Kommuneplan 2015

Bycentret

Bycenteret omfatter de helt centrale dele af Frederikshavn midtby.

Følgende bestemmelser gælder i det omfang der ikke er fastsat andre bestemmelser for det enkelte rammeområde:

Anvendelse

Rammeområder med betegnelsen FRE.C er forbeholdt centerformål, men der skal også være helårsboliger. Centerformål vil sige butikker, restauranter, hoteller og anden privat service, kontorer og liberale erhverv og erhvervstyper, som ikke generer omgivelserne. Der kan i visse tilfælde også være offentlige funktioner med centerkarakter.

Rammeområder med betegnelsen FRE.BC skal anvendes til blandede helårsbolig- og centerformål.

Rammeområder med betegnelsen FRE.O skal anvendes til offentlige formål. Offentlige formål dækker børneinstitutioner, skoler, institutioner for ældre, kulturelle institutioner, parker og rekreative anlæg, kirkegårde og lignende, parkeringspladser og større trafikanlæg såsom jernbanearealer.

Etageantal

For bygninger langs centerets hovedstrøg: Søndergade nord for Rådhus Alle, Danmarksgade, Rimmensgade, Havnegade, Lodsgade, Tordenskjoldsgade og Jernbanegade, gælder følgende regler for anvendelsen af bygningernes etager:

I bygninger på op til 3,5 etager skal stueetagen anvendes til butikker, 1. sal kan anvendes til butikker, liberale erhverv og boliger, og 2. og 3. sal skal anvendes til boligformål.

I bygninger på mere end 3,5 etager gælder de samme bestemmelser for stueetagen og 1. sal. 2. sal kan anvendes til både boliger og liberale erhverv, og 3. og 4. sal skal anvendes til boliger.

For bygninger langs Søndergade fra Rådhus Alle til Klitgade gælder følgende regler for anvendelsen af bygningernes etager:

Stueetagen kan anvendes til både boliger og butikker, 1. sal kan anvendes til butikker, liberale erhverv og boliger. 2. sal skal anvendes til boligformål. Der må ikke etableres selvstændige butikker på 1. sal.

Nyetablering af pengeinstitutter, forsikringsselskaber og andre liberale erhverv må ikke finde sted i stueplan. Ved ombygning af eksisterende pengeinstitutter og andre liberale erhverv i stueetagen må facadelængden ikke overstige 6 m. Projekter om nye supermarkeder vil blive vurderet med baggrund i arkitektoniske forhold sammenholdt med opholdsarealforhold, par-keringsmuligheder og vejforhold.

Opholdsarealer

For hver 100 m² boligareal skal der være mindst 25 m² tilgængeligt opholdsareal i nærheden. For hver 100 m² erhvervsetageareal (herunder arealer til offentlige formål) skal der være mindst 15 m² tilgængeligt opholdsareal i nærheden. En del af opholdsarealerne skal være fælles opholdsarealer for en karre som helhed. De fælles opholdsarealer skal for hver karré etableres som et samlet område. Opholdsarealets størrelse og udstyr fastlægges efter byrådets nærmere anvisninger. Generelt gælder det:

De fælles opholdsarealer skal være solbeskinnede og beplantet med et passende antal egns typiske træer og buske. Der skal efter behov placeres bænke og borde, bålpladser, nyttehaver, lysthuse og andre fællesfaciliteter for områdets beboere og arbejdspladser.

Parkering

P-pladserne skal i princippet etableres på egen grund eller i den pågældende karre, med mindre det går ud over de nødvendige opholdsarealer. Hvis der ikke er plads til begge dele, skal parkeringsbehovet dækkes andetsteds.

Bebyggelsesprincipper

Sluttet randbebyggelse skal fastholdes som hovedprincip. Ved nybyggeri eller ombygninger skal bebyggelsen, hvor ikke andet er angivet i rammerne, tilpasses den omgivende bebyggelse gennem eksempelvis højde, dybde, etageantal, tagform, materialer og facader.

Bevaringsværdige bygninger eller bymiljøer må ikke forringes, og oprindelig fag inddeling, vindues- og dør typer og tagdækningsmateriale skal opretholdes eller genskabes. Der henvises til registranten "Huse i Frederikshavn" vedrørende ombygning af bevarings-værdige bygninger.

Eventuelt nybyggeri må ikke forhindre en åbning af den enkelte karre i form af f.eks. fodgænger-passager.

Der må ikke være boliger i bagbebyggelsen.

Skiltning

Skiltning må ikke skæmme bybilledet, og der skal sikres en mere afdæmpet og kvalitetsbevidst skiltning og reklamering. Bygningernes fag og etageinddeling skal respekteres. Tilpasningen til de enkelte huse og forskellige butikstyper skal fremme variationen.

Byfornyelse

Stor del af bycenteret skal indgå som byfornyelses område i den samlede byfornyelses planlægning for midtbyen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000