og Skagen Havn.

Stor værdimæssig konsekvens.

 

Der sker havvandsstigning i forhold til kajanlæggene.

Desuden sker der delvis oversvømmelse af moler.

Dette berører havnene Søsportshavnen, Frederikshavn Havn ved Flådestationen, Rønnerhavnen og Strandby Havn.

Stor værdimæssig konsekvens.

 

Højvandshændelser

(Hændelser som statistisk set vil forekomme hvert 50. år. I sårbarhedskortlægningen er der valgt 1,50 og 1,75 meters stigning).  

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens 

Der sker oversvømmelser på Voerså Havn, Sæby Havn, Søsportshavnen, store dele af Frederikshavn Havn, Rønnerhavnen, Strandby Havn, Ålbæk Havn, Skagen Havn.

Middel værdimæssig konsekvens.

Vandløbsstigning

(I sårbarhedskortlægningen er der valgt data for stigninger på 0,5 og 1,0 meter, når ekstremregn får vandløb til at gå over sine breder).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens 

Ingen havne berøres af oversvømmelse fra vandløb.

Ingen værdimæssig konsekvens.

Grundvandsstigning

(På grund af ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil der lokalt ske stigninger i grundvandsstanden. I sårbarhedskortlægningen er der valgt middel grundvandsstand).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens 

Ingen havne berøres af oversvømmelse fra grundvandsstigning.

Ingen værdimæssig konsekvens.

Nedbør

(Sårbarhedskortlægningen viser lavninger i terræn større end 15 cm, hvor nedbør kan medføre oversvømmelser).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens 

Ingen havne berøres af oversvømmelse fra nedbør.

Ingen værdimæssig konsekvens.

Spildevandsnettet

(Oversvømmelseskortet er udarbejdet med baggrund i estimerede regnhændelser i 2050).

Område 

Skønnet værdimæssig konsekvens

Ingen havne som er tilsluttet det offentlige spildevandsnet berøres af oversvømmelse fra spildevandsnettet. 

Ingen værdimæssig konsekvens.

Tabel 3. Værdimæssig konsekvens på havnearealer af klimaforandringer.

 


  

Det åbne land

Havvandsstigning

(Frem til 2050 forventes en stigning på mellem 0,1 og 0,5 meter langs kysterne. I sårbarhedskortlægningen er der valgt en stigning på 0,5 meter).

Område

Skønnet værdimæssig konsekvens 

Høfder langs hele kyststrækningen berøres.

Stor værdimæssig konsekvens.

Strandenge nord og syd for Voerså oversvømmes.

Begrænset værdmæssig konsekvens.

Naturareal ved Gunggrøftens udløb oversvømmes.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Arealer langs kysten syd for Sæby oversvømmes.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Ved Elling Ås udløb oversvømmes strandengene.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Arealer langs kysten mellem Strandby og Jerup oversvømmes.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Ved Kragskov Ås udløb oversvømmes strandengene.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Ved Jerup Ås udløb oversvømmes strandengene og enkelte dyrkede marker.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Ved Nors Å er der vandstandsændringer ind gennem strandengsområdet.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Ved udløbet af diverse mindre vandløb nord for Ålbæk kan der formentlig ske en forværring af problemer med tilsanding og forandring af udløb.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Højvandshændelser

(Hændelser som statistisk set vil forekomme hvert 50. år. I sårbarhedskortlægningen er der valgt 1,50 og 1,75 meters stigning).  

Område  

Skønnet værdimæssig konsekvens

Høfder langs hele kyststrækningen berøres.

Middel værdimæssig konsekvens.

Syd for Voerså oversvømmes strandengene.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Nord for Voerså kan der ske oversvømmelse af enkelte ejendomme.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Oversvømmelse i Professorens Plantage, på østsiden af Solsbækvej.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Oversvømmelse af ubebyggede arealer på kyststrækningen op til Sæby.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Ved Elling Å oversvømmes hele åudløbet.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Ved Rugholm Ås udløb oversvømmes enkelte boliger, samt store ubebyggede arealer.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Massiv oversvømmelse af strandengene mellem Kragskov Å og Napstjært.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Naturarealer ved Hedegrøften oversvømmes.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Langs Knasborg Å oversvømmes et større areal, herunder jernbanen og hovedvejen mod Skagen.

Meget stor værdimæssig konsekvens.

Mellem vandløb langs Hirtshalsvej og Troldgrøften sker der massive oversvømmelser, hvor også jernbanen og hovedvejen til Skagen oversvømmes.

Meget stor værdimæssig konsekvens.

Nord for Troldgrøften sker der oversvømmelse af hovedvejen.

Meget stor værdimæssig konsekvens

Knap halvdelen af campingpladsen syd for Hulsig kan blive oversvømmet

Begrænset værdimæssig konsekvens

Vandløbsstigning

(I sårbarhedskortlægningen er der valgt data for stigninger på 0,5 og 1,0 meter, når ekstremregn får vandløb til at gå over sine breder).

Område  

Skønnet værdimæssig konsekvens

Ubebyggede arealer ved Søparken i Dybvad oversvømmes. Utilstrækkelig kapacitet i Bredmose Bæk og Skelbækken.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Et større areal mellem Dyrhedenvej og Ålevej oversvømmes. Natur- og landbrugsarealer samt enkelte ejendomme. Utilstrækkelig kapacitet i Engbæk og vandløbet Dyrheden Mose.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Marker og skovarealer omkring Lerbæk Hovedgaard oversvømmes, herunder dele af golfbanen. Utilstrækkelig kapacitet i Lerbæk og Kærbæk.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Store dele af Tolshave Mose, Rendborg Hede og området syd øst for Nielstrup oversvømmes. Heunder ejendomme i området samt jernbanen og hovedvejen til Skagen. Utilstrækkelig kapacitet i Birkerenden, Kragskov Hedegrøft, Kragskov Å, Engsig Bæk, Gods Ugerbæk, Horsedopgrøften, Strandby Hedegrøft og Rugholm Å.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Meget stor værdimæssig konsekvens for jernbane og hovedvejen.

Store dele af strandengene og landbrugsarealer fra Bratten i syd til Napstjært i nord oversvømmes. Utilstrækkelig kapacitet i Engsig Bæk Kanal, Kragskov Å, Jerup Å, Solvangsgrøften, Hedegrøften, samt diverse små vandløb til Kattegat.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Store dele af Jerup Hede oversvømmes. Herunder ejendomme i området samt jernbanen og hovedvejen til Skagen. Utilstrækkelig kapacitet i Jerup Å og Hedegrøften.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Meget stor værdimæssig konsekvens for jernbane og hovedvejen.

Gårdbo Sø oversvømmes, men da vandet allerede i dag pumpes fra stedet, forventes der ikke større oversvømmelser såfremt pumpekapaciteten er tilstrækkelig. Den tidligere sø afvander til Knasborg Å.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Større landbrugs- og naturarealer nord for Hirtshalsvej og nord for Ålbæk by oversvømmes, herunder også enkelte ejendomme. Utilstrækkelig kapacitet i Troldgrøften.

Middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Et naturområde nord for Kandestederne oversvømmes. Utilstrækkelig kapacitet i Vandløb ved Pælens Mile.

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Syd for Skagen oversvømmes et naturområde vest for jernbanen. Mulighed for oversvømmelse af jernbanen og hovedvejen til Skagen.

Utilstrækkelig kapacitet i Stokrenden og i to vandløb syd for Flagbakkevej.

Meget stor værdimæssig konsekvens for jernbane og hovedvejen.

Grundvandsstigning

(På grund af ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil der lokalt ske stigninger i grundvandsstanden. I sårbarhedskortlægningen er der valgt middel grundvandsstand).

Område  

Skønnet værdimæssig konsekvens

I et større område mellem Thorshøj og Hørby er der risiko for problemer med grundvand på eller lige under terræn.

Stor værdimæssig konsekvens for de berørte ejendomme.

I et område mellem Gersholt og Søholt er der risiko for problemer med grundvand på eller lige under terræn.

Stor værdimæssig konsekvens for de berørte ejendomme.

I kommunens nordlige del, nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn og helt op til Skagens Gren, er der risiko for problemer med grundvand på eller lige under terræn.

Stor værdimæssig konsekvens for de berørte ejendomme.

Nedbør

(Sårbarhedskortlægningen viser lavninger i terræn større end 15 cm, hvor nedbør kan medføre oversvømmelser).

Område  

Skønnet værdimæssig konsekvens

Mindre lokale landbrugs- og naturområder i det meste af kommunen kan oversvømmes. Dobberne i rimme-dobbelandskaberne oversvømmes i stort omfang. 

Begrænset værdimæssig konsekvens.

Arealer ved Ravnshøj Losseplads og genbrugsplads kan oversvømmes.

Middel værdimæssig konsekvens.

Spildevandsnettet

(Oversvømmelseskortet er udarbejdet med baggrund i estimerede regnhændelser i 2050).

Område  

Skønnet værdimæssig konsekvens

Ingen områder i det åbne land berøres af oversvømmelse fra spildevandsnettet.

Ingen værdimæssig konsekvens.

Tabel 4. Værdimæssig konsekvens i det åbne land af klimaforandringer.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000