Kommuneplan 2015

Risikokortlægning

Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier der kan gå tabt i de enkelte områder. Risikokortlægningen er den endelige udpegning af de mest kritiske arealer ud fra en afvejning af sandsynligheden for oversvømmelse op mod de værdier, der kan gå tabt.

Der er udarbejdet et risikokort, som viser sammenhængen mellem sandsynligheden for oversvømmelser og områder, der indeholder større værdier. Nedenfor beskrives nogle lokaliteter, som er i risiko for at blive oversvømmet. Se i øvrigt risikokortet.

Oversvømmelse af hovedvejen og jernbanen mellem Frederikshavn og Skagen

Der er risiko for oversvømmelse af hovedvejen og jernbanen som forløber mellem Frederikshavn og Skagen.

Ved Knasborg Å og nord for Ålbæk forventes oversvømmelse af vejen i forbindelse med højvandshændelser.

Flere steder på strækningen, ved Nielstrup og Jerup, samt syd for Skagen forventes oversvømmelse af vejen og jernbanen i forbindelse med vandløbsstigning ved ekstremregn.

Hovedvejen er på strækningen nord for Ålbæk eneste vejforbindelse til og fra Skagen.  Dette kan være kritisk i forbindelse med behov for akut hjælp.

Der er endvidere risiko for beskadigelse af selve vejanlægget og baneanlægget i forbindelse med oversvømmelse.

Dette kan medføre meget store værdimæssige konsekvenser.

Oversvømmelse af Frederikshavn Rådhus

Ved rådhuset i Frederikshavn kan der ske oversvømmelse i forbindelse med nedbør. Frederikshavn Kommunes it-afdeling er placeret i rådhusets kælder, og oversvømmelse kan give anledning til alvorlige akutte konsekvenser, bl.a. i forbindelse med elektronisk overvågning og styring.

Der kan også være store værdimæssig konsekvens i forbindelse med oversvømmelse af selve udstyret, som står placeret i kælderen.

Oversvømmelse af Ravnshøj Losseplads og genbrugsplads

I forbindelse med nedbør kan der ske oversvømmelse af dele af anlægget ved Ravnshøj.

Der kan være risiko for driftsforstyrrelser og udvaskning af forurenende stoffer i forbindelse med oversvømmelsen. Dette kan medføre middel værdimæssig konsekvens.

Oversvømmelse af høfder

Ved permanent havvandsstigning vil høfderne, og dermed kystsikringen langs hele kyststrækningen blive berørt. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens.

 I forbindelse med højvandshændelser kan høfder langs hele kyststrækningen blive oversvømmet. Dette kan få middel værdimæssig konsekvens.

Oversvømmelse af bymæssig bebyggelse

Havvandsstigningen kan medføre, at enkelte huse ved Voer Å og Sæby Å oversvømmes. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Grundvandet står højt i området nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn. Der forventes en blivende stigning i grundvandsstanden i de kommende år i området. I byerne kan det blive vanskeligt at aflede overfladevand. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens for de berørte ejendomme.

Der kan blive oversvømmelse fra kloaknettet i byerne. Det forekommer enkelte steder i Øster Vrå, Hørby, Sæby, Frederikshavn, Strandby, Ålbæk og Skagen. Da der er tale om vand fra spildevandsnettet, kan det få en stor værdimæssig konsekvens for de berørte ejendomme.

Oversvømmelser i forbindelse med højvandshændelser kan forekomme ved enkelte huse ved Voer Å, Sæby Å, Sæby Havn, Bangsbostrand, Bangsbo Å, Nordre Skanse, Rugholm Å, Ålbæk Havn og nord for Skagen. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Vandløbsstigning kan medføre oversvømmelse i den østlige del af Hånbækblokkene i Frederikshavn, den vestlige del af erhvervsområdet ved Vendsysselvej, ved boliger på Digetsvej i Strandby, og i erhvervsområdet ved Industrivej i Ålbæk. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Oversvømmelse i forbindelse med nedbør kan forekomme i Frederikshavn ved Enghavevej og i Kennedyparken, ved Svanholmsvej, ved Rådhus Allé og i Fælledbo, samt ved Skarpæsvej og Eratosvej i Skagen. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Oversvømmelse af sommerhusområder

I sommerhusområderne nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn står grundvandet højt. Der forventes en blivende stigning i grundvandsstanden i de kommende år i området. I sommerhusområderne kan det blive vanskeligt at aflede spildevand og overfladevand. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

I forbindelse med højvandshændelser kan der ske oversvømmelse ved ca. 100 sommerhuse ved Sønderklit og Nørreklit, ved en del sommerhuse på Kæret ved Frederikshavn, ved mange sommerhuse i Bratten, ved en del sommerhuse i Napstjært, ved en del sommerhuse syd for Knasborg Å, samt ved mange sommerhuse nord for Ålbæk. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

I forbindelse med vandløbsstigning kan der ske oversvømmelse ved en del sommerhuse ved Nørreklit, en del sommerhuse ved Møjen ved Strandby, nogle sommerhuse i Bratten og Napstjært, og nogle sommerhuse ved Rævehulevej syd for Skagen. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de berørte sommerhuse.

Oversvømmelse af Havneområder

I forbindelse med blivende havvandsstigninger kan der forekomme oversvømmelser af moler på især Søsportshavnen, Frederikshavn Havn og Rønnerhavnen. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens.

Højvandshændelser kan også betyde oversvømmelser af store dele af især Voerså Havn, Sæby Havn, Søsportshavnen, Frederikshavn Havn, Rønnerhavnen, Strandby Havn, Ålbæk Havn og Skagen Havn. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens. 

Oversvømmelse af det åbne land i den nordlige del af kommunen, området nord for den gamle kyststrækning ved Frederikshavn

Grundvandet står højt i området, og det er vanskeligt at aflede vand hurtigt i det flade landskab.

Der forventes en blivende stigning i grundvandsstanden i de kommende år i området. Dette kan give problemer med afledning af spildevand og overfladevand fra ejendomme, og afledning af vand i øvrigt fra veje og landbrugsarealer. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens.

I forbindelse med højvandshændelser kan der ske oversvømmelse af enkelte ejendomme ved især Rugholm Å og Kragskov Å. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de berørte ejendomme.

I området forventes der at ske stigning i vandløbene i forbindelse med ekstremregn. Dette kan medføre oversvømmelser i store dele af området, herunder af mange ejendomme med beboelse.

Dette kan få middel værdimæssig konsekvens.

Mindre natur og landbrugsarealer kan blive oversvømmet i forbindelse med havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbsstigning og nedbør. Dette vurderes at være af begrænset værdimæssig konsekvens. 

Oversvømmelse af det åbne land i den sydlige del af kommunen

Der forventes en blivende stigning i grundvandsstanden i de kommende år nogle steder i området. På arealer mellem Thorshøj og Hørby, samt mellem Gersholt og Søholt kan stigningen medføre, at grundvandstanden står højt, enten på terræn eller lige under. Dette kan give problemer med afledning af spildevand og overfladevand fra ejendomme, og afledning af vand i øvrigt fra veje og landbrugsarealer. Dette kan få stor værdimæssig konsekvens.

I forbindelse med højvandshændelser kan der ske oversvømmelse af enkelte ejendomme nord for Voerså. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for disse ejendomme.

I forbindelse med vandløbsstigning kan der ske oversvømmelse af enkelte ejendomme mellem Dyrhedenvej og Ålevej. Dette kan få en middel værdimæssig konsekvens for de enkelte ejendomme.

Mindre natur og landbrugsarealer kan blive oversvømmet i forbindelse med havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbsstigning og nedbør. Dette vurderes at være af begrænset værdimæssig konsekvens. 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000