Kommuneplan 2015

Virksomhedsklasser

Inddeling af kommunens erhvervsområder

I bestemmelserne er fastsat hvilke miljøbelastninger, virksomhederne må give anledning til i de enkelte erhvervsområder.

På baggrund af en miljømæssig vurdering af erhvervsområderne og deres naboområder inddeles erhvervsområderne i følgende grupper:

 •  Ringe påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 1-3.
 •  Mindre påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 2-4.
 •  Middel påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-5.
 •  Middel og betydelig påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-7.

Virksomhedsklasser

I "Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne", Miljøstyrelsen 2004, er de forskellige virksomhedstyper inddelt i syv klasser. Inddelingen er sket på baggrund af erfaringer om forskellige virksomhedstypers miljømæssige belastning af omgivelserne. Håndbogen beskriver nøjere baggrunden for klassificeringen.

Klasse 1

Omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forrretninger, liberale erhverv og småværksteder med butik. - F.eks. administration, kontor, service.

Anbefalet minimumsafstand til boliger: 0 meter.

Klasse 2

Virksomheder, der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Virksomhederne kan indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder . - F.eks. bogbinderier, fotografisk industri, elektronikværksteder og laboratorier.

Anbefalet minimumsafstand til boliger: 20 meter.

Klasse 3

Omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, evt i randzonen, hvis området er zonet Virksomhedstypen vil ofte være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Indenfor denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. - F.eks. små maskinfabrikker og benzinstationer.

Anbefalet minimumsafstand til boliger: 50 meter.

Klasse 4

Omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder. Som hovedregel bør de placeres i egentlige industriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder. - F.eks. konfektions- og trikotagefabrikker, autolakkerier og vognmandsvirksomheder.

Anbefalet minimumsafstand til boliger: 100 meter.

Klasse 5

Rummer mere belastende produktionsvirksomheder/-fabrikker, såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. - F.eks. maskinsnedkerier, møbelfabrikker og skumplastfabrikker.

Anbefalet minimumsafstand til boliger: 150 meter.

Klasse 6

Indeholder en række industrivirksomheder, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde sted i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Eventuelt vil placering også kunne finde sted i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Til klassen hører f.eks. asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker, farve- og lakfabrikker,foderstoffabrikker og jernstøberier.

Anbefalet minimumsafstand til boliger: 300 meter.

Klasse 7

Omfatter virksomheder, der kan give anledning til en omfattende belastning af omgivelserne, og som derfor normalt stiller særlige beliggenhedskrav. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller evt. i midten af store industriområder, hvor den fornødne afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Desuden kan placering i særlige tilfælde ske i landzone på baggrund af en nærmere planlægning. Klassen omfatter f.eks. medicinal- og pesticidproduktion, cellulosefabrikker og bilophugningspladser.

Anbefalet minimumsafstand til boliger: 500 meter.

Op- og nedklassificering

Klassificeringen er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed. Hvis virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Typiske forhold, som kan medvirke til en opklassificering, og dermed kortere beskyttelsesafstand vil være:

 • en mindre virksomhed
 • korte drifttider
 • anlæg som afskærmning mod bebyggelse
 • renere teknologi som begrænser udslip og støj
 • rensningsteknologi og genanvendelse

Omvendt kan følgende forhold medvirke til en nedklassificering og dermed større beskyttelsesafstand:

 • et forældet produktionsanlæg
 • en stor virksomhed eller stor produktion
 • udvidede driftstider
 • særlig tung transport.

Beskyttelsesafstande

Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimums-beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse. Afstandene udtrykker hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem virksomhedstypen og boliger, hvis man skal undgå, at boliger påføres væsentlige gener, eller at virksomheden senere kan blive stillet overfor nye, større miljøkrav. Ved at opretholde disse minimumsafstande mellem boliger og arealer planlagt til de respektive virksomhedstyper, vil der være skabt en rimelig grad af sikkerhed mod fremtidige ulemper i omgivelserne.

Er der tale om andre funktioner som nærmeste naboer - f .eks. butikker, hotel- eller kontorområde - kan afstanden evt. reduceres i forhold til det angivne, idet der er tale om funktioner, som er mindre forureningsfølsomme over for påvirkninger end boliger.

Det skal dog bemærkes, at såfremt beskyttelsesafstanden vurderes i forhold til andre og mindre følsomme funktioner end boliger, binder det de pågældende naboarealer til ikke senere at kunne ændre anvendelse til mere forureningsfølsomme formål.

 

Klasse

Anbefalet minimumsbeskyttelsesafstand

Klasse 1

0 meter i forhold til boliger

Klasse 2

20 meter i forhold til boliger

Klasse 3

50 meter i forhold til boliger

Klasse 4

100 meter i forhold til boliger

Klasse 5

150 meter i forhold til boliger

Klasse 6

300 meter i forhold til boliger

Klasse 7

500 meter i forhold til boliger

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000