Kommuneplan 2015

Barfredsområdet

Barfredsområdet er placeret umiddelbart nord og vest for bycenteret.

Kvarteret er afgrænset af Nørregade i nord, Rimmensgade i syd, Rådhus Alle i øst og af Kastanievej/Enghavevej i vest.

Følgende bestemmelser gælder i det omfang, der ikke er fastsat andre bestemmelser for det enkelte rammeområde:

Anvendelse

Rammeområder med betegnelsen "FRE.BC" skal anvendes til blandede helårsbolig- og centerformål.

Rammeområderne med betegnelsen "FRE.B" er og skal fortsat være helårsboligområder. Den nuværende karakter skal fastholdes og forstærkes. Der er kun mulighed for mindre butikker og andre erhverv, som ingen genevirkninger har overfor omgivelserne og som ikke ændrer ved den boligmæssige karakter. Der kan ikke etableres funktioner med centerkarakter i "FRE.B"-områderne.

Etageantal

Der er i hovedparten af Barfredsområdet kun mulighed for at bygge i max 1,5 etager, og kun i området FRE.BC.15.10 er der mulighed for blandet anvendelse. Her kan både stuen og 1. sal anvendes til boliger, butikker eller service.

Selvstændig virksomhed må ikke etableres på 1. sal.

Opholdsarealer

Ved boligbyggeri skal der for hver 100m² boligareal være 50m² tilgængeligt opholdsareal i nærheden. For hver 100m² erhvervsareal skal der være mindst 15m² tilgængeligt opholdsareal i nærheden. Hvis ikke opholdsarealerne kan etableres på selve ejendommen, skal det ske som større samlede enheder i områderne.

For nye boligområders vedkommende skal mindst 5 % af arealet anvendes til fælles ophold for beboerne.

Opholdsarealets størrelse og udstyr fastlægges efter byrådets nærmere anvisning. Generelt gælder:

Opholdsarealerne skal være solbeskinnede og beplantet med et passende antal egns typiske træer og buske. Der skal efter behov placeres bænke og borde, bålpladser, nyttehaver, lysthuse og andre fælles faciliteter for områdets beboere og arbejdspladser.

Bebyggelsesprincipper

Den tætte karakter med veldefinerede gaderum skal fastholdes og forstærkes. Ved nybyggeri eller ombygninger skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse gennem højde, dybde, etageantal, tagform, materialer, facader m.m.

Dette gælder specielt bygninger nævnt i Registranten "Huse i Frederikshavn" og bygninger med bevaringsværdi.

For Ørnevejskvarteret, Vestergadekvarteret, Håbets Alle, Svendebyen og Fiskerklyngen skal tillige oprindelig fag inddeling, vindues- og dørtyper og tagdækningsmateriale opretholdes eller genskabes.

Bebyggelsesprocent

Hvor der for et rammeområde er angivet en maksimal bebyggelsesprocent, skal det pointeres, at der er tale om den højst opnåelige bebyggelsesprocent for området som helhed eller for de enkelte ejendomme i området

Bebyggelsesprocentangivelsen er en teoretisk størrelse. Når andre krav til f.eks. opholds- og parkeringsareal skal opfyldes, vil det ofte vise sig, at et område ikke kan bebygges i det omfang, som bebyggelsesprocenten angiver. Det gælder også for etage antallet, hvor rammeangivelsen ikke altid kan opfyldes på grund af øvrige krav.

Skiltning

Skiltning må ikke skæmme bybilledet, og der skal lægges vægt på at sikre en mere afdæmpet og kvalitetsbevidst skiltning og reklamering. Bygningernes fag- og etageinddeling skal respekteres. Tilpasningen til de enkelte huse og butikstyper skal fremme variationen. Områder for blandet bolig-og erhvervsbebyggelse

Byfornyelse

Hele Barfredsområdet udlægges som boligforbedringsområde med mulighed for at udpege enkelte karreer til byfornyelsesområde.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000