Kommuneplan 2015

Parkering

I Frederikshavn Kommune gælder nedenstående parkeringskrav ved nybyggeri:

 

Enfamiliehuse åben lav

2,0 p-plads pr. bolig

Enfamiliehuse tæt lav

1,5 p-plads pr. bolig

Etageboliger

1,0 p-plads pr. bolig

Ældreboliger, kollegier, ungdomsboliger

0,75 p-plads pr. bolig

Butikker og service

1,0 p-plads pr. 30 m2

Butikker, særlig pladskrævende varegrupper

1,0 p-plads pr. 100 m2

Kontorer, klinikker, daginstitutioner og lignende

1,0 p-plads pr. 60 m2

Fremstillingsvirksomheder

1,0 p-plads pr. 50 m2 eller 0,7 pr. ansat

Lager særlig pladskrævende varegrupper

1,0 p-plads pr. 100 m2 eller 0,7 pr. ansat

Hoteller

1,0 p-plads pr. værelse

Restauranter og cafeer

1,0 p-plads pr. 10 m2 serveringsareal* og 1 plads pr. 50 m2 øvrigt areal

Møde og forsamlingslokaler

1,0 p-plads pr. 10 m2 møde- og forsamlingslokale og 1 p-plads pr. 50 m2 øvrigt areal

Skoler og uddannelsesinstitutioner

1,0 p-plads pr. 110 m2

Sportsanlæg, idrætshaller og lignende

1,0 p-plads pr 10 tilskuerpladser

Ved serveringsareal forstås her det samlede areal af de lokaler, hvor servering foregår, uanset at en del af dette areal bruges til f.eks. bar eller buffet.

  

Der gøres opmærksom på følgende:

  • Parkeringskravet er et minimumskrav og er inklusiv carport og garage.
  • Der kan i særlige tilfælde stilles krav om reserveudlæg.
  • Ved udformning af p-pladser skal et passende antal udformes som handicapparkering. Kravet til handicapparkering gælder ikke fritliggendende enfamiliehuse og sommerhuse.
  • Ved hoteller skal der sikres plads til af- og påstigning fra og til busser.
  • Etableres parkeringen som en offentligt tilgængeligt fællesparkering kan kravet reduceres med 1/3.
  • Parkeringen skal i princippet etableres på egen grund. Er dette ikke muligt indbetales der til P-fond.
  • Parkeringspladser der etableres i forbindelse med butikker skal være min. 2,5 m x 5,0 m (bredde x længde).

Cykelparkering

I forbindelse med nyetablering eller omdannelse af eksisterende butikker skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser - 10 pladser pr. 750 m² (bruttoetageareal). Cykelparkeringspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af hovedindgangen. Der skal vælges en stativtype, der kan betjene så mange cykeltyper som muligt. Der skal være min. 0,7 m mellem hver cykelholder. Cykelparkeringspladserne skal så vidt muligt etableres således, at terrænet falder ind mod cykelholderen.

Adgangsforhold til butikker

Adgangsarealer til butikker skal:

  • Anlægges på en ældre- og handicapvenlig måde - dvs. efter gældende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.
  • Indrettes således at de for cyklister og gående gøres så sikre som muligt. Arealerne skal - om muligt - indrettes således at kørende og gående trafik adskilles.

Der skal i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning redegøres for, hvordan hensynene er søgt sikret. 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000