Kommuneplan 2015

Sårbarhedskortlægning

Indenfor de kommende hundrede år forventes klimaet at forandre sig mærkbart.

Havvandstanden forventes af stige mellem 0,2 og 1,4 m, måske mere.

Vandføringen i vandløb forventes at ændres, så der kommer mere vand i vinterperioden og mindre om sommeren. Der vil være større sandsynlighed for sommerudtørring samt for oversvømmelser i forbindelse med de våde perioder, både sommer og vinter.

De ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil påvirke grundvandstanden. Lokalt kan der ske en stigning, som kan medføre afvandings- og dyrkningsproblemer.

Vi forventes at få mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl.

Vintrene kan blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.

Somrene bliver varmere, og der kan forekomme flere og længere hedebølger.

Vi kan forvente flere kraftige storme.

Vi får generelt et svagt stigende skydække, og stigningen vil være størst om vinteren.

Denne sårbarhedskortlægning for Frederikshavn Kommune omfatter kun de forhold som vedrører vand og risikoen for oversvømmelser.

Sårbarhedskortlægningen tager udgangspunkt i tidsperioden frem til 2050, og er udført på baggrund af Miljøministeriets værktøjer på http://miljoegis.mim.dk og www.klimatilpasning.dk.

Data kan alene anvendes til at give en overordnet vurdering, og Miljøministeriet anbefaler derfor at der indhentes yderligere informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser. Data har udelukkende vejledende karakter.

Sårbarhedskortlægningen i Frederikshavn Kommune består af følgende seks elementer:

Havvandsstigning

Højvandshændelser

Vandløbsstigning

Grundvandsstigning

Oversvømmelser fra nedbør

Oversvømmelser fra spildevandsnettet

 


 

Havvandsstigning

Frem til 2050 forventes en havvandsstigning på mellem 0,1 og 0,5 meter langs de danske kyster. Som udgangspunkt for et overblik over forventet stigning i havvandstanden langs kyststrækningerne i Frederikshavn Kommune, er der valgt en vandstandsstigning på 0,5 meter.

Vandstandsstigningerne kan ses på Miljøministeriets vejledende kort over havvandsstigning.

I nedenstående Tabel 1 beskrives konsekvensen af de forventede havvandsstigninger. Gennemgangen starter ved Voerså mod syd, og slutter på vestkysten ved Skiveren.

Danmark oplever en generel landhævning. Den mindste landhævning ses i det sydvestlige Danmark. Landhævningen øges mod nord og øst og er i det nordligste Jylland på omkring 2 mm/år, svarende til 20 cm på 100 år.

Baggrundsmateriale for kortlægning af havvandsstigning

Link til Miljøministeriets vejledende kort over havvandsstigning:

http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Vælg Havstigning 0,5 meter.

Data kan alene anvendes til at give en overordnet vurdering, og Miljøministeriet anbefaler derfor at der indhentes yderligere informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser. Data har udelukkende vejledende karakter.

Sammenfatning af konsekvenser af forventet havvandsstigning på i Frederikshavn Kommune

Der forekommer flere steder oversvømmelse af strandenge. Nogle steder giver det anledning til en forbedring af de hydrologiske forhold. Det samlede areal af strandeng i Frederikshavn Kommune forventes at blive mindre.

Landbrugsdriften bliver kun berørt enkelte steder, hvor der er dyrkede marker helt ned til stranden.

Mange høfder bliver berørt af havvandsstigningen.

Ved de fleste havne vil vandet stige op i nærheden af niveau med kajarealerne.

Ved vandløbenes udløb i havet kan der ske tilsanding. Voer Ås udløb ændres muligvis.

På den nederste strækning af Voer Å og Sæby Å vil vandstanden nærme sig bebyggelserne langs åbredderne.

  

Fokusområde

Konsekvens

Bemærkninger

Syd for Voerså

Oversvømmelse af strandenge.

Kan være positivt for naturen, da dårlig hydrologi ofte er et problem i Natura 2000 området.

Voer Ås udløb

Hvis havvandstanden stiger en halv meter, trækker havvandet så langt op, at Voer Å vil løbe ud over strandengen i stedet for at løbe ud gennem havnen.

Der bør ske en nærmere vurdering af Voer Ås udløb i forhold til stigende havvandstand.

Voerså Havn

Vandet vil trække op på høfderne.

Det bør vurderes, om det er nødvendigt at sikre havnen. Især i forhold til Voer Å, men også i forhold til havvandsstigningen.

Vejen ud til havnen påvirkes muligvis.

Voer Å / Voerså by.

Øst for Østkystvejen stiger vandet forholdsvis langt op i haverne, og kommer meget tæt på mindst to huse. Vest for Østkystvejen siger vandet knap så meget, men der ligger stadig en del mindre bygninger tæt på vandet. 

Yderligere bebyggelse langs de kritiske strækninger langs Voer Å bør undgås.

Nord for Voerså.

Strandengene oversvømmes forholdsvis langt op.

Der sker muligvis en forbedring af hydrologien på strandengen.

Ved Gunggrøftens udløb

Vandstanden stiger i og omkring Gunggrøften, næsten helt op til sommerhusområdet ved Sdr. Klitvej. Arealerne er registreret som beskyttet natur.

Naturområdet bliver oversvømmet.

Sommerhusområde ved Sdr. Klitvej

Vandstanden stiger langs kysten, men berører ikke sommerhusområdet.

Umiddelbart er vandstandsstigningen ikke et problem, med mindre det medfører kysterosion som kan true sommerhuse.

Kyststrækningen mellem sommerhusområdet og Sæby.

Vandstanden stiger langs kysten, arealerne er registreret som beskyttet natur.

Arealerne er registreret som klithede.

Høfder ved Sæby syd.

Mulig kysterosion

Høfderne bør gennemgås og vurderes i forhold til havvandsstigning.

Sæby Havn

Havet stiger i forhold til kajanlæggene.

Det bør vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres.

Sæby Ås udløb

Konsekvens af havvandsstigningen er, at vandet kommer tættere på enkelte bygninger langs Sæby Ås forløb gennem Sæby.

Der bør ske en nærmere vurdering af åudløbet i forhold til stigende havvandstand.

Yderligere bebyggelse langs de kritiske strækninger bør undgås.

Høfderne nord for Sæby Havn og op til Bangsbostrand

Vandet kommer inden for flere af høfderne.

Høfderne bør gennemgås og vurderes i forhold til havvandsstigning.

Neppens Havn

Havet stiger i forhold til kajanlæggene.

Det bør vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres.

Bangsbo Å’s udløb

Ingen forventet påvirkning af omgivelserne.

Ingen forventet påvirkning af omgivelserne.

Søsportshavnen

Mulig oversvømmelse af moler.

Det bør vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres.

Frederikshavn Havn

Havet stiger i forhold til kajanlæggene.

Mulig oversvømmelse af Flådestationens sydlige mole samt Nordre Mole.

Det bør vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres

Rønnerhavnen

Havet stiger i forhold til kajanlæggene.

Delvis oversvømmelse af de ydre moler.

Det bør vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres

Elling Ås udløb

Udløbet breder sig over strandengen på den østlige side af jernbanen. Der vil ikke ske påvirkning af sommerhusene. Elling Ås udløb vil blive bredere.

Strandengen bliver oversvømmet.

Standby Havn

Havet stiger i forhold til kajanlæggene.

Delvis oversvømmelse af de ydre moler.

Det bør vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres.

Rugholm Ås udløb

Ingen forventet påvirkning af omgivelserne.

Ingen forventet påvirkning af omgivelserne.

Kyststrækningen nord for Strandby op til Jerup

Vandet stiger, men det har ikke større betydning. Heller ikke for sommerhusområdet ved Bratten. Havet kommer ikke i nærheden af forklitten.

Umiddelbart er vandstandsstigningen ikke et problem.

Kragskov Ås udløb

Væsentlige oversvømmelser af strandengene.

Der sker muligvis en forbedring af hydrologien på strandengen.

Jerup Ås udløb

Væsentlige oversvømmelser af strandengene og enkelte dyrkede marker.

 

Der sker muligvis en forbedring af hydrologien på strandengene.

Der vil opstå problemer med at dyrke de berørte marker.

Sommerhusområdet ved Napstjært

Et lille vandløb som løber til Kattegat kommer meget tæt på sommerhuse i den sydlige del af området.

Vandet stiger i øvrigt ikke op til klitterne.

 

Solvangsgrøften ved Napstjært

Upåvirket.

Ingen bemærkninger.

Hedegrøften

Upåvirket.

Ingen bemærkninger.

Nors Å’s udløb

Vandstandsændringer ind gennem strandengsområdet.

 

Der sker muligvis en forbedring af hydrologien på strandengene.

Ålbæk havn

Havet stiger i forhold til kajanlæggene.

Det skal vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres.

Ved udløbene af vandløbene:

Troldgrøften

Bonken

Bovrenden

Tilløb syd til Tørverenden

Tørverenden

Vandstigning helt op til forklitten kan måske skabe yderligere problemer med tilsanding og forandring af udløb.

Det kan blive nødvendigt med øget vedligehold af vandløbene.

Høfder syd for Skagen

Havvandet stiger i forhold til høfderne.

Høfderne bør gennemgås og vurderes i forhold til havvandsstigning.

Skagen Havn

Havet stiger i forhold til kajanlæggene.

Det bør vurderes om kajanlæggene skal klimasikres.

Høfder / kystsikring nord for Skagen

Havvandet stiger i forhold til høfderne.

Høfderne bør gennemgås og vurderes i forhold til havvandsstigning.

Skagen Gren

Havvandsstigningerne vil delvist modvirke den eksisterende naturlige udbygning af grenen.

Blot en ny naturlig tilstand.

Skagen Nordstrand

Ubetydelige ændringer langs Skagen Nordstrand.

Ingen bemærkninger.

Høfder Højen Fyrvej og syd/vestpå

En del høfder vil blive påvirket.

Høfderne bør gennemgås og vurderes i forhold til havvandsstigning. 

Gammel Skagen

Vandstigningen når ikke forklitterne

Ingen bemærkninger.

Syd for Gammel Skagen

Ingen problemer

Ingen bemærkninger.

 Tabel 1. Konsekvens af forventede havvandsstigninger i Frederikshavn Kommune.

 


  

Højvandshændelser

Ved kortlægning af højvandshændelser er der taget udgangspunkt i højvandshændelser, som statistisk set vil forekomme på et givet sted hvert 50. år. Ved en højvandshændelse med høj vandstand forventes en gennemsnitlig vandstandsstigning på 1,75 meter, og ved en højvandshændelse med lav vandstand forventes en gennemsnitlig vandstandsstigning på 1,50 meter.

I nedenstående Tabel 2 beskrives konsekvensen af de forventede højvandshændelser. Gennemgangen starter ved Voerså mod syd, og slutter på vestkysten ved Skiveren.

Baggrundsmateriale for kortlægning af højvandshændelser

Link til Miljøministeriets vejledende kort over højvandshændelser.

http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Vælg Havstigning 1,5 meter og 1,8 meter.

Data kan alene anvendes til at give en overordnet vurdering, og Miljøministeriet anbefaler derfor at der indhentes yderligere informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser. Data har udelukkende vejledende karakter.

Sammenfatning af konsekvenser af forventede højvandshændelser i Frederikshavn Kommune 

Forklitterne udgør generelt en god beskyttelse for de bagvedliggende landområder i forbindelse med højvandshændelser, som forventes at ske hvert 50. år. Der opstår dog risiko for oversvømmelse på nogle lokaliteter, især i forbindelse med steder hvor vandløb løber ud i havet.

En del steder vil der ske oversvømmelse af natur- og landbrugsarealer.

Nogle steder kan der ske oversvømmelse af boliger, bl.a. enkelte boliger ved Voer Å og nord for Voer Ås udløb, boliger på og ved Sæby Havn, få boliger ved Bangsbostrand, boliger ved Nordre Skanse, enkelte boliger ved Rugholm Å, boliger ved Knasborg Å, samt boliger nær Ålbæk Havn.

Der er risiko for oversvømmelse af en del sommerhuse ved Sønderklit og Nørreklit nord for Voerså, en del sommerhuse på Kæret ved Frederikshavn, en del sommerhuse nord for Rugholm Å, samt en del sommerhuse nord for Ålbæk.

Havnearealer på Voerså Havn, Sæby Havn, Søsportshavnen, Frederikshavn Havn, Rønnerhavnen, Strandby Havn, Ålbæk Havn og Skagen Havn oversvømmes.

Det er sandsynligt, at hovedvejen til Skagen og jernbanen vil blive oversvømmet på en strækning ved Knasborg Å syd for Ålbæk. Hovedvejen til Skagen vil også blive oversvømmet på en strækning ved Troldgrøften nord for Ålbæk.

 

Lokalitet

1,80 meter

1,50 meter

(forskel i forhold til 1,80 meter)

Syd for Voerså

Strandenge og marker oversvømmes halvvejs op til Østkystvejen.

Kun lille forskel i forhold til 1,75 meter højdekurve.

Voerså by og havn

Ca. 5,5 km. ind ad Voer Å sker der vandstandsstigninger. Risiko for enkelte oversvømmelser af huse i Voerså by langs med åen. Også oversvømmelser på Voerså havn.

Ca. 4,2 km ind ad Voer Å. Meget lille forskel i Voerså by og på havnen.

 

 

Nord for Voerså

Risiko for oversvømmelse af enkelte huse. Strandengsområdet mellem Voerså og Lyngså oversvømmes fuldstændigt, med undtagelse af forklitter. Et enkeltliggende sommerhus på forklitten oversvømmes måske.

Ingen huse oversvømmes, men ellers meget lille forskel.

Sønderklit/Nørreklit

Der sker oversvømmelser via to engområder, med risiko for skader på ca. 100 sommerhuse.

Kun lille forskel, dog færre sommerhuse med risiko for oversvømmelse.

Professorens Plantage

Oversvømmelse via vandløb nord for Professorens Plantage på østsiden af Solsbækvej.

Oversvømmelsen kommer ikke så langt op ad åen, men højdekurverne ligger tæt.

Kyststrækningen op til Sæby by.

Kyststrækningen mellem Sæby og sommerhusområdet ved Lyngså ligger højere end 1,75 meter.

Højdekurverne ligger tæt på hinanden.

Syd for Sæby Havn.

De fleste af 10 nye huse på havnen bliver oversvømmet.

Knap halvdelen af 10 nye huse på havnen bliver oversvømmet.

Sæby Havn

De fleste af 10 nye huse på Sønderstrand bliver oversvømmet. Det samme gælder tidligere erhvervsbygninger på Søndre Ringvej. Nogle få boliger ud til havnen bliver oversvømmet. Restauranter og fiskehandel omkring det gamle værft, samt ejendomme langs havnepromenaden oversvømmes ligeledes. Fra havnen og det første stykke ind ad Sæby Å oversvømmes store dele af Paradisjordene, samt et enkelt hus og udhuse på ejendomme på Algade.

Knap halvdelen af 10 nye huse på Sønderstrand oversvømmes. Restauranter og fiskehandel ved det gamle værft oversvømmes ligeledes. Færre boliger ud til havnen oversvømmes i forhold til høj vandstand. Samme strækning langs Sæby Å påvirkes, dog i mindre grad.

Kyststrækningen mellem Sæby og Vangen

Kystsikringen oversvømmes, men kun op til forklitterne. Oversvømmelse ved udløbet af Sulbækken berører ikke boliger. 

Højdekurverne ligger meget tæt.

Kyststrækningen mellem Vangen og Frederikshavn.

Oversvømmelse af marker og strandenge halvvejs op, øst for Europavej, bag forklitten.

Kystsikringen oversvømmes op til forklit.

Bangsbostrand

Få boliger på Hulda Lutkensvej oversvømmes. Oversvømmelse af grønt område i den sydlige del, meget tæt på boliger.

Enkelte boliger på Hulda Lutkensvej oversvømmes. Mindre oversvømmelse af grønt område i den sydlige del, tæt på enkelt bolig.

Mellem Bangsbostrand og Strandgårdsvej

Kun oversvømmelse af stranden op til forklitten.

Kun oversvømmelse af stranden op til forklitten.

Mellem Strandgårdsvej og Neppens Havn

Oversvømmelse af den yderste række boliger.

Oversvømmelse af forstranden op til enkelte boliger.

Bangsbo Ås udløb

Oversvømmelse af haver og enkelte huse ned til åen, øst for Europavej.

Oversvømmelse af enkelte udhuse, og meget tæt på bolig.

Mellem Bangsbo Ås udløb og Søsportshavnen.

Oversvømmelse til forklit.

Oversvømmelse til forklit.

Søsportshavnen

Oversvømmelse af store dele af Søsportshavnen.

Oversvømmelse af havnefronten.

Mellem Søsportshavnen og Flådestationen

Europavejen oversvømmes ikke.

Europavejen oversvømmes ikke.

Flådestationen

Oversvømmes ikke

Oversvømmes ikke

Færgehavnen, Frederikshavn Havn

Færgehavnen oversvømmes visse steder helt op til Europavej

Oversvømmes ikke.

Fiskerihavnen, Frederikshavn Havn

Store dele af Langerak og hele Fiskerihavnsgade og Pier 6 med bygninger oversvømmes.

Mindre del af Langerak og store dele af Fiskerihavnsgade og Pier 6 med bygninger oversvømmes.

Sandholm,

Frederikshavn Havn

Store dele af arealerne ved Sandholm oversvømmes

Sandholm oversvømmes ikke, selvom der er lavtliggende arealer indenfor kajkanten.

Nordre Skanse

Oversvømmelse af boligområdet bagved via Nordre Skanse.

Oversvømmelse ind til forklitten, lavtliggende områder bagved oversvømmes ikke.

Rønnerhavnen

Oversvømmelse af Palmestranden samt kajarealer i Rønnerhavnen og de nederste arealer af campingpladsen.

Mindre oversvømmelse af kajarealer ved Rønnerhavnen. Mindre oversvømmelse af campingpladsen.

Kæret

Tre områder af kolonihaveområdet Kæret oversvømmes, bl.a. yderste huse på Kærsangervej, ved Kæruldvej og Kærløkken, samt en enkelt ejendom på Lerbækvej.

Færre huse påvirkes, men højdekurverne ligger tæt.

Elling Å

Hele åudløbet er oversvømmet. Jernbanen danner til en vis grad en dæmning ud mod havet.

Hele åudløbet er oversvømmet. Jernbanen danner til en vis grad en dæmning ud mod havet.

Strandby

Strandby Havn op til beboelse på Havnefronten oversvømmes.

Lossekaj, Auktionskaj, Værftskaj og Nordhavnskaj oversvømmes.

Imellem Strandby Havn og Rugholm Ås udløb 

Oversvømmelse ind til forklit.

Oversvømmelse ind til forklit.

Rugholm Ås udløb

Store arealoversvømmelser og oversvømmelse af nogle sommerhuse.

Store arealoversvømmelser, men ingen huse påvirkes.

Rugholm Å

Oversvømmelser langs Rugholm Å og Engsig Bæk, vest for Bratten.

Mindre oversvømmelser langs Rugholm Å og Engsig Bæk, vest for Bratten.

Bratten sommerhusområde.

Kile af oversvømmelse bag forklitten ned bag Engsig Bæk Kanal. Et enkelt sommerhus oversvømmes. Massiv oversvømmelse omkring vejen Engblommen. Massive oversvømmelser af landbrugsjord omkring Foldenvej.

Højdekurverne ligger meget tæt, men færre sommerhuse påvirkes.

Mellem Kragskov Å og Napstjært.

Massive oversvømmelser af strandengene. Nord for Jerup helt op til Skagensvej. Vejen fungerer som dæmning.

Højdekurverne ligger meget tæt.

Sommerhusområde ved Napstjært.

Oversvømmelse via vandløb i den sydlige del af området, mellem Multebærvej og Revlingevej.  Vandet står bag forklitten og helt ud til Skagensvej, og helt op til Hedegrøften umiddelbart syd for Jennetvej.

Oversvømmelse via vandløb i den sydlige del af området mellem Multebærvej og Revlingevej. Helt op til Hedegrøften, umiddelbart syd for Jennetvej. Knap så voldsomt som ved 1,75 meter højdekurven.

Hedegrøften

Oversvømmelse via Hedegrøften påvirker hovedsageligt naturarealer.

Oversvømmelse via Hedegrøften påvirker udelukkende naturarealer.

Knasborg Å

 

 

Syd for vandløbet er der massiv oversvømmelse ned til Tranebærvej. Ca. 20 ejendomme oversvømmes i større eller mindre grad.

Nord for vandløbet påvirkes et større naturareal syd for Lyngstien.

Oversvømmelser trækker ind langs vandløbet ca. 2 kilometer, ind forbi hovedvejen og jernbanen.

Væsentlig mindre oversvømmelser, med påvirkning af enkelte ejendomme.

Nord for vandløbet oversømmes naturarealer.

Oversvømmelser trækker ind langs vandløbet knap en kilometer, ind forbi hovedvejen og jernbanen.

Fra Knasborg Å til Ålbæk Havn

Vandet holdes udenfor forklitten.

Højdekurverne ligger meget tæt.

Ålbæk Havn

Oversvømmelse af de yderste huse ved Vibevej, Lærkevej, Sdr. Havnevej, Kystvej mm. i Ålbæk, via havnen.

Selve havnen og naturarealerne mellem den yderste bebyggelse og forklitten oversvømmes.

Fra Vandløb nord for Ålbæk til Vandløb langs Hirtshalsvej

Massive oversvømmelser med undtagelse af forklitten. Påvirkning af ca. 70 ejendomme, primært sommerhuse. Gråandevej, Alkevej, Mågevej.

Oversvømmelser koncentreret omkring sommerhuse.

Fra vandløb langs Hirtshalsvej til Troldgrøften.

Massive oversvømmelser som også dækker hovedvejen, og op til arealet mellem hovedvejen og jernbanen. Forklitterne og tilhørende naturarealer går fri, stort set alle sommerhuse påvirkes.

Oversvømmelse af hovedparten af sommerhusene, selvom der er forskel mellem højdekurverne. Overløb via hovedvejen på en strækning på ca. 50 meter.

Mellem Troldgrøften og ”Tilløb til afløb fra Bunken langs Skagensvej”

Oversvømmelse op til mellem hovedvejen og jernbanen, med oversvømmelser af en del sommerhuse langs Skagensvej.

Oversvømmelse af landbrugsarealer vest for Skagensvej via vandløbene. Oversvømmelse af enkelte sommerhuse.

Omkring tilløb til vandløb fra Bunken Klitplantage

Oversvømmelser af klitarealer øst for hovedvejen via vandløb. Mindre oversvømmelser vest for hovedvejen på grund af ca. 50 meter lav strækning via Skagensvej.

Oversvømmelser af naturarealer øst for hovedvejen via vandløb.

Ved campingpladsen syd for Hulsig

Oversvømmelse af knap halvdelen af campingpladsen via Bovrenden og Tilløb til vandløb fra Bunken Klitplantage.

Oversvømmelser af den østlige del af campingpladsen via Bovrenden og Tilløb til vandløb fra Bunken Klitplantage.

Mellem campingpladsen og Hulsig By

Skov og markarealer kan muligvis blive oversvømmet via vandløb.

Skov og markarealer kan muligvis blive oversvømmet via vandløb.

Fra nord for Hulsig og op til Skagen

Højdekurverne ligger tæt og vandet ligger udenfor forkliten.

Vandet ligger udenfor forklitten.

Skagen Havn

Skagen Havn oversvømmes op til Vestre Standvej og Auktionsvej og Notkajen.

Højdekurverne ligger meget tæt.

Mellem Fyrstuevej og Gl. Fyrvej

Hul i klitterne, formentlig pga. af grøft som oversvømmer enkelte huse på Fyrstuevej. Hovedparten af arealerne er naturarealer. Gl. Fyrvej virker formentlig som en dæmning.

Mindre oversvømmelse formentlig via grøften, men udelukkende naturarealer.

Skagens gren og strækningen over til Buttervej.

Grenen oversvømmes delvist. Pga. tilstedeværelse af rimmer og dobber er det vanskeligt at se udbredelsen.

Højdekurverne ligger tæt.

Fra Buttervej og ned mod Skiveren

Ingen risiko for oversvømmelse pga. kystskrænten.

Ingen risiko for oversvømmelse pga. kystskrænten.

 Tabel 2. Konsekvens af forventede højvandshændelser i Frederikshavn Kommune.

 


 

Vandløbsstigning

Kortene for vandløbsstigning er et screeningsværktøj, der illustrerer oversvømmelser ved vandløb.

Man kan se, hvor meget vandløbene oversvømmer terrænet, når for eksempel intensiv regn får dem til at gå over sine breder.

Vandløbskortene indeholder informationer om, hvilke arealer der forventes oversvømmet ved vandstandsstigninger på 0 - 1 meter, Oversvømmelserne opdeles i intervaller på 10 cm. Vandstanden hæves samtidig i hele vandløbets udstrækning, hvorefter den bredes ud over terrænet. Vandstanden er hævet i forhold til den vandstand, der var i vandløbet, da data til terrænmodellen blev indsamlet. Der er ikke foretaget hydrauliske beregninger eller anvendt specifikke hydrologiske data.

I nedenstående Tabel 3 beskrives konsekvenser af de forventede vandløbsstigninger. Der er anvendt data for stigninger på 0,5 og 1,0 meter.

Gennemgangen er delt op i by og land. For begge gælder, at der startes i den sydlige del af kommunen og afsluttes i den nordlige del.

Baggrundsmateriale for kortlægning af vandløbsstigning

Link til Miljøministeriets vejledende kort over vandløbsstigning:

http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Vælg Vandløbsstigning 0,5 og 1,0 meter. 

Data kan alene anvendes til at give en overordnet vurdering, og Miljøministeriet anbefaler derfor at der indhentes yderligere informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser. Data har udelukkende vejledende karakter.

Sammenfatning af konsekvenser af forventet vandløbsstigning i Frederikshavn Kommune

Generelt forventes vandløbene Sæby Å, Bangsbo Å, Skærum Å og Åsted Ås nærområder at blive oversvømmet flere steder. Der er tale om mindre landbrugsarealer eller naturarealer.

Herudover kan der blive oversvømmelser en del steder langs vandløb der har udløb i Kattegat, og som har dårlige faldforhold og muligvis utilstrækkelig hydraulisk kapacitet. Rørlægninger kan også give anledning til opstuvning af vand i vandløbene.

Der er risiko for oversvømmelse ved Søparken i Dybvad samt omkringliggende arealer fra Bredmose Bæk og Skelbækken.

Engbæk og vandløbet Dyrheden Mose kan give anledning til oversvømmelse af et større landbrugs- og naturareal. Enkelte ejendomme berøres.

Der er risiko for oversvømmelse af en del sommerhuse i Nørreklit og Sønderklit sommerhusområde. Områderne afvandes af Havsig Bæk og Klitbækken.

Lerbæk kan give anledning til oversvømmelser i dele af erhvervsområdet ved Vendsysselvej i Frederikshavn, og Lerbæk og Kærbæk kan give anledning til oversvømmelse af mark og skovarealer ved Lerbæk Hovedgaard. Dele af golfbanen forventes at blive oversvømmet.

Jordemodergrøften, Gods Ugerbæk og Rugholm Å kan give anledning til oversvømmelse i Strandby ved Digetsvej og Nørgaardsvej. Der forventes også at ske oversvømmelser ved en del sommerhuse i sommerhusområdet Møjen. Vandløbene afvandet også en del af Tolshave Mose og området syd øst for Nielstrup, hvor der kan forventes oversvømmelser af store arealer, herunder ejendomme i det åbne land.

Skagensvej og jernbanen vil også blive berørt af oversvømmelserne.

Der er risiko for oversvømmelse af erhvervsområdet ved Industrivej og et større boligområde i Ålbæk. Områderne afvandes via Vandløb langs Hirtshalsvej og Vandløb nord for Ålbæk.

Store områder nord, vest og syd for Jerup afvandes af vandløbene Birkerenden, Kragskov Hedegrøft, Kragskov Å, Engsig Bæk, Horsedopgrøften, Strandby Hedegrøft, Engsig Bæk Kanal, Jerup Å, Solvangsgrøften og Hedegrøften.

Der forventes at ske store oversvømmelser af Jerup Hede, Tolshave Mose, Rendborg Hede og området syd øst for Nielstrup. Ejendomme i området berøres, og der kan formentlig også ske oversvømmelse af Skagensvej og jernbanen.

På strandengene nord og syd for Jerup forventes der at ske oversvømmelser af større arealer, herunder ejendomme i området og dele af sommerhusområderne Napstjært og Bratten.

Større landbrugs- og naturarealer mellem Hirtshalsvej og Råbjergvej forventes oversvømmet. Dette gælder også enkelte ejendomme i området, som afvandes via Troldgrøften.

Et naturområde nord for Kandestederne forventes oversvømmet. Området afvandes af Vandløb ved Pælens Mile.

Syd for Skagen kan der være risiko for oversvømmelse af områder øst og vest for jernbanen, herunder sommerhuse ved Rævehulevej.

Jernbanen og hovedvejen kan formentlig også blive oversvømmet.

Området afvandes af Stokrenden og to vandløb beliggende syd for Flagbakkevej.

 

Lokaliteter med vandstandsstigning fra vandløb i bymæssig bebyggelse

Bemærkninger

Frederikshavn By

Ved en stigning på 0,5 meter omfattes etageejendomme i den østlige del af Hånbækblokkene samt tilstødende boligområder.

Ved en stigning på 1,0 meter omfattes større dele af boligområdet beliggende syd for, samt Hørkær Mose.

Der er ingen åbne vandløb på lokaliteten. Det er muligvis den rørlagte Båder Bæk der er anledning til markeringen på kortet.

I forbindelse med kortlægning af oversvømmelser fra spildevandsnettet forventes det, at årsagen til markeringen på kortet kan udpeges.

Ved en stigning på 1,0 meter omfattes den vestlige del af erhvervsområdet ved Vendsysselvej i Frederikshavn.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Lerbæk til at aflede de store vandmængder på lokaliteten, og længere nede i systemet.

Strandby By

Ved en stigning på 0,5 meter omfattes boliger omkring Digetsvej.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides det berørte område, og strækker sig op mod Nørgaardsvej.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Jordemodergrøften, Gods Ugerbæk og Rugholm Å.

Ålbæk By

Ved en stigning på 0,5 meter omfattes renseanlægget.

Ved en stigning på 1,0 meter omfattes hele erhvervsområdet ved Industrivej, samt et større boligområde ned til lidt forbi Sdr. Havnevej.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Vandløb langs Hirtshalsvej og Vandløb nord for Ålbæk.

 

 

Lokaliteter med vandstandsstigning fra vandløb i det åbne land – incl. veje og jernbaner

Bemærkninger

Omkring Dybvad

Ved en stigning på 0,5 meter omfattes arealer i Søparken og sporadisk andre steder omkring byen.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides det berørte område, og strækker sig ned til motorvejen.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Bredmose Bæk og Skelbækken.

Dyrheden Mose

Ved en stigning på 0,5 meter omfattes et større areal mellem Dyrhedenvej og Ålevej samt et større areal ned mod Knøsvej, på den vestlige side af Solsbækvej.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides området til også at omfatte arealer ned syd for Knøsvej. Større landbrugsarealer og naturarealer bliver formentlig oversvømmet, og enkelte ejendomme berøres.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Engbæk og vandløbet Dyrheden Mose.

Nørreklit og Sønderklit sommerhusområder

Ved en stigning på 0,5 meter forventes der at ske oversvømmelser af ubebyggede arealer, samt en del sommerhuse nord for Nellemannsvej.

 

Kortet viser ikke oversvømmelse ved en stigning på 1,0 meter. Det kan muligvis forklares med, at der er forbindelse med området Dyrheden Mose, vest for Solsbækvej.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Havsig Bæk og Klitbækken.

Lerbæk Hovedgaard

Ved en stigning på 0,5 meter forventes det at marker og skovarealer omkring Lerbæk Hovedgaard, samt dele af golfbanen oversvømmes.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides de berørte arealer, herunder også arealer øst for Skagensvej og øst for jernbanen.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Lerbæk og Kærbæk.  

Syd for sommerhusområdet Møjen.

Ved en stigning på 0,5 meter forventes det at et større område langs Rugholm Å oversvømmes.

Ved en stigning på 1,0 meter bliver det berørte område udvidet væsentligt langs Nørgaardsvej, og omfatter også en del sommerhuse.   

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Rugholm Å.

Tolshave Mose, Rendborg Hede, og området syd øst for Nielstrup.

Ved en stigning på 0,5 meter forventes store dele af Tolshave Mose, Rendborg Hede og området sydøst for Nielstrup at blive oversvømmet. Herunder ejendomme i området, samt også Skagensvej og jernbanen.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides det berørte område, herunder også arealer mellem Skolevangsvej og Tuenvej, ned mod Elling.  

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i vandløbene Birkerenden, Kragskov Hedegrøft, Kragskov Å, Engsig Bæk, Gods Ugerbæk, Horsedopgrøften, Strandby Hedegrøft og Rugholm Å.

Hele området er lavtliggende og fladt.

Strandengene nord og syd for Jerup by.

Ved en stigning på 0,5 meter forventes store dele af strandengene og landbrugsarealerne fra Bratten i syd til Napstjært i nord at blive oversvømmet. Nogle få sommerhuse i Napstjært samt enkelte landejendomme berøres. Nord for Jerup oversvømmes Skagensvej. 

Ved en stigning på 1,0 meter forventes store dele af sommerhusområdet ved Napstjært at blive berørt, nogle sommerhuse i Bratten vil formentlig også blive omfattet af oversvømmelser.

Jerup by undgår lige at blive berørt.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i vandløbene Engsig Bæk Kanal, Kragskov Å, Jerup Å, Solvangsgrøften, Hedegrøften, samt diverse små vandløb til Kattegat.

Hele området er lavtliggende og fladt.

Området har forbindelse til området på Jerup Hede.

Jerup Hede.

Ved en stigning på 0,5 meter forventes store dele af Jerup Hede at blive oversvømmet. Herunder ejendomme i området, samt dele af jernbanen og Skagensvej.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides området, især mod vest.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Jerup Å og Hedegrøften.

Hele området er lavtliggende og fladt.

Området har forbindelse til området på strandengene nord og syd for Jerup By.    

Gårdbo Sø

Ved en stigning på 0,5 meter forventes landbrugsarealerne i Gårdbo Sø samt lavtliggende arealer nord for den tidligere sø at bliver oversvømmet. Der er placeret vindmøller i Gårdbo Sø.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides det berørte areal lidt.

Gårdbo Sø er omgivet af gravede kanaler som afvander via pumpe til Knasborg Å. Der er ikke angivet problemer med oversvømmelse langs Knasborg Å. Tilstedeværelsen af pumpen må formodes at være en fejlkilde i kortet. 

Nord for Hirtshalsvej og nord for Ålbæk By

Større landbrugsarealer og naturarealer mellem Hirtshalsvej og Råbjergvej forventes oversvømmet. Enkelte ejendomme forventes oversvømmet.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Troldgrøften.

Hele området er lavtliggende og fladt.

Nord for Kandestederne

Ved en stigning på 1,0 meter forventes et naturareal at blive oversvømmet.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Vandløb ved Pælens Mile.

Syd for Skagen By

Ved en stigning på 0,5 meter forventes et naturområde vest for jernbanen at bliver oversvømmet.

Hovedvejen friholdes tilsyneladende.

Et mindre naturområde ved Stokrenden forventes ligeledes oversvømmet.

Enkelte sommerhuse på Rævehulevej kan ligeledes blive berørt.

Ved en stigning på 1,0 meter udvides området ved jernbanen til også at omfatte østsiden af banen. Hovedvejen forventes oversvømmet på en mindre strækning.

Området ved Stokrenden udvides.

Området ved Rævehulevej udvides betragteligt, og forventes at gå helt ud til hovedvejen.

Der er formentlig ikke tilstrækkelig kapacitet i Stokrenden, samt i to vandløb syd for Flagbakkevej.

 

 Tabel 3. Konsekvens af de forventede vandløbsstigninger.

 


 

Grundvandsstigning

De fremtidige ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil påvirke grundvandstanden. Lokalt kan der ske en stigning, som kan medføre afvandings- og dyrkningsproblemer.
Ændringerne i middel grundvandstand kan ses på Naturstyrelsens vejledende kort over middel grundvandsstand, kombineret med Naturstyrelsens vejledende kort over ændring i middel grundvandstand i perioden frem til 2050.

Dette værktøj er et screeningsværktøj til at undersøge variationer i grundvandsdannelse og dybde til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Sammenstiller man grundvandskortene kan man få et indtryk af, om et område bliver berørt af ændringer i grundvandsstand og grundvandsdannelse. Kortene er inddelt i felter af 500 X 500 meter.

I nedenstående Tabel 4 beskrives konsekvenserne af de forventede ændringer i grundvandsstanden.

Baggrundsmateriale for kortlægning af grundvandsstigning

Link til Naturstyrelsens screeningsværktøj Fremtidens grundvand:

http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/klimatilpasningsplaner/kortlaegning/grundvand.aspx

Data kan alene anvendes til at give en overordnet vurdering, og Miljøministeriet anbefaler derfor at der indhentes yderligere informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser. Data har udelukkende vejledende karakter.

Sammenfatning af konsekvenser af forventede ændringer i grundvandsstanden i Frederikshavn Kommune

I to områder ved Thorshøj/Hørby og Gersholt/Søholt er der risiko for problemer med grundvand på terræn eller lige under terræn.

I det store område nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn og helt op til Skagens Gren kan der ligeledes forekomme problemer med grundvand på terræn eller lige under terræn.

 

Område

Områdets omtrentlige størrelse

Nuværende afstand fra terræn til grundvand

Forventet stigning i grundvandsstand

Bemærkning

Mølholt, ved Donstedvej og Hyttenvej

75 ha

5-10 meter

1-2 meter

Intet problem.

25 ha

5-10 meter

2-3 meter

Intet problem.

Mellem Thorshøj og Hørby

875 ha

I områdets sydlige del er der felter, hvor den fremtidige ændring svarer til dybden af det nuværende grundvandsspejl.

1-2 meter

Der kan muligvis opstå problemer med grundvand på eller lige under terræn.

 

Ved Gersholt og Søholt

1250 ha

Mere end 2-10 meter

1-2 meter

Intet problem.

300 ha

1-2 meter

2-3 meter

 

Der kan muligvis opstå problemer med grundvand på eller lige under terræn.

25 ha

2-3 meter

3-4 meter

 

Der kan muligvis opstå problemer med grundvand på eller lige under terræn.

Nymølle Plantage, Brønden og Føltved, ved kommunegrænsen til Brønderslev Kommune

1125 ha

7-10 meter

1-2 meter

 

Intet problem.

25 ha

7-10 meter

3-4 meter

Intet problem

Hørbylund, Karup og Understed

1250 ha

5-10 meter

1-2 meter

 

Intet problem.

100 ha

5-10 meter

2-3 meter

Intet problem.

Haldbjerg

 

25 ha

Mere end 10 meter

2-3 meter

 

Intet problem.

25 ha

Mere end 10 meter

3-4 meter

 

Intet problem.

Vrangbæk

 

25 ha

6-7 meter

2-3 meter

 

Intet problem.

Gærum

 

1000 ha

Mere end 10 meter

1-2 meter

 

Intet problem.

25 ha

Mere end 10 meter

2-3 meter

 

Intet problem.

Skærum

 

750 ha

Mere end 10 meter

1-2 meter

 

Intet problem.

I et felt ved Skærum er der overlap. Formentlig ved Skærum Å.

Ved Faurholt

 

125 ha

Mere end 2 meter

1-2 meter

Intet problem

Kommunens nordlige del, nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn og helt op til Skagens Gren

 

 

1-5 meter

I store dele af området kan der muligvis opstå problemer med grundvand på eller lige under terræn.

 Tabel 4. Konsekvens af de forventede grundvandsstigninger.

 


 

Oversvømmelser fra nedbør

Nedbørskortene, som Miljøministeriet stiller til rådighed, er et screeningsværktøj, som kan bruges til at undersøge oversvømmelser fra nedbør. Kortlægningen er en lavningskortlægning (blue spot), der viser udbredelsen af oversvømmelser ved helt fyldte lavninger.

Data har udelukkende vejledende karakter, og kan bruges til en overordnet vurdering.

Ved kortlægningen er der taget udgangspunkt i lavninger i terrænet, hvor der kan opstå oversvømmelser på mere end 150 mm.

I nedenstående Tabel 5 beskrives områder med lavninger i terrænet, hvor der kan opstå oversvømmelser på mere end 150 mm.

Der er desuden set på jordens hydrauliske ledningsevne, som er et udtryk for, hvor hurtigt vandet kan trænge ned gennem de øverste 25 cm af jordlaget.

I nedenstående Tabel 6 beskrives den hydrauliske ledningsevne.

Baggrundsmateriale for kortlægning af oversvømmelser fra nedbør

Link til Miljøministeriets vejledende kort over nedbør og hydraulisk ledningsevne:

http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Vælg Lavninger >150 mm

Data kan alene anvendes til at give en overordnet vurdering, og Miljøministeriet anbefaler derfor at der indhentes yderligere informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser. Data har udelukkende vejledende karakter.

Sammenfatning af konsekvenser af oversvømmelser fra nedbør

Der er kortlagt lavninger, hvor der formentlig kan opstå oversvømmelser på mere end 150 mm dybde ved boligområder ved Enghavevej, Svanholmsvej, og i Fælledbo i Frederikshavn by.

I Skagen by er der kortlagt lavninger i boligområdet ved Skarpæsvej og Eratosvej.

Øvrige lavninger i byerne omfatter ikke boliger.

 I det åbne land er der kortlagt lavninger på området ved Ravnshøj Losseplads og genbrugsplads på Stenvej.

Øvrige lavninger i det åbne land omfatter naturarealer og mindre landbrugsarealer.

  

Lokalitet

Bemærkninger

Frederkshavn by

 

Områder ved Hånbækskolen og Hånbækblokkene

Boliger bliver ikke berørt, kun udearealer.

Kvarteret ved Enghavevej og Kennedyparken

En del boliger ved kvarteret omkring Enghavevej bliver berørt.

Kvarteret ved Svanholmsvej

En del boliger ved kvarteret omkring Svanholmsvej bliver berørt.

Føtex ved Rådhus Allé

Området ved Føtex bliver berørt.

Rådhuset ved Rådhus Allé

Området ved Rådhuset bliver berørt.

Boligområdet Fælledbo

En del boliger i området Fælledbo bliver berørt.

 

 

Skagen by

 

Området ved Skarpæsvej og Eratosvej

En del boliger i området ved Skarpæsvej og Eratosvej bliver berørt.

 

 

Det åbne land

 

Mindre områder i den sydøstlige del af kommunen

Det er overvejende landbrugsarealer der bliver berørt.

Rimme dobbe landskabet syd for Sæby

Det er fortrinsvis dobberne der bliver berørt.

Rimme dobbe landskabet nord for Frederikshavn

Det er fortrinsvis dobberne der bliver berørt.

Arealet ved Ravnshøj Losseplads og genbrugsplads

Arealet med losseplads og genbrugsplads bliver berørt.

Gårdbo Sø

Landbrugsarealerne i Gårdbo Sø bliver berørt. Afvandingen af arealerne foregår i dag ved hjælp af pumper.

Større områder af den nordlige del af Skagen Odde.

Naturområderne bliver berørt.

Nedermose i Skagen

Naturområderne bliver berørt.

Grenen

Naturområderne bliver berørt.

 Tabel 5. Områder med lavninger i terrænet, hvor der kan opstå oversvømmelser på mere end 150 mm dybde.

  

Lokalitet

Hydraulisk ledningsevne

Skagen Odde

Stor

De øvrige kystnære dele af kommunen

Mellem

Det bakkede område i resten af kommunen

Lille

 Tabel 6. Hydraulisk ledningsevne.

 


 

Oversvømmelser fra spildevandsnettet

Oversvømmelseskortet er udarbejdet i et samarbejde mellem Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune. Kortet er udarbejdet i to trin. Først udpeges de kloakker, der ikke vil have kapacitet til de estimerede hændelser i 2050. Der beregnes på voluminer og vandstande i en endimensionel dynamisk afløbsmodel. På baggrund af den viden der kommer ind fra den endimensionelle afløbsmodel, kombineret med kortmateriale der beskriver overfladen, udpeges områder, hvor der skal gennemføres yderligere beregninger til udarbejdelse af kortet. Ved udarbejdelse af kortet er der beregnet for estimerede regnhændelser i 2050. Der er beregnet for 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års regnhændelser.

Der er ikke udarbejdet kortlægning af oversvømmelser fra spildevandsnettet fra havnearealer, som har eget privat spildevandsnet.

Sammenfatning af konsekvenser af oversvømmelser fra spildevandsnettet

Ifølge kortlægningen af oversvømmelser fra spildevandsnettet er der forholdsvis få steder, med begrænset udbredelse, der forventes oversvømmet. Der er tale om enkelte ejendomme i Skagen, Ålbæk, Strandby, Frederikshavn, Ravnshøj, Sæby, Hørby og Øster Vrå.

Baggrundsmateriale for kortlægning af oversvømmelser fra spildevandsnettet

Kortlægning af oversvømmelser fra spildevandsnettet som drives af Frederikshavn Forsyning, 2013.

 

Lokalitet

Bemærkninger

Skagen

Der forventes oversvømmelser på enkelte veje og ved enkelte ejendomme i byen.

Der forventes oversvømmelser ved overløbsbygværk og pumpestation.

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Skagen.

Ålbæk

Der forventes oversvømmelser på enkelte veje og ved enkelte ejendomme i byen.

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Ålbæk.

Strandby

Der forventes oversvømmelser på arealer ved kirken i midtbyen.

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Strandby.

Frederikshavn

Der forventes oversvømmelser på arealer ved søheltekvarteret, og længere mod øst.

Der forventes oversvømmelser på enkelte veje i den sydlige del af byen.

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Frederikshavn.

Ravnshøj

Der forventes overfladeafstrømning til ådalen.

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Ravnshøj.

Sæby

Der forventes mindre oversvømmelser i midtbyen.

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Sæby.

Hørby

Der forventes mindre oversvømmelser i den sydlige del af byen.

 

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Hørby.

Øster Vrå

Der forventes mindre oversvømmelser ved enkelte ejendomme.

Der foregår løbende forbedringer på kloaksystemet i Øster Vrå.

 Tabel 7. Områder hvor der kan opstå oversvømmelser fra spildevandsnettet.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000