Kommuneplan 2015

Søndergadeområdet

Søndergadekvarteret dækker hele området mellem Rimmensgade/Rådhus Alle i nord, E45 mod øst, Thodesvej, Gærumvej mod syd og Vinthersvej/Finnsvej/Barfredsvej mod vest. Området omkring den nordligste del af Søndergade hører dog ind under Bycenteret i kraft af den centerdominans, der er tale om her.

Følgende bestemmelser gælder i det omfang der ikke er fastsat andre bestemmelser for det enkelte rammeområde:

Anvendelse

Rammeområder med betegnelsen "FRE.BC" skal anvendes til blandede helårsbolig- og centerformål.

Rammeområderne med betegnelsen "FRE.B" er og skal fortsat være helårsboligområder. Den nuværende karakter skal fastholdes og forstærkes. Der er kun mulighed for erhverv, som drives af den, der bebor den pågældende bolig. Erhvervet må ingen genevirkninger have overfor omgivelserne eller i øvrigt ændre ved områdets boligmæssige karakter. Der kan ikke etableres butikker i "FRE.B"-områderne.

Etageantal

Der er i hele Søndergadeområdet kun mulighed for at bygge i maksimalt 1,5 etager, på selve Søndergade strækningen dog i 2 etager og med mulighed for blandet anvendelse. Her kan både stuen og 1. sal anvendes til boliger, butikker eller service. Selvstændig virksomhed må ikke etableres på 1. sal.

Opholdsarealer

Ved boligbyggeri skal der for hver 100 m² boligareal være 50 m2 tilgængeligt opholdsareal i nærheden. For hver 100 m² erhvervsareal skal der være mindst 15 m² tilgængeligt opholdsareal i nærheden. Hvis ikke opholdsarealerne kan etableres på selve ejendommen, skal det ske som større samlede enheder i områderne.

For nye boligområders vedkommende skal mindst 5 % af arealet anvendes til fælles ophold for beboerne.

Opholdsarealets størrelse og udstyr fastlægges efter byrådets nærmere anvisning. Generelt gælder:

Opholdsarealerne skal være solbeskinnede og beplantet med et passende antal egns typiske træer og buske. Der skal efter behov placeres bænke og borde, bålpladser, nyttehaver, lysthuse og andre fælles faciliteter for områdets beboere og arbejdspladser.

Bebyggelsesprincipper

Den tætte karakter med veldefinerede gaderum skal fastholdes og forstærkes. Ved nybyggeri eller ombygninger skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse gennem højde, dybde, etageantal, tagform, materialer, facader m.m. Dette gælder specielt bygninger nævnt i Registranten "Huse i Frederikshavn" og bygninger med bevaringsværdi.

For Emilievejskvarteret og kvartererne omkring Sæbybanestien skal tillige oprindelig faginddeling, vindues- og dørtyper og tagdækningsmateriale opretholdes eller genskabes.

Skiltning

Skiltning må ikke skæmme bybilledet, og der skal lægges vægt på at sikre en mere afdæmpet og kvalitetsbevidst skiltning og reklamering. Bygningernes fag og etageinddeling skal respekteres. Tilpasningen til de enkelte huse og butikstyper skal fremme variationen.

Byfornyelse

Hele Søndergadeområdet udlægges som boligforbedringsområde.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000