Kommuneplan 2015

Vejlening i arkitektur

Vejledningen arbejder med to typer inden for arkitekturen – nybygning og eksisterende.

Det er vigtigt, at nybyggeriet allerede fra starten opføres med høje kvaliteter, sådan at byområder også på længere sigt fremtræder attraktive.  Ligeledes er det vigtigt ved restaurering og byfornyelse, at de eksisterende kvaliteter bevares og nye tiltag bliver udført i med høj kvalitet sådan at restaureringen også vil være en fremadrettet forbedring.

Byområderne skal ses som en overordnet helhed, tillige som en sum af enkelte bygninger og detaljer i indbyrdes sammenspil. Der bør derfor ved alle bygninger arbejdes efter et harmonisk helhedsindtryk af størrelsesforhold, den indbyrdes placering, samspillet med omgivelserne – landskabet og byområdet, anvendelse af materiale og farvevalget.

Bygningerne

Nye bygninger må gerne gives en individuel karakter, dog afstemt efter den tilstødende bebyggelse og byområdet som en helhed, i form, farve, højde og deling. Således at en ny bygning indgår i en helhed der harmonerer med omgivelserne, frem for at falde uden for og derved springe meget i øjet i den samlede helhed. Lange facader, inddeles i mindre lodrette partier, hvilket giver en mere behagelig oplevelse af bygningen.

Nye bygninger, placeres med respekt for den samlede bebyggelses struktur. Ligeledes bør bygningens proportioner afstemmes med det fremherskende i byområdet. Bygningens placering på grunden bør afstemmes efter stedet, vejsystemet og andre bygningers placering.

De eksisterende bygninger, skal restaureres med respekt for både historien, arkitekturen og det omkringliggende miljø.

Materialer

Materialevalget i facaderne er af stor betydning for det samlede helhedssyn på bygningen, der bør derfor arbejdes grundigt med at vælge de rigtige materialer, både i forhold til husets arkitektur og konstruktion, men også, i forhold til det omkringliggende miljø. Man bør efterstræbe at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det kan anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip under produktionen.

Ved eksisterende bygninger, kan en uheldig facadebeklædning ved renovering være til stor skade for det samlede indtryk af bygningen. En forkert implementering af materiale kan dele bygningen og skabe en disharmoni i forhold til bygningens egne konstruktive forhold, nabobebyggelsen og bygningens udtryk i gadebilledet. En skalmuring eller oppudsning af blank mur, på en eksisterende bygning kan ligeledes fjerne al sjæl og historie fra bygningen og bør derfor undgås.

Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et håndværksmæssigt højt niveau.

Facader

Facaden er et skarpt udtryk for hvilken stilperiode bygningen er opført i. Bygninger fra den samme stilperiode har samme gennemgående træk i facaden, karakteriseret ved lodrette og vandrette opdelinger.

Hovedparten af bygningerne i Frederikshavn kommune er fra forrige århundrede, hvor stilperioderne blev kortere og skiftede hurtigere end tidligere og der ses derfor mange forskellige stilperioder. En nyopført bygning bør altid tilpasse sig, uden dog at kopiere, den stilperiode de omkringliggende bygninger er opført i. Således at beskueren aldrig er i tvivl om, at det er en ny bygning, uden dette dog springer i øjnene.

De eksisterende størrelsesforhold på nabobygningerne skal respekteres, for at bevare en harmonisk bebyggelse. Ved nybyggeri skal man være opmærksom på at placeringen af bygningens elementer i facaden er vigtig for husets udseende og harmoni.

Bygningens elementer

Taget

Taget er som oftest den største flade på en bygning, det er derfor vigtigt at der, ved eksisterende byggeri, anvendes materialer der passer både til bygningen og til omgivelserne. Anvendes andet end den oprindelige materialetype, opnås der i visse tilfælde et uheldigt resultat, som ødelægger helhedsindtrykket.

En hel tagflade, uden i forvejen eksisterende huller, bør forblive på denne måde! Ønskes der alligevel at opsætte kviste og tagvinduer, skal dette ske med stor eftertanke, og tilpasses bygningens øvrige skala, fagdeling og materialitet.

Skorstene danner traditionelt en karakteristisk afslutning på de ældre huse. Det er derfor et stort savn for disse, hvis skorstene mangler. Man bør altså ved restaurering eller byfornyelse bevare de eksisterende skorstene, eller genskabe de manglende – også selvom der ikke er anvendelse for dem længere til det oprindelige formål. Skorstene kan eventuelt udnyttes i forbindelse med bygningens ventilation.

Ved nybygning, bør man anvende ærlige og naturrene materialer til tagfladen, såsom tegl og skifer et alternativ til dette kan være tagpap, alt efter hvad der passer bedst til bygningskroppen og omgivelserne.

Tårne og spir på bygningerne i de tætte byområder er med til at markere enten hjørnebygninger, eller understrege vigtige pladser i byrummet. Ved nybyggeri, anbefales det at der ved vigtige sigtelinjer og opholdsrum eller pladser, arbejdes med detaljeløsninger, som nytænkte tårne eller spir. Det er landmarks som disse, der er med til at give de enkelte byområder karakter.

Vinduer og døre

Generelt for både nybygning og restaurering/byfornyelse gælder det, at vinduer og døre skal udføres i træ-, stål- eller aluminiumsrammer, i et format der er passende for bygningen.

I eksisterende bygninger, er det væsentligt at bevare de oprindelige proportioner i vinduesrammer og sprosser. Disse bliver ofte forstørret ved brugen af termoglas. Hvilket ud over at give et groft og klodset udtryk, ligeledes fjerner en del af det fine lysindfald der findes i de gamle vinduer. I stedet bør det overvejes at anvende enkelt lags glas i vinduerne og forsatsruder på indvendig side eller vinduer med koblede rammer, der som oftest vil give en bedre isoleringsgrad og altid vil give et bedre æstetisk resultat end nye termoglas. Er de oprindelige vinduer allerede fjernet bør det, ved restaurering eller byfornyelse, overvejes at indsætte nye vinduer efter den oprindelige stil.

Farver

Anvendes farver rigtigt, kan de være med til at give bygningen sjæl og personlighed.

Ved renovering og byfornyelse, bør det tilstræbes at genskabe den oprindelige farvesætning, eller en farveholdning der harmonerer med de omkringliggende bygningers farver. For at opnå en farvemæssig helhed, bør facaden fremtræde i samme farve fra sokkel til tag. Er stueetagens facade udført så det ligner naturmateriale, såsom granitkvadre, bør overetagens farvesætning spille op til denne og lede tanken hen på naturmaterialer. Soklen vil som regel være bemalet i mørke farver, men kan oprindeligt have været samme farve som resten af bygningen. Dette er noget der kan udredes ved hjælp af farveprøver, inden malerarbejdet igangsættes.

Det er vigtigt at farvevalget til facaden fremhæver og respekterer bygningens arkitektur. Murede eller pudsede bygningsdetaljer, såsom vindues- og dørindramninger, gesimser, ornamenter med videre kan fremhæves i lysere farver, for at understrege disse i forhold til hovedfladen. Blank mur bør som udgangspunkt, bevares, ikke mindst hvis der i murværket findes særlige detaljer, som mønster murværk, et særligt forbandt eller lignede.

Pudsede eller vandskurede facader, skal farvesættes med omtanke, både på nybyggede og eksisterende bygninger. Det anbefales at anvende naturfarver, som den oprindelige bemaling vil have bestået af. Stærke og voldsomme farver skal undgås, dog kan mindre bygningsdele såsom vinduer og døre males i andre og kraftigere farver.

De eksisterende bygninger, bør som udgangspunkt behandles med kalk, der findes dog acceptable alternativer til disse, som vil blive benævnt nedenfor. Man bør altid undgå at anvende plastikmaling da dette, ud over at give facaderne et uheldigt udtryk, lukker bygningen til sådan at den ikke kan ånde og problemer med fugt kan opstå.

  • Kalk – et mineralsk materiale, der er diffusionsåbnet og derved lader bygningen ånde. Kalk har været den oprindelige facadebehandling for mange bygninger og er stærkt at anbefale. Anvendt rigtigt, kan en kalkning holde i mange år. Kalken er som udgangspunkt hvid, hvori der iblandes et farvepigment.
  • Silikatmaling – Er som kalk et mineralsk produkt, der også er diffusionsåbent. Det består af vandglas som bindemiddel og et farvepigment.
  • Cempexo – Består af cementpulver med farvepigment. Det iblandes vand for at blive strygbart.
  • Oliemaling – Består i sin enkleste form af olie med et bindemiddel blandet med farvepigment. Olien er linolie, der ved tørring danner en fast og elastisk film. Olien trænger samtidig ind i underlaget og giver en slags imprægnering der hæmmer fugt og svampeangreb. Oliemaling kan bruges til træ og jern.
  • Alkyd – er en syntetisk oliemaling, hvor bindemidlet er alkyd, der består af en kemisk forbindelse mellem linolie og kunstharpiks. Den tørrer hurtigt med trænger kun ganske lidt ind i underlaget.

Energi/økologi

Nybyggeri kan med fordel opføres med energibesparende og/eller økologiske foranstaltninger. Det er dog vigtigt at det samlede indtryk af bygningen fremstår harmonisk. Placeres der eksempelvis solceller på taget af et nybygger bør disse indtænkes og inkorporeres på en sådan måde at de forholder sig til bygningen arkitektur, formsprog og fagdeling.

Økologiske foranstaltninger kan eksempelvis være brugen af genbrugssten, naturmaterialer – som hørisolering, lersten etc. og gennemtænkning af vinduers placering i forhold til solindfald og varmetab.

Ved energirenovering af eksisterende byggeri, bør det gennemtænkes i forhold til husets alder, arkitektur og stand. For bygninger med hulmur uden isolering (de fleste huse mellem 1890 og 1950), kan en hulmursisolering være et godt valg, idet dette ikke vil gå ind og ændre på bygningens arkitektur. For bygninger uden hulmur(de fleste før cirka 1870-90) vil en indvendig isolering være at foretrække. Det bør overvejes meget grundigt hvilke konsekvenser det vil have for bygningen arkitektur at en udvendig isolering vælges. Det vil aldrig være ukompliceret at efterisolere ældre bygninger, det bør derfor overvejes/undersøges om en efterisolering af gulv, vinduer og etageadskillelse mod loftrum vil være bedre løsninger.

Ønskes der opsætning af solceller på eksisterende bygninger, skal dette gøres med størst mulig respekt for bygningens arkitektur og ydre harmoni.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000