Kommuneplan 2015

Handlingsplan

Klimaet forventes at forandre sig mærkbart indenfor de kommende hundrede år. Dette vil blandt andet betyde, at risikoen for oversvømmelser vil stige.

For at forebygge skader som oversvømmelserne vil medføre, er der i Frederikshavn Kommune foretaget en kortlægning af forventede oversvømmelser og de værdimæssige konsekvenser heraf.

Kortlægningen er foretaget på et overordnet niveau, på baggrund af kort fra Miljøministeriet. Kortene er af vejledende karakter og kan bruges til en indledende vurdering af risikoen for oversvømmelser.

I forbindelse med kortlægningen er der tre hændelser, som umiddelbart kræver overblik og eventuel handling om nødvendigt.

Da kortlægningen er baseret på kort med ret stor usikkerhed, skal der igangsættes nærmere undersøgelser af en række forhold. Handlingsplanen bliver derfor på nuværende tidspunkt mere procesorienteret end handlingsorienteret.

Mål for klimatilpasning i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil arbejde for, at der på både kort og lang sigt sikres en robust planlægning, der tager højde for konsekvenserne af forventede klimaforandringer.

Der skal indarbejdes tilpasning til klimaforandringer i alle relevante planer og projekter.

Der skal arbejdes med klima på tværs af sektorer, og kommunens borgere skal inddrages i arbejdet.

Handlingsplan

Følgende emner i Tabel 1 kræver umiddelbart overblik, og eventuel handling om nødvendigt:

Hændelse

Risiko

Forebyggende handling

Involverede parter

Oversvømmelse af Frederikshavn Rådhus ved nedbør.

 

Kommunens IT-afdeling er placeret i kælderetagen.

Der er risiko for alvorlige akutte konsekvenser bl.a. i forbindelse med overvågning og styring.

Der kan også være en meget  stor værdimæssig konsekvens.

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Udarbejdelse af forslag til løsning og udførelse af den valgte løsning.

Ejendomscentret, Frederikshavn Kommune.

Oversvømmelse af hovedvejen og jernbanen mellem Skagen og Frederikshavn.

Formodes at ske ved højvandshændelser og ved vandløbsstigning ved intensiv regn.

Hovedvejen er på strækningen nord for Ålbæk eneste vejforbindelse til og fra Skagen.

Dette er kritisk i forbindelse med behov for akut hjælp.

Der kan også være en meget stor værdimæssig konsekvens.

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Beredskabscentret, Frederikshavn Kommune.

Vandløbsmyndigheden, Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune

Vejdirektoratet.

Nordjyske Jernbaner.

Oversvømmelse af Ravnshøj losseplads og genbrugsplads ved nedbør.

 

Risiko for driftsforstyrrelser og udvaskning af forurenende stoffer.

 

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Miljømyndigheden, Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

AVØ, Frederikshavn Forsyning.

 Tabel 1. Emner som kræver umiddelbart overblik og eventuel handling.

  

Da kortlægningen er baseret på kort med ret stor usikkerhed, skal der igangsættes nærmere undersøgelser af en række forhold, som fremgår af Tabel 2. Der vil løbende ske uddybning og præcisering af emnerne.

 

Hændelse

 

Risiko

Forebyggende handling

Involverede parter

Oversvømmelse af høfder i forbindelse med havvandsstigning og højvandshændelser.

Risiko for beskadigelse af høfder og erosion af strandkanten.

 

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

De berørte grundejere.

Oversvømmelse af havneområder

 

Risiko for oversvømmelse i forbindelse med havvandsstigning og højvandshændelser.

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune

Havneadministrationen for de enkelte havne.

Oversvømmelse af bymæssig bebyggelse

 

Risiko for oversvømmelse i forbindelse med havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbsstigning og nedbør.

Dette kan få stor og middel værdimæssig konsekvens.

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

I forbindelse med byggeri og ny planlægning i de berørte områder skal risikoen for oversvømmelser danne baggrund for sagsbehandlingen.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

 

Oversvømmelse af sommerhusområder

 

I sommerhusområderne nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn og helt op til Skagens Gren forventes en blivende stigning i grundvandsstanden, og det kan blive vanskeligt at aflede spildevand og overfladevand.

I forbindelse med højvandshændelser og vandløbsstigning kan der ske oversvømmelse i flere sommerhusområder.

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

Oversvømmelse fra havvandsstigning

(langsigtet perspektiv

– blivende tilstand)

Risiko for blivende oversvømmelser af værdier.

I kommuneplanen udlægges en opmærksomhedszone, som skal iagttages i forbindelse med planlægning i de berørte områder.

Eksisterende arealanvendelse i de berørte områder vurderes.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

Oversvømmelse fra højvandshændelser

(kortsigtet perspektiv – forbigående tilstand)

 

I det åbne land er der risiko for oversvømmelse af ejendomme ved højvandshændelser.

I kommuneplanen udlægges en opmærksomhedszone, som skal iagttages i forbindelse med planlægning i de berørte områder.

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

Oversvømmelse fra vandløb ved intensiv regn

(kortsigtet perspektiv – forbigående tilstand)

Risiko for oversvømmelse af vandløbsnære arealer i bymæssig bebyggelse og i det åbne land.

Nærmere undersøgelse af forholdet, herunder yderligere kortlægning af oversvømmelserne.

Vurdering af behov for handling.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

Oversvømmelse i forbindelse med stigning i grundvandsstanden

(langsigtet perspektiv – blivende tilstand)

Risiko for at grundvandet står højt, enten på terræn eller lige under i området nord for den gamle kystskrænt ved Frederikshavn og helt op til Skagens Gren, samt i to områder i kommunens sydlige del.

Dette kan bl.a. give problemer med afledning af spildevand og overfladevand fra ejendomme, samt afledning af vand i øvrigt fra veje og landbrugsarealer.

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

Oversvømmelse i lavninger i forbindelse med nedbør

(kortsigtet perspektiv – forbigående tilstand)

Risiko for oversvømmelse af lavninger

Nærmere undersøgelse af forholdet.

Vurdering af behov for handling.

Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

Oversvømmelse fra kloaknettet

 

Risiko for oversvømmelse fra kloaknettet i begrænset omfang i byerne.

Der er foretaget en detaljeret kortlægning, og der skal foretages afhjælpende tiltag de berørte steder.

Miljømyndigheden, Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Spildevand, Frederikshavn Forsyning

Tabel 2. Handlingsplan for igangsætning af nærmere undersøgelser af en række forhold.

Tidsperspektiv og budget

Det vurderes, at de tre emner som kræver umiddelbart overblik og eventuel handling kan rummes indenfor Budget 2014.

I løbet af 2014 etableres baggrund og forudsætninger for at igangsætte yderligere undersøgelser og kortlægninger, som kan komme på Budget 2015.

Fremtidig organisering af arbejdet med klimatilpasning

Center for Teknik og Miljø har det overordnede administrative ansvar for at handlingsplanen følges. Beredskabscentret, Ejendomscentret og Frederikshavn Spildevand er faste samarbejdspartnere, og andre interessenter inddrages efter behov. 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000